Поделиться Поделиться

Формальні та змістовні правила міркування

Наведені приклади яскраво свідчать про те, наскільки важливо знати правила та закони мислення і вміти їх застосовувати у практиці міркувань. Таким чином, фундамент культури мислення складають правила і закони мислення. Недаремно дуже поширеним став термін "логічне мислення", тобто мислення, яке відповідає спеціальним правилам. Фактично наше мислення керується двома видами правил: формальними та змістовними (методологічними).

Відносно різних сфер людської діяльності формальне правило дозволяється визначити так: ф о роцім а л ь н и м називається правило, застосування якого передбачає даним (відомим) тільки форму того, що перетворюється згідно з цим правилом, незалежно від знання (чи наявності) змісту перетворюваного.

Формальні правила логіки застосовують до окремих думок, тобто, до формул, що виражають дані думки. Думка, в якій фіксується відображення предмета через сукупність його суттєвих ознак, називається поняттям (наприклад, держава, злочин, книга), а думка, в якій фіксується зв'язок предмета та його ознаки - судженням (наприклад, "Крадіжка - злочин", "Шахрайство не є посадовим злочином"). Тобто, застосовуючи формальні правила логіки, ми звертаємося до форми понять і суджень.

Звідси, для перетворення понять і суджень за формальними правилами слід виділити їх форму у "чистому" вигляді, тобто, у відокремленому від змісту перетворюваних понять і суджень.

Під змістом поняття розуміють його смисл (ознаку об'єкта, відображуваного в понятті) і значення (сукупність об'єктів, що є носіями даної ознаки). У свою чергу зміст судження складають його смисл (знання того, що і про що конкретно в ньому стверджується) і значення (його істинність чи хибність).

З м і с т о в н і правила беруть до уваги саме зміст того, що згідно з ними перетворюється.

Розглянемо на прикладі відмінність формальних правил від змістовних. Звернемося до правил, що перетворюють форму складних суджень (тобто суджень, що складаються з простих, поєднаних сполучниками "і", "чи", "коли, ... то" тощо).

Візьмемо два судження:

1. Варшава - столиця Франції.

2. Коли Варшава - столиця Франції, то 2x2=4.

До цих суджень дозволяється застосувати одне з формальних правил логіки, яке допоможе одержати нове судження чи висновок. Це правило має вигляд:

"2x2=4" - у. При цьому не має значення чи істинні 1-ше і 2-ге судження, чи мають вони взагалі котрий-небудь смисл. Так, очевидно, що перше судження хибне, а друге навряд чи хто прийме за таке, що має смисл у звичайному розумінні цього слова. У цьому судженні немає смислу поміж простими судженнями, пов'язаними сполучником "коли..., то". Наведений наприклад показує, що для застосування формального правила істинність суджень та їхній зв'язок за смислом не суттєві. Це характерно для будь-якого формального правила логіки.

Таким чином, смисл суджень (те, що і про що говориться в ньому) та його значення (істинність та хибність) дозволяється залишити поза увагою як таке, що не є суттєвим для застосування формальних правил логіки. А коли це так, то, позначивши судження "Варшава - столиця Франції" буквою А, а судження "2x2=4" буквою В отримаємо формулу складного судження: "Коли Варшава столиця Франції, то 2x2=4" у вигляді

Коли виявиться, що судження "А" та судження "коли А, то В" істинні, то обов'язково буде істинним і "В". У випадку їх хибності істинність "В" негарантована.

Таким чином, головною властивістю формальних правил є можливість їх застосування на основі знання тільки форми понять, суджень.

Процес мислення, підпорядкований формальним правилам логіки (чи формально-логічним правилам), є формально-логічно правильним. Іншими словами, коли хтось, розмірковуючи, із суджень форми "А" і "коли А, то В" робить висновок "В", то він міркує формально-логічно правильно. А коли хтось намагається зробити висновок із суджень "В" і "коли А, то В", то він міркує формально-логічно неправильно, оскільки немає такого правила за яким дозволяється було б зробити подібний висновок.

Формально-логічні правила є важливим об'єктом дослідження логіки. Вона їх систематизує і будує з них різні системи, які називаються логіками (наприклад, класична логіка висловлювань, класична логіка предикатів). Коли взяти для прикладу класичну логіку висловлювань, то в ній формально-логічних правил безліч. Проте в звичайному процесі мислення використовується невелика кількість формальних правил, за винятком того, багато з них набувається нашим мисленням стихійно, без спеціального вивчення. Річ у через те, що логіка не тільки впливає на формування культури мислення, вона необхідна насамперед для побудови та аналізу наукових теорій, для розв'язання ряду науково-технічних проблем, де й знаходять своє повне застосування дані правила. Дозволяється знати всі системи формальних правил, проте мислити незадовільно з погляду логіки.

Таким чином, одних формальних правил для повноцінного процесу мислення замало.

Окрім формальних правил, у процесі міркування використовуються і змістовні правила, які враховують зміст понять і суджень. До змістовних правил відносять правила неповної індукції, правила аналогії, пояснення, передбачення тощо.

Особливістю змістовних правил є те, що ми їх не можемо застосовувати до суджень і понять, зміст яких нам невідомий. Запис змістовних правил за допомогою символів не повинен вводити в оману відносно їх змістовного характеру.

Таким чином, коли схема (набір формул) застосовується у будь-яких випадках без звертання до змісту, то вона виражає формальне правило. А коли існує хоча б один випадок, коли схема не може бути застосована без посилання на зміст, то вона виражає змістовне правило.

Візьмемо для прикладу правило неповної індукції, яке має вигляд послідовності формул:

Залежність цього правила від змісту понять і суджень, до яких воно застосовується, визначається тим, що застосування його до певного змісту має сенс, а застосування його до іншого змісту (за такою ж самою схемою) призводить до явно хибного висновку. Проілюструємо це на прикладах.

Наприклад, про людей, яких ми зустріли на вулиці, ми цілком слушно стверджуємо, що перший зустрічний має здатність до мислення, другий - має здатність до мислення, п - на людина здатна мислити. За правилом неповної індукції робимо висновок: "Для будь-якої-людини властива здатність мислити". Проте, припустимо, що перша людина знає, як пройти до Києво-Печерської Лаври, друга - теж і теж знає дорогу до Києво-Печерської Лаври. Чи можемо ми в цьому випадку застосувати правило неповної індукції? Звичайно, ні. Оскільки отримаємо хибний висновок: "Будь-яка людина знає дорогу до Києво-Печерської Лаври".

Тільки враховуючи зміст суджень, дозволяється ефективно використовувати це правило.

Таким чином, знання та доречне застосування формальних і змістовних правил є фундаментом культури мислення. А саме у формуванні культури мислення полягає один з аспектів практичного значення логіки, за винятком того, що логіка є теоретичним підґрунтям ряду галузей сучасної техніки.

Цілком слушно виникає запитання: що становить теоретичне значення логіки ? Аби відповісти на це запитання, необхідно показати, що таке логіка як наука. А це передбачає визначення предмету, методу логіки та систематизацію головних етапів її розвитку як науки.

Похожие статьи