Поделиться Поделиться

Структура портфоліо навчального проекту

Портфоліо містить такі складові (Рис. 6.1):

- план проекту, в навчальних цілях якого враховані вимоги державних освітніх стандартів та державних навчальних програм;

- приклади робіт, виконаних автором у ролі учня за допомогою комп'ютера: студентської мультимедійної презентації,

студентської публікації, виконаної у формі інформаційного бюлетеня чи ж буклету та студентського веб-сайта;

- форми та критерії оцінювання діяльності студентів по створенню мультимедійної комп'ютерної презентації, публікації та веб-сайта;

- дидактичні матеріали для студентів: роздавальні матеріали, тести та шаблони документів;

- методичні матеріали для вчителя: вчительська мультимедійна презентація, публікація чи веб-сайт; інструкції по організації роботи в проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо;

- план реалізації проекту;

- список інформаційних джерел.

Кожна складова портфоліо в електронному варіанті для зручності застосування має свою папку, в якій розміщено файли з відповідними назвами (Рис. 6.2).

Вміст папок творчого навчального проекту, що входять до методичного комплексу відображено наступних рисунку 6.3.

Папка "приклади" містить окремі папки (Рис. 6.4), в яких для зручності знаходяться згідно презентація, публікація у вигляді інформаційного буклету чи бюлетеня та веб-сайт, розроблені студентами чи ж студентами.

Основними критеріями для оцінювання проекту є:

- ефективність застосування комп'ютерних технологій;

- самостійна творча діяльність із застосуванням знань із різних галузей наук, що спрямована на вирішення поставленої проблеми;

- можливість реалізації плану проекту та використання окремих складових комплекту;

- комплексне застосування засобів оцінювання всіх видів діяльності студентів.

Загальні вимоги до Портфоліо навчального проекту, розроблені компанією "Intel ® Навчання для майбутнього" подані у таблиці

Критерії оцінювання

Відмінно

Добре

Задовільно

Застосування комп'ютерних технологій

Запропоновані комп'ютерні технології застосовано цікаво і у відповідності до віку студентів, вони розширюють та поглиблюють знання та вміння студентів та дозволяють розвивати навички мислення високого рівня

Запропоновані комп'ютерні технології застосовано цікаво і у відповідності до віку студентів, проте незрозуміло, як вони розширюють та поглиблюють знання та вміння студентів

Запропоновані технології застосовано без урахування вікових особливостей студентів; вони не розширюють та не поглиблюють знання та вміння студентів

Застосування комп'ютерних технологій є невід'ємною складовою успіху Плану навчального проекту

Застосування комп'ютерних технологій важливе для проекту, проте не є його невід'ємною складовою

Незрозуміло, навіщо в Плані навчального проекту застосовано комп'ютерні технології

За допомогою зразків студентівських робіт чітко продемонстровано зв'язок поміж застосуванням комп'ютерних технологій та одержанням нових знань та вмінь студентами

Зразки студентів-ських робіт свідчать про обмежений зв'язок поміж використанням комп'ютерних технологій та одержанням нових знань та вмінь студентами

Зразки студентівських робіт не виявляють зв'язку поміж використанням комп'ютерних технології та одержанням нових знань та вмінь студентами

Застосування комп'ютерних технологій збагачує План навчального проекту завдяки використанню комп'ютера як знаряддя проведення досліджень, створення публікацій та засобу обміну інформацією

Застосування комп'ютерних технологій зводиться до використання комп'ютеру як знаряддя проведення досліджень, створення публікацій чи засобу обміну інформацією

План навчального проекту не використовує переваг застосування комп'ютерних технологій при проведенні досліджень, створенні публікацій та обміну інформацією

Навчання та розвиток студентів

План навчального проекту вимагає, щоби учні інтерпретували, оцінювали, узагальнювали та синтезували інформацію

План навчального проекту вимагає, щоби учні аналізували та використовували інформацію, розв'язували проблеми та/чи робили висновки

План навчального проекту вимагає, щоби учні давали означення, розпізнавали, описували та/чи узагальнювали інформацію. Навички творчого та критичного мислення майже не формуються за Планом

Продовження таблиці

Критерії оцінювання

Відмінно

Добре

Задовільно

Навчання та розвиток студентів

Навчальні цілі сформульовано ясно і чітко та підкріплено Ключовим та Тематичними питаннями

Навчальні цілі сформульовано та певною мірою підкріплено Ключовим та Тематичними питаннями

Навчальні цілі сформульовано нечітко та не підкріплені Ключовим та Тематичними питаннями

Приклади студентів-ських робіт за змістом пов'язані з Ключовим питанням

Приклади студентів-ських робіт до певної міри пов'язані з Ключовим питанням

Приклади студентів-ських робіт не пов'язані з Ключовим питанням

Усі навчальні цілі чітко узгоджуються з державними освітніми стандартами та навчальними програмами даного предмету (предметів)

Деякі навчальні цілі узгоджуються з державними освітніми стандартами та навчальними програмами даного предмету (предметів)

Зв'язок поміж навчальними цілями та державними освітніми стандартами та навчальними програмами незрозумілий

План навчального проекту передбачає можливості повної адаптації з урахуванням диференційованого навчання студентів

План навчального проекту передбачає можливості помірної адаптації з урахуванням диференційованого навчання студентів

План навчального проекту не враховує особливостей навчання студентів

Впровадження плану навчального проекту

План навчального проекту являє собою добре розроблений посібник відносно реалізації проекту

План навчального проекту являє собою посібник відносно реалізації проекту, проте деякі питання в ньому висвітлено не досить зрозуміло, неповно

Плану навчального проекту не вистачає ясності, в ньому немає ефективних інструкцій та рекомендацій відносно реалізації проекту

Складові Портфоліо навчального проекту являють собою добре розроблені моделі для реалізації проекту

Складові Портфоліо навчального проекту розроблено, проте вони не досить деталізовані, щоби бути ефективними моделями для реалізації проекту

Складові Портфоліо навчального проекту являють собою неповні чи незрозумілі моделі для реалізації проекту

План навчального проекту легко змінювати з метою реалізації у різних класах

План навчального проекту дозволяється змінити для реалізації у різних класах

Реалізація Плану навчального проекту обмежена класом, в якому працює його автор

Продовження таблиці

Критерії оцінювання

Відмінно

Добре

Задовільно

Застосування засобів оцінювання діяльності студентів

Навчальний проект включає засіб (засоби) всебічного оцінювання усіх поставлених завдань

Навчальний проект включає засіб (засоби) оцінювання більшості поставлених завдань

В навчальному проекті немає засобу (засобів) оцінювання поставлених завдань чи вони не відповідають поставленим завданням

Передбачається чіткий тісний зв'язок поміж навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь студентів, одержаних при його реалізації

Передбачається певний зв'язок поміж навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь студентів, одержаних при його реалізації

Незрозумілим є зв'язок поміж навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь студентів, одержаних при його реалізації

Засоби оцінювання включають спеціальні тематичні критерії, які допомагають учням в процесі навчання

Засоби оцінювання включають деякі спеціальні тематичні критерії, проте вони можуть бути незрозумілими учням

Засоби оцінювання включають лише загальні критерії

← Предыдущая страница | Следующая страница →