Поделиться Поделиться

Література

1. Абрамович ГЛ. Введение в литературоведение. - М., 1975.

2. Аристотель. Поетика. - К., 1967.

3. Барабаш Ю. Алгебра и гармония: О методологии литературоведческого анализа. - М., 1977.

4. Бергсон А. Творческая эволюция. - СПб., 1914.

5. Бичко І.В., Ос і чию к Д., Табачковський В.Г. Філософія: Курс лекцій. - К., 1994.

6. Введение в литературоведение / Под ред. Г. Поспелова. - М., 1983.

7. Волинський П.К. Основи теорії літератури. - К., 1967.

8. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упорядник Н.І. Бернадська. -К., 1995.

9. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. - М., 1968-1971.

10. Головенченко Ф.М. Введение в литературоведение. - М., 1964.

11. Голомб Л. Методологія та методика студентських наукових досліджень із українського літературознавства. - Ужгород, 2002.

12. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. - Л., К., 1939.

13. Грабович Д. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. - К., 1997.

14. Ільницький М. Леонід Білецький - історик українського літературознавства // Леонід Білецький. Основи української літературно-наукової критики: спроба літературно-наукової методології. - Прага, 1925. - Т. 1. (Перевидання за редакцією М. Ільницького. - К., 1998).

15. Історія української критики та літературознавства: Хрестоматія. -К., 1996. - Кн. І. и _

16. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. -М., 1962--1966.

17. История эстетической мысли: В 6 т. - М., 1985. - Т. 2.

18. Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. - М., 1966. -Т. 5.

19. Качуровський І. Містична функція літератури та українська релігійна поезія // Слово і час. - 1992. - № 10.

20. Ковалів Ю. Абетка дисертанта. Методологічні принципи написання дисертації. - К., 2009.

21. Кроне Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика.- М., 1920.

22. ЛевнукЛ. Західноєвропейська естетика XX століття. - К., 1997. 23.ЛевнукЛ.Т., Панченко В.Г., Отщенко О.І., КучерюкД.Ю. Естетика.- К., 2005.

24. Лессінг Г.Е. Лаокоон, чи Про межі малярства і поезії. - К., 1968.

25. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Автор-укладач Ю.І. Ковалів- К., 2007.

26. Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII - першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. - К., 1983.

27. Михайлин І. Методологічні пошуки в українській критиці та історії літератури XIX ст. // Літературознавство: III Міжнародний конгрес україністів. - К., 1996.

28. Моклиця М. Міф як альтернативна реальність у літературі XX століття // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001. - № 1.

29. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. - К., 2001.

30. Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти і тенденції // Слово і час. - 2007. - № 5.

31. Николаев Г.А., Курилов A.C., Гришуниц А.Л. История русского литературоведения. - М., 1980.

32. Павлинко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - К., 1999.

33. Павлинко С. Фемінізм. - К., 2002.

34. Пилипюк Н. Київські поети, ренесансні теорії мистецтва // Європейське Відродження та українська література XIV-XVIII ст. - К.,

35. Піхманець Р. Психологія літературної творчості (теоретичні та методологічні аспекти) - К., 1991.

36. Сивокть Г. "Самототожиість письменника" як методологічна пропозиція // Самототожність письменника. До методології сучасного літературознавства: Колективна монографія / Відп. редактор Г. Сивокінь - К 1999.

37. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. - Л., 1996.

38. Федунь О. Постколоніальна критика в українському літературознавстві // Слово і час. - 2001. - № 10.

39. Фізер І. Літературна теорія: нормативна регламентація чи понятійне осмислення естетичного факту? // Українська література: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990р.) -К., 1995.

40. Франко І. Із секретів поетичної творчості. - К., 1969.

41. Чижевський Д. Історія української літератури. - Тернопіль. 1994.

42. Шеллинг Ф. И. Кант // Новые идеи философии. - СПб., 1914 Сб. 12.


Похожие статьи