Публикации: Логика

Розуміння смислу промов і текстів

Слабкі розумом не розуміють смислу слів. Дж. Локк Смисл уособлює логічне, М. Гайдеггер Розуміння - необхідний елемент будь-якого комунікативного (розумово-мовленнєвого) акту, коли комунікант х (учасник дискурсу) дещо стверджує (пише), а комунікант у (інші учасники дискурсу)... [читать дальше]

Відношення перехрещення

Перехресними називаються поняття, обсяг яких тільки частково входить один в одного. Так, поняття "студент" і "відмінник" перехрещуються, оскільки частина обсягу поняття "студент" входить до обсягу поняття "відмінник", а частина поняття "відмінник"... [читать дальше]

Недедуктивні умовиводи

До недедуктивних умовиводів відносяться: - індуктивні умовиводи та - умовиводи за аналогією. Як уже зазначалося, для недедуктивних умовиводів характерним є те, що в них поміж засновками та висновком існує відношення підтвердження, а висновок носить характер гіпотези... [читать дальше]

Поділ поняття та його види

При вивченні деякого поняття перед нами часто виникає питання про необхідність розкриття його обсягу, тобто розподілу предметів, які містяться в понятті, на окремі групи. Так, для розкриття обсягу поняття "держава" слід виділити його історичні типи (рабовласницьке... [читать дальше]

Поняття закону правильного мислення

Розглянемо тепер, що таке закон мислення. Для висвітлення цього питання необхідно розрізняти істинність думки та логічну правильність розмірковування. Думка е істинною, коли вона відповідає дійсності. Думка, яка не відповідає дійсності, є хибною. Так, висловлювання про... [читать дальше]

СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА

Логіка є вільне конструювання за певним правилом. І. Фіхте Логіка належить до мови. Вона дає систему правил, які допомагають здійснювати висновок нових логічних зв'язок, призначених для того, щоби передавати істини. Однак дані істини не відносять до тих, що осягаються... [читать дальше]

Виводи логіки висловлювань

Умовиводи здійснюються не тільки з простих, проте й зі складних суджень. Доволі широко використовуються виводи, засновками яких є умовні та розділові (диз'юнктивні) висловлювання. Такі висловлювання поєднуються в різних комбінаціях одне з одним чи з категоричними... [читать дальше]

Попереднє уявлення про логіку

Логіка (від грец.) - це наука про людське мислення. Проте на відміну від інших наук, які теж вивчають людське мислення, наприклад, психології та кібернетики, логіка вивчає мислення як засіб пізнання; її предметом є форми і закони, прийоми та принципи мислення, за допомогою... [читать дальше]

Логічний аналіз систематизації

Систематизація - це дія (послідовність дій), унаслідок виконання яких певна множина незв'язаних елементів перетворюється у множину елементів, поміж якими є зв'язки. Елемент - це не будь-які частини предмета, а тільки такі, поєднанням множини яких дозволяється отримати... [читать дальше]

Значення законів логіки для судового дослідження

Вимоги основних законів мають настільки важливе значення для судового пізнання, юридичної практики, дотримання законності, що вони спеціально закріплені у процесуальних законах і, таким чином, з вимог логічних перетворені у вимоги юридичні. Логічні закони у сфері... [читать дальше]