Поделиться Поделиться

МББЖ архитектурасы анықтамасын беріңіз

+МББЖ функционалдық компонеттері, 12 жиынтығы

МБ логикалық құрылымын МББЖ тілімен сипаттау қалай аталады

+кесте

МБ логикалық құрылымын сипаттау қалай аталады?

+кесте

МБ құрылымын жобалаудың автоматтандырылңан құралдары бар ма

+ ER Wіn

МББЖ-нің программалар құрамына қандай типтер кіреді

+ басқару, аудару, қызметші

МБ құрудағы жобалық шешімдерді қайта қарастыруға бола ма

+ иә, жобалаудың кез-келген кезеңінде

МБ жобалау процесіне инструменталды жүйені таңдау әсер ете ме

+ иә, МББЖ параметрлері бойынша жобалау процесіне түгел

МБ құрамын анықтауды қарастырудағы мәліметтердің бүтіндігін қадағалау қай кезде оңайырақ

+синтездеуде

МББЖ архитектурасы

+МББЖ функционалдық компонеттері, қамсыздандыру құралдары және өзара және пайдаланушылар мен жүйелік персоналдық іс-әрекеттер жасау құралдары жиынтығы

Моделдің сыныптамасын төмендегілердің қайсысы анықтайды

+ фактографиялық модель

Мәліметтер базасының логикалық структурасын және нақты мәліметтер базасын басқару жүйесінің сипаттамасын модельдің қай түрі қарастырады

+ даталогиялық модель

НННННННННННННННННН

Негізінде мәліметтерді көрсетудің қай деңгейінде МБ администраторы жұмыс істейді

+концептуалдық

ОООООООООООООООООООО

Орталықтандырылған программалық басқару астындағы логикалық байланыстағы құрылынған және көпмақсатты пайдалануға арналған мәліметтер жиынтығы дегеніміз не

+МБ

Объектпен қарым-қатынаста болатын ақпараттық айнымалылар, олар:

+ объект идентификаторлары және олардың қасиеттерін айқындайтындар

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Мірлік цикл негізгі схема ішінде неше циклдан тұрады

+5

Өрісті белгелеу аймағы-

+өріс тақырыбы аймағы. Оны шерту сол өрісті түгел белгілеу мүмкіндігін береді

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

Репозиторий деп төменде көрсетілгендердің қайсысы аталады:

+ жүйенің ядросы

Репозиторий дегеніміз:

+жүйенің ядросы

Реляциондық мәліметтер базасындағы атрибуттар жиынтығы, олар:

+ Кортеж

Реляциондық модель график түрінде қалай көрсетіледі

+кесте түрінде

Реляциондық модельде мәліметтер элементтері арасындағы байланыстар шартты түрде қалай көрсетіледі

+ M:M ( көптен көпке )

Реляциондық мәліметтер қорындағы анықталған объект жайлы толық мәліметтер жиыны-бұл:

+кесте

ССССССССССССССССССССССССС

Санауыш ол-

+ кестедегі жазбалардың реттік номірлері орналасатын өріс

Санауыш тип қасиеттері

+при вводе новых записей ведет счет записей

Сандық тип өрістері

+Размер, формат, число десятичных знаков, маска ввода, подпись, значение по умолчанию, индексированное поле

Сақтау ортасындағы мәліметтерді 5 анықтайды

+ Физикалық

Семантикалық моделді басқаша қалай атаймыз

+ Инфологиялық

Синтездеу және резюмирлеу принципі қай кезде қолданылады

+ МБ құрамын анықтағанда

Сөздікті ұйымдастыру қағидаларына қай модель негізделген

+ тезаурустық

Сұраныс құру кезінде “│” синтаксистік конструкциясы нені білдіреді

+берілген екі мәннің біреуін анықтайды

Сұраныс құру режимдері

+ простой, конструктор, повторяющиеся записи, перекрестный, записи без подчиненных

Сұраныс құру кезіндегі * белгісі нені білдіреді

+барлық мәндер ұғымы

Сұраныс құру кезінде “;” нені білдіреді

+ SQL инструкциясының аяғын білдіреді

Сұраныстар не үшін қажет

+сұраныс беру арқылы кестедегі мәліметтерді жаңартуға, жоюға, көбейтуге немесе жаңа кестелер құруға болады

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Типографиялық кнопкалар басқару белгілері бойынша нешеге бөлінеді

+7

Төмендегілердің қайсысы реляциондық мәліметтер базасының базалық операциясы болып табылады

+біріктіру

Терек түбірі “ ұғымы білдіреді

+ мәліметтердің иерархиялық моделін

Төмендегі классификация нені білдіреді: Инфологиялық, даталогиялық, физикалық

+МБ жобалау кезеңдерін

Төмендегілердің қайсысы МББЖ болып келеді

+ ORACLE

Төмендегілердің ішінен қайсысы коммерциялық мәліметтер базасының құқықтық негіздеріне жатады

+ көптік тұтынушылар мәліметтер секторы

Төмендегілердің қайсысы ақпараттық айнымалыларға жатпайды

+ Интегрирленген

Төмендегі деңгейлердің қайсысы мәліметтер базасын ұйымдастыруға жатпайды

+физикалық

← Предыдущая страница | Следующая страница →