Публикации: Лексика

Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Сегментні та суперсигментні одиниці.

Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Сегментні та суперсигментні одиниці. Мовленнєвий потік членується на відрізки різного розміру: фрази, такти, склади і звуки. Фраза- відрізок мовлення, що становить собою інтонаційно-змістову єдність, виділену з двох боків паузами. У тому самому значені що і фраза вживається термін синтагма. Фраза розпадається на такти. Такт- частина фрази, об’єднана одним наголосом. Такт ще називають фонетичним словом. Крім сегментних фонем існують суперсигментні фонеми... [читать дальше]

Склад. Наголос. Явища проклізи та енклізи. Правила складоподілу.

Існує три теорії поділу складу: еспіраторна, мускульної напруги та сонорна. 1. Еспіраторна теорія Згвдно з нею склад – це звук або комплекс звуків, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Зараз заперечують це визначення, оскільки доведено, що одним поштовхом повітря можна вимовити і декілька складів. 2.Теорія мускульної напруги. Згідно з нею склад- це частина такту, яка вимовляється з єдиною мускульною напругою. 3.Сонорна теорія. Склад – це частина такту яка складається з більш зву... [читать дальше]

Звукові зміни ( метатеза, протеза, дієреза, епентеза, афереза, елізія, гаплологія, субституція).

Оскільки звуки в мовленні вимовляються не ізольовано, а в звуковому потоці зв’язного мовлення, то вони можуть зазнавать впливу загальних умов вимови (початок і кінець слова, положення під наголосом і в наголошеному складі. Також вони можуть впливати один на одного. Метатеза-взаємна перестановка звуів або складів у межах слова ( слово суворий виникло із суровий, ведмідь із медвідь) Протеза - поява перед голосним що стоїть на початку слова, приголосного для полегшення вимови. ( Острий- гострий). Д... [читать дальше]

Лексикологія як розділ мовознавчої науки. Слово як лінгвістична одиниця.

Лексикологія – розділ науки про мову, який вивчає лексику (словниковий склад мови). Лексикологія вивчає двосторонні одиниці, які мають план вираження і план змісту. Розрізняють: -загальна лексикологія встановлює загальні закономірності будови, функціонування й розвитку лексики. -конкретна лексикологія вивчає словниковий склад однієї мови. -історична лексикологія займається історією словникового складу, причинами і закономірностями його зміни. - Прикладна лексикологія вивчає питання укладення сло... [читать дальше]

Синоніми, синонімічний ря. Різновии синонімів.

Синоніми, синонімічний ря. Різновии синонімів. Синоніми- слова, які мають значення, що повністю, або частково збігаються. (врода, краса, красота, вродливість, ліпота) За ступенем синонімічності синоніми поділяють на абсолютні і часткові. Абсолютні повні синоніми- синоніми, які повністю збігаються за значенням, тобто не різняться ні відтінками значень, ні емоційним забарвленням, ні сполучуваністю. ( століття і сторіччя). Семантичні, або ідеографічні синоніми – синоніми, які різняться відтінками з... [читать дальше]

Антоніми, антонімічна пара. Групи антонімів.

Антоніми- різні за звучанням слова, які мають протилежні, але співвідносні значення. (день-ніч, жар-холод, радість-горе).ці пари мають протилежне значення, що об’єднуються спільним родовим значенням: для день і ніч – час, жар і холод- температура, радість і горе – почуття. Розрізняють чотирі групи антонімів: 1. Контрарні антоніми – між ними є проміжний член. Молодий(чоловік) – нестарий- середніх літ – старий. 2. Комплектарні антоніми – доповнюють один одного до родового і є граничним за своїм ха... [читать дальше]

Історична лексикологія та етимологія

Історична лексикологія- розділ мовознавства, який вивчає історію лексичного складу мови- його формування й розвиток, історію слів та їх значення, зміни в різних групах слів. З історичною лексикологією тісно пов’язане етимологія Етимологія-розділ мовознавства який вивчає походження слів. Слово етимологія вживається також у значенні «походження слова. Стилістичне розрізнення лексики. З стилістичною класифікацією вся лексика поділяється на стилістично нейтральну і стилістично забарвлену. Стилістичн... [читать дальше]

Граматика. Предмет та розділи граматики.

Граматика-будова мови ( система морфологічних категорій і форм, синтаксичних категорій і конструкцій). Граматика-наука, яка вивчає будову мови. Що стосується граматики як науки, то розрізняють: 1) Формальну, яка вивчає граматичні форми та їх структуру, і контенсивну (семантичну), яка вивчає значення цих форм і структур; 2) Синхронічну, що вивчає будову мови на певному умовно виділеному часовому етапі, і діахронічну, яка вивчає мовну будову в її історичному розвитку. Граматика складається з двох... [читать дальше]

Мовознавство як наука. Предмет,розділи.Місце мов-ва в системі наук

Мовознавство як наука. Предмет,розділи.Місце мов-ва в системі наук Мовознавство, або лінгвістика (від лат.lingua “мова”), - наука про природну людську мову загалом і мови світу як її представників. Предметом курсу “Вступ до мовознавства” є вивчення основних відомостей про мову, лінґвістичних понять і термінів, без яких неможливо вивчати жодну лінґвістичну дисципліну. Оскільки “Вступ до мовознавства” – початковий, пропедевтичний курс загального мовознавства, то його завдання полягають у з’ясуванн... [читать дальше]

Методи:описовий, порівняльно-історичний, зіставний, структурний.

Основними методами дослідження мови є описовий , порівняльно-історичний, зіставний і структурний . Також застосовуються дослідні методи до вивчення двох «зрізів» мови: синхронії і діахронії. Синхронія— горизонтальний зріз мови, тобто умовне виділення певного історичного етапу в її розвитку, який береться як об'єкт лінгвістичного дослідження. Синхронне вивчення передбачає аналіз мовних явищ в одному якомусь часі розвитку мови: на сучасному етапі або в певну історичну добу, наприклад, у XIV чи XV... [читать дальше]