Поделиться Поделиться

Процес контролю якості в період життєвого циклу товару

Слід усвідомити, що дані інструменти застосовуються, у першу чергу, для перетворення вимог споживачів на параметри якості очікуваного продукту, а також відповідності визначених параметрів вимогам якості процесів планування, розроблення, виробництва та вдосконалення продукту. До складу таких інструментів відносять: діаграма спорідненості, діаграма зв'язків, деревоподібна діаграма, матриця пріоритетів, матрична діаграма, стрілкова діаграма, діаграма планування процесу.

Усі інструменти управління якістю застосовуються в комплексі та є орієнтованими, як зазначалося вище, на вивчення і перетворення вимог споживача на бажані характеристики продукту. Частіше вони застосовуються як робочій інструментарій при застосуванні методу структурування функції якості.

Вивчаючи дане питання, передусім слід звернути увагу на те, що метод структурування функції якості QFD (Quality Function Deployment) є одним із ключових методів управління якістю, котрий рекомендується до використання методологією TQM. Даний метод було розроблено в Японії, і метою його було гарантувати якість з найпершої стадії створення і розвитку нового продукту. QFD – це систематизований шлях вивчення потреб і побажань споживачів шляхом розгортання функцій та операцій у діяльності компанії із забезпечення якості на кожному етапі життєвого циклу створюваного продукту, котрий би гарантував отримання кінцевого результату, що відповідає очікуванням споживачів. Таким чином, застосуванню методу передує процес визначення вимог споживача та цілей компанії, котрий передбачає:

1. Уточнення вимог споживача за допомогою перших трьох інструментів управління, коли голос споживача, тобто його абстрактні вимоги до продукту, перетворюється на інтегральну цінність продукту, тобто коли вимоги споживача можуть бути виміряними. Завдання цього етапу – визначити:

– що вимагає споживач від продукту;

– як продукт буде використовуватися споживачем.

2. Далі вимоги споживача перетворюються на характеристики продукту, які дозволяється буде виміряти (параметри якості продукції), тобто дається відповідь на запитання "як зробити".

3. На третьому етапі здійснюється виявлення зв'язку поміж відповідними компонентами "що" і "як" за допомогою матричних діаграм, тобто поміж вимогами споживача та загальними характеристиками продукту.

4. Далі проводиться вибір мети, тобто таких значень параметрів якості створюваного продукту, які будуть, на думку виробника, не лише відповідати очікуванням споживача, проте й забезпечать конкурентоспроможність продукту у визначеному сегменті ринку.

5. Останній етап характеризується встановленням рейтингу важливості компоненту "що", і на основі цих даних проводиться визначення важливості відповідних компонентів "як".

Наведені п'ять елементів є фундаментом QFD. Їх реалізація за допомогою матричних діаграм нагадує будівлю, і через те даний процес отримав назву концепції "Будинку якості". Кореляційна матриця, яка нагадує своєю формою дах, заповнюється символами, які вказують на позитивний чи негативний зв'язок поміж відповідними технічними

характеристиками продукту з позиції інтересів споживачів. Саме кореляційна матриця дозволяє остаточно скоригувати попередньо проведене перетворення "що" на "як".

Наведена матриця містить у собі дуже важливу інформацію, необхідну виробникові для розробки нової моделі, яка враховує побажання споживачів та конкурентоспроможність продукту на ринку. Через те даний будинок якості називають Матрицею планування продукту. Метод QJFD передбачає застосування серії матричних діаграм, які також мають назву "Будинок якості", кожна з яких застосовується на певному етапі створення продукту. Повністю розгорнута функція якості включає чотири етапи відстеження "голосу споживача":

1. Планування продукту – вимоги та побажання споживача за допомогою матричної діаграми трансформуються в характеристики продукції.

2. Проектування чи розгортання проекту – передбачає ідентифікацію найбільш критичних частин та компонентів створюваного продукту, які забезпечують втілення параметрів якості, встановлених на етапі 1.

3. Проектування процесу – передбачає ідентифікацію критичних параметрів кожної операції та вибір методів їх контролю.

4. Проектування виробництва – передбачає розроблення виробничих інструкцій та вибір інструментів контролю якості виробництва продукту.

Практична реалізація QFD як найважливішого інструмента управління якістю вимагає застосування не лише семи інструментів управління, а також і семи інструментів контролю якості.

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що QFD часто розглядають як один з інструментів управління якістю. На думку інших фахівців, QFD трактується як окрема методика, у межах якої використовується комплекс інструментів, спрямованих на забезпечення очікуваної споживачем цінності продукту за його мінімальної вартості. Саме завдяки використанню QFD споживач може управляти продуктом, він стає головною турботою компанії, допомагаючи їй залишитись у бізнесі та досягти успіху.

← Предыдущая страница | Следующая страница →