Поделиться Поделиться

Структура інформаційної технології

ІТ - це цілісна система, яка функціонує в єдиному інформаційному просторі завдяки узгодженій роботі всіх її компонент. Реалізація системи та її розгортання у часі забезпечує динаміку розвитку інформаційної технології, її модифікацію, реструктуризацію, приєднання нових компонентів системи та модернізацію. ІТ складається із взаємопов'язаних компонентів, що об'єднані в три групи: базові технології, специфічні технології ПрО та база знань ПрО.

ПрО відображає в базі даних сукупність об'єктів реального світу з їх зв'язками, що відносять до певної сфери знань і становлять практичну цінність для користувачів. Предметна область існує незалежно як від створювача ІС, так і від самої ІС.

Модель ПрО - це певна система, що імітує структуру та функціонування досліджуваної предметної області та відповідає основній вимозі - бути адекватною цій області. Цінність подібних моделей, наприклад еталонних, полягає у через те, що вони достовірно передають специфіку предметної області, тоді як шаблонна модель представляє рішення задачі у визначеному контексті, однак допускає застосування в інших контекстах.

Базові технології - сукупність апаратних засобів автоматизації, системного і прикладного програмного забезпечення (ПЗ), що реалізують підсистеми зберігання та оброблення інформації.

База знань (БЗ) - це формальне подання цілісної, несу-перечливої сукупності суджень, що відображають знання ПрО (детально БЗ розглянуто у главі 2). БЗ містить як базу даних (планові завдання, обліково-виробнича, наукова, законодавча, допоміжна інформація), так і інтерфейс користувача. Основною формою організації інформації на машинних носіях є база даних.

Ваза даних (БД) - це іменована сукупність структурова-них даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень при такій мінімальній надлишковості, яка дозволяє використовувати її для одного чи декількох застосувань у певній ПрО.

Структуру ІТ дозволяється подати у вигляді такої схеми (рис. 1.5):

Рис. 1.5. Структура інформаційної техно логії

Усі операції з даними БД виконує система управління базою даних (СУБД) - комплекс програмних засобів загального чи спеціального призначення, необхідний для створення БД, підтримання її в актуальному стані і забезпечення користувачам доступу до даних. СУБД виконує важливі функції зберігання, обробки структурованих даних та їх модифікації згідно із запитами. За винятком того, вони надають користувачам інтерфейс для роботи з БД.

Головні функції СУБД:

o визначення БД;

o організація збереження даних;

o забезпечення доступу користувачів до БД;

o захист цілісності БД;

o підтримання технологічного процесу функціонування БД.

Як правило, БД є інтегрованим поданням даних багатоцільового використання, що забезпечують вирішення наборів взаємопов'язаних завдань. БД може бути централізованою (зберігатися на одному комп'ютері) чи розподіленою в мережі (зберігатися на кількох комп'ютерах). Найбільшого застосування набули такі СУБД:

o масштабу великих підприємств (корпоративні БД): Oracle, Informix, SQL-Server, DB2 тощо;

o масштабу функціональних підсистем, комплексів задач, створення проміжного рівня обробки даних у великих ІС: Access,' dBase, Paradox, FoxPro, Clipper тощо;

o окремих задач ІС.

За допомогою моделі даних (реляційної, ієрархічної чи мережевої) можуть бути представлені будь-які об'єкти ПрО та зв'язки поміж ними.

БД - це динамічна інформаційна модель конкретної ПрО. Використання БД забезпечує:

o незалежність даних та програм;

o підтримку відношень поміж даними;

o сумісність компонентів БД та можливість їх подальшого розвитку;

o цілісність даних, компактність їх зберігання;

o несуперечність, відновлення та захист даних.

До системних та інструментальних засобів відносять апаратні засоби (комп'ютери, принтери, копіювальні пристрої, телефонна техніка, комунікаційні засоби - мейнфрейми, марш-рутизатори, концентратори), системне ПЗ (операційні системи, СУБД тощо), прикладне ПЗ (мови програмування, технології програмування, мови специфікацій тощо).

В основі організації БД лежить модель даних, яка дає можливість подати множинність даних й описати взаємозв'язки поміж ними: "один до одного", "один до багатьох", "багато до багатьох".

Взаємозв'язки поміж даними мають відображатися у БД, для чого слугує модель даних, що визначає правила, за якими дані дані структуруються. Новітніми структурами є об'єктно орієнтовані і мультимедійні БД. Найбільш поширені такі моделі даних: ієрархічні, мережеві та реляційні.

Ієрархічна модель базується на основі принципу підпорядкованості поміж елементами даних у вигляді дерева, де на найвищому рівні ієрархії знаходиться один кореневий вузол. У цій моделі реалізовані взаємозв'язки типу "один до одного" та "один до багатьох". Кожний вузол може мати кілька екземплярів конкретних значень елементів даних.

Мережева модель - це орієнтований граф із іменованими вершинами та дугами. Вершини графа - це записи, що становлять сукупності логічно пов'язаних елементів чи агрегатів даних. Для кожного типу запису може бути кілька екземплярів конкретних значень його інформаційних елементів.

Реляційна модель - набір двомірних таблиць, рядки якої - це записи, а стовпчики - елементи даних. Усі таблиці і стовпчики таблиць мають власні імена. Ця модель даних на відміну від ієрархічної характеризується простою і наочністю БД. За винятком того, головні принципи побудови реляційної БД теоретично обґрунтовано.

Мережеві та ієрархічні моделі зазвичай використовують для централізованого оброблення даних. Реляційні моделі придатні як для централізованого, так і для децентралізованого оброблення даних.

З появою персональних комп'ютерів ІКТ отримали новий імпульс для розвитку, завжди більше задовольняючи інформаційні потреби людей у професійній та побутовій діяльності. ІКТ реалізується в межах конкретних інформаційних систем.

Ступінь задоволення інформаційним технологіям (ІТ) - потребам підприємства і забезпечення інфраструкутри - визначається стандартом СОВІТ (Control Objectives for Information and related Technology). Процес його впровадження в діяльність організації складається з низки послідовних етапів:

o визначення бізнес-цілей на основі концептуального ядра СОВІТ;

o вибір IT-процесів і механізмів управління з використанням високорівневих і детальних завдань управління;

o узгодження програми впровадження з бізнес-планом;

o оцінка наявних процедур і результатів впровадження механізмів управління за допомогою "Керівництва з аудиту";

o оцінка поточного статусу організації, ідентифікація критичних дій і вимірювання продуктивності в досягненні мети організації за допомогою "Керівництва з менеджменту";

o "Принципи управління" - книга стандарту СОВІТ, що описує управління IT, - одна з останніх розробок Інституту управління IT (IT Governance Institute, ITGI).

Управління IT - складова успіху в управлінні підприємством, що гарантує раціональне й ефективне вдосконалення всіх взаємопов'язаних процесів підприємства. Управління IT надає основу, що пов'язує ІТ-процеси, інформаційні ресурси, інформацію зі стратегією і цілями організації, дає змогу максимально ефективно використовувати інформацію, підвищуючи капіталізацію й одержуючи конкурентоспроможні переваги.

Для отримання відповідей на питання тактики і стратегії розвитку підприємства у керівництві "Принципи управління" СОВІТ включені моделі зрілості, критичні чинники успіху, ключові індикатори цілі і ключові показники результату.

Взявши за основу шкалу моделей зрілості, розроблену для кожного з ІТ-процесів СОВІТ, керівник може з'ясувати такі моменти:

o поточний статус організації - оцінити, на якій стадії організація знаходиться сьогодні;

o поточний статус кращої практики в цій галузі - порівняти свою організацію з кращою організацією в цій галузі;

o поточний статус міжнародних стандартів - провести додаткове порівняння поточного статусу організації з "кращою практикою" чи міжнародними стандартами;

o статус організації після удосконалення (реалізація стратегії організації) - оцінити стратегію організації, яких результатів організація хоче досягти.

Інформаційні технології, інтегровані в бізнес-процеси, повністю їх автоматизують, надаючи можливість ефективно управляти підприємством. При цьому керівнику необхідно подбати про стратегію розвитку інформаційних технологій на підприємстві.

← Предыдущая страница | Следующая страница →