Поделиться Поделиться

ERP-система (планування ресурсів підприємства)

Інтегровані рішення за назвою "комплексне планування ресурсів підприємства ERP" покращують якість прийняття рішень, продуктивність і прибутковість. ERP-системи дозволяють ефективно планувати комерційну та виробничу діяльність підприємства. До особливостей застосування сучасних ERP-систем відносять:

o автоматизація різноманітних методів планування й управління бізнес-процесів від системи замовлень до масового виробництва з можливістю їх раціонального поєднання та налагодження на специфіку конкретного підприємства;

o інтегроване використання підсистем обліку, аналізу і планування збуту, виробництва, постачання і фінансування;

o реалізація сучасної технології бюджетування та забезпечення динамічного узгодження необхідних ресурсів по всьому спектру бізнес-процесів на основі управлінського обліку витрат і аналізу консолідованої звітності;

o бізнес-планування та управління замовленнями й проектами з урахуванням можливих ризиків внаслідок непередбачених змін у зовнішньому середовищі чи у ресурсних обмеженнях підприємства.

ERP - концепція узгодженого рішення завдань обліку, контролю, планування й управління виробничими і фінансовими ресурсами підприємства. ERP-система - інтегрована інформаційна система управління, що дає змогу створити єдине інформаційне середовище для автоматизації планування, обліку, контролю, управління й аналізу всіх основних господарських процесів підприємства, що реалізовує концепцію ERP.

ERP - термін, введений дослідницькою фірмою Gartner Group для опису систем управління. Дані системи мають забезпечувати автоматизацію процесів планування, прогнозування й управління фінансами, виробництвом, матеріально-технічним

постачанням і збутом, бухгалтерським обліком, а також проектування продукції і розробку технологічних процесів тощо. ERP є світовим стандартом управління, запропонованим Американським співтовариством управління виробництвом і запасами.

Згідно до словника APICS, термін ERP-система використовується у двох значеннях: 1) це інформаційна система для ідентифікації і планування всіх ресурсів підприємства, що необхідні для здійснення продажу, виробництва, закупівель і обліку в процесі виконання клієнтських замовлень; 2) це методологія ефективного планування й управління всіма ресурсами підприємства, які необхідні для здійснення продажу, виробництва, закупівель і обліку при виконанні замовлень клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг.

Абревіатура ERP використовується для позначення комплексних систем управління підприємством. Ключовий термін ERP є підприємство, і тільки потім - планування ресурсів. Дійсне призначення ERP - в інтеграції всіх відділів і функцій компанії в єдиний інформаційний простір задяки комп'ютерній мережі, що зможе обслужити всі специфічні потреби окремих підрозділів.

За винятком того, для ERP-систем, практично, обов'язковою є наявність можливості електронного обміну даними з іншими застосуваннями, а також моделювання ситуацій, пов'язаних з плануванням і прогнозуванням.

Типова ERP-система включає такі підсистеми:

o виробництво;

o постачання і збут;

o управління запасами;

o післяпродажне обслуговування виробленої продукції;

o кадри;

o наукові дослідження і конструкторські розробки;

o фінанси.

Згідно до сучасних вимог APICS, ERP-система за винятком ядра, що реалізовує стандарт MRP II, має включати такі модулі:

1) управління логістичними ланцюжками SCM;

2) планування і складання виробничих графіків APS (Advanced Planning and Scheduling);

3) управління відносинами з клієнтами CRM;

4) електронної комерції (Electronic Commerce);

5) управління даними про виріб - PDM (Product Data Management);

6) платформу Business Intelligence, що включає рішення на основі технологій OLAP і DSS (Dйcision Support Systems);

7) модуль, що відповідає за конфігурацію системи (Stand Alone Configuration Engine, SCE);

8) планування ресурсів FRP (Finite Resource Planning). На рис. 6.4 показано головні функціональні модулі, що

входять до складу ERP-систем. Головні функції ERP-систем:

o ведення конструкторських і технологічних специфікацій, що визначають склад виробів, а також матеріальні ресурси й операції, необхідні для його виготовлення;

o формування планів продажу і виробництва;

o планування потреб у матеріалах і комплектуючих, термінів і обсягів постачань для виконання плану виробництва продукції;

o управління запасами і закупівлями: ведення договорів, реалізація централізованих закупівель, забезпечення обліку та оптимізації складських і цехових запасів;

o планування виробничих потужностей від укрупненого планування до використання окремих верстатів і устаткування;

o оперативне управління фінансами, включаючи складання фінансового плану і здійснення контролю за його виконанням, фінансовий та управлінський облік;

o управління проектами, включаючи планування етапів і ресурсів, необхідних для їх реалізації.

Основними відмінностями-ERP систем від MRP ІІ-систем дозволяється вважати:

o більшу кількість типів виробництв і видів діяльності підприємств та організацій;

o планування ресурсів за різними напрямами діяльності;

o можливість управління групою автономно працюючих підприємств, корпоративними структурами;

o більше уваги приділено підсистемам фінансового планування й управління;

o наявність функцій управління транснаціональними корпораціями, включаючи підтримку кількох часових поясів, мов, валют, систем бухгалтерського обліку;

o більше уваги приділяється створенню інформаційної інфраструктури підприємства, гнучкості, надійності, сумісності зрізними програмними платформами;

o інтегрованість із застосуваннями та іншими системами, що використовуються підприємством, такими як системи автоматизованого проектування, автоматизації управління технологічними процесами, електронного документообігу, електронної комерції;

o наявність у системі чи інтеграція з програмними засоба -ми підтримки прийняття рішень;

o наявність розвинених засобів конфігурації апаратних і програмних засобів.

Більше уваги надано засобам інтеграції зі сховищами даних. У деяких ERP-системах розроблено засоби інтеграції та адаптації з іншими програмними продуктами і системами (рис. 6.5).

Традиційно ERP-системи будуються на базі трирівневої архітектури клієнт - сервер, коли поміж сервером бази даних і клієнтами знаходиться сервер застосувань, що відповідає за здійснення всієї бізнес-логіки системи. Процедура впровадження ERP-системи включає створення робочої групи відносно впровадження ІС, виявлення інформаційних потоків на підприємстві, формування нормативно-довідкової бази документів, побудову концептуальної, логічної і фізичної моделей діяльності підприємства, опис оптимізації бізнес-процесів підприємства, виконання пілотного проекту, тобто етап попереднього впровадження.

На цій стадії повністю моделюється вся діяльність підприємства, в окремих підрозділах у систему вводяться фактичні дані і послідовно тестуються бізнес-функції шляхом моделювання реальних ситуацій, відпрацьовуються взаємні роботи підрозділів на основі тестових прикладів. Протягом адаптації системи на підприємстві здійснюється налагодження системи згідно до проекту впровадження і тестування окремих модулів у групі впроваджень. Кінцеві користувачі при цьому на-

Рис. 6.5. Зв'язок різних ERP-систем

вчаються працювати з настроєною системою на своїх робочих місцях.

У процесі дослідної експлуатації системи перевіряють повністю функціональність усіх модулів і вводять систему у промислову експлуатацію.

В Україні підприємств, які впровадили ERP-системи, невелика кількість, що пов'язано з відсутністю коштів на такі дорогі проекти, неефективністю впровадження (70 % проектів впровадження ERP-систем завершуються невдало), певною складністю ефективної інтеграції ERP-систем з іншими застосуваннями, у через те числі при інтеграції із системами електронного бізнесу (В2В, В2С), обмеженими аналітичними можливостями ERP-систем і недостатньою підтримкою процесів прийняття рішень, прямих комунікацій поміж інформаційними системами замовника і постачальника.

Переваги впровадження ERP-систем полягають у зниженні собівартості за рахунок підвищення продуктивності; зменшенні часу виходу товарів і послуг на ринок; скороченні кількості виробничих операцій; зменшенні складських запасів; підвищенні якості продуктів; зростанні інформованості керівництва; підвищенні якості прогнозу і планування; формалізації бізнес-процесів компанії; інтеграції всіх підрозділів компанії.

Дозволяється назвати низку причин, завдяки яким підприємства беруться за впровадження ERP-систем: для інтеграції фінансової інформації та інформації про замовлення, стандартизації і прискорення процесу виробництва, зменшення складських запасів, стандартизації інформації про персонал.

Дозволяється виділити наступні головні причини, внаслідок яких підприємства у всьому світі прагнуть до впровадження систем ERP:

o інтеграція всіх бізнес-процесів підприємства за єдиними правилами і забезпечення оперативного отримання інформації керівництвом про всі сторони діяльності підприємства;

o можливість заміни безлічі успадковуваних автономних корпоративних застосувань, що не задовольняють вимогам сучасного бізнесу, однією ERP-системою.

За оцінками аналітиків, запровадження MRP II/ERP-си-стем призводить до: скорочення складських запасів підприємства на 8-35 %, зростання продуктивності праці на 8-27, збільшення кількості виконаних замовлень на 7-20 %.

Головні проблеми впровадження ERP-систем полягають у такому: неефективності впровадження, складності ефективної інтеграції ERP-систем із застосуваннями інших фірм, обмеженні аналітичної можливості ERP-систем і недостатній підтримці процесів прийняття рішення, недостатніх можливостях відносно генерації складних інформаційних потоків.

У ERP-системах автоматично планується завантаження виробничих потужностей підприємства згідно до тих параметрів, які були сформовані на основі наявних замовлень. Безпосередньо в процесі прийому замовлення ERP-система розраховує собівартість і ціну одиниці товару, при цьому враховуються всі компоненти собівартості виробництва і витрати на доставку згідно до індивідуальних вимог клієнта. Час і витрати, необхідні для переналагодження устаткування при зміні асортименту продукції, що випускається, також враховуються ERP-системою при плануванні виробництва і розрахунку собівартості.

Це дозволяє виробникам переходити на роботу за індивідуальними замовленнями. Згідно інтегруються автоматизовані системи управління, при цьому саме електронна комерція дозволяє автоматизувати найбільш трудомісткі етапи комерційної діяльності. ERP-системи, що забезпечують ресурсне планування й інтегроване управління всіма бізнес-процесами, доцільно розглядати як основу Internet-рішень компанії. Відсутність надійної системи внутрішнього планування і контролю, інтегрованої із зовнішнім Internet-рішенням, прирікає компанію на невдачу в новій економіці.

Є кілька шляхів упровадження ERP: власними силами, завдяки адаптації інтегрованих ERP-систем чи використання комерційного ПЗ. Відомі ERP-системи різних компаній, зокрема SAP, Oracle, Axapta тощо, характеристику яких буде подано нижче.

System21 - система, що повністю відповідає поняттю Enterprise Resource Planning (ERP) і Supply Chain Management (SCM). System21 протягом 20 років працює більше ніж у 2000 компаніях світу і лідирує серед ERP-систем на базі платформи iSeries (AS/400) у секторі середнього бізнесу. її головні модулі: "Головна книга", "Виробництво", "Логістика", "Фінанси", "Дебітори", "Кредитори", "Матеріальний облік", "Постачання", "Збут", "Планування".

Базисом iRenaissance компанії ROSS Systems є концепція управління ресурсами підприємства ERP (Enterprise Resource Planning) й управління ланцюжками постачань SCM (Supply Chain Management). Вони дають змогу раціонально управляти підприємством і звести до мінімуму витрати виробництва.

Використання ІС iRenaissance корпорації ROSS Systems допомагає досягти найбільш високих показників при використанні її на середніх і великих підприємствах з процесним типом виробництва, до якого дозволяється віднести такі галузі промисловості: харчову, хімічну, металургійну, нафтопереробну, целюлозно-паперову, фармацевтичну тощо.

За винятком того, iRenaissance використовується для автоматизації управління в медичних, адміністративних та освітніх установах, у бібліотеках, у сфері збуту.

Система iRenaissance має такі властивості:

1) швидке впровадження - власна методологія FrontRun-ner дає змогу скоротити терміни впровадження системи до 3- 6 місяців;

2) відносно низька вартість експлуатації;

3) легкість адміністрування системи.

Головні завдання, вирішенню яких сприяє iRenaissance:

o планування обсягів виробництва;

o облік готової продукції;

o зберігання і пошук управлінської інформації (постачальники, матеріали, устаткування);

o розрахунок витрат, калькуляція собівартості продукції;

o організація і планування виробничого процесу;

o управління фінансами і контроль взаєморозрахунків з постачальниками і споживачами;

o бухгалтерський облік на підприємстві і в його підрозділах;

o аналіз і прогноз продажу;

o контроль за використанням кредитів;

o планування й аналіз бюджету підприємства та його підрозділів;

o розрахунок, аналіз, узагальнення і прогноз фінансових показників підприємства;

o розрахунок грошових потоків на основі бухгалтерських звітів;

o управління перевезеннями та оптимізація транспортних витрат;

o управління експлуатацією устаткування;

o організація електронного документообігу;

o ведення електронного архіву підприємства;

o облік кадрів, управління персоналом;

o облік тру до витрат і розрахунок заробітної плати;

o управління проектами.

Система складається з: виробничого, фінансового модулів, модулів управління персоналом і розрахунку зарплати тощо. Дані модулі можуть використовуватися незалежно один від одного для автоматизації окремих напрямів діяльності підприємства. Впровадження і Renaissance дає змогу оптимізувати роботу підприємства - позбавитися непотрібних і дубльованих операцій, запасів, тобто скоротити витрати і збільшити прибуток.

Систему iRenaissance легко налагодити згідно до офіційних вимог відносно документообігу і звітності різних країн. Вона має вбудований репозиторій знань (бізнес-процедур), в арсеналі якого зберігаються різні бізнес-процедур. iRenaissance повністю локалізована, що підтверджується успішно завершеними проектами з упровадження, й успішною експлуатацією системи на російських підприємствах.

Система підтримує кишенькові ПК і пристрої для зчитування штрихкодів. Клієнт-серверна архітектура iRenaissance повністю відповідає таким, що пред'являється до вимог КІС з надійності і безпеки. За винятком того, вона є мас штабова пою, тобто їй властиве поступове нарощування конфігурації у міру підключення нових, призначених для користувача, робочих місць. Вся корпоративна інформація зберігається в єдиній базі даних системи, що дає змогу організувати сховище даних та аналізувати накопичену інформацію за допомогою засобів підтримки прийняття рішень, наприклад за допомогою DSSuite, власної системи ROSS Systems.

iRenaissance є відкритою системою. Це означає, що користувач може додавати до неї необхідні функції, використовуючи вбудовані CASE-засоби і мову четвертого покоління (4GL).

Головні модулі iRenaissance:

o iRenaissance Connect - засіб швидкої розробки Web-інструментарію, що забезпечує зв'язок з ERP-платформою підприємства;

o iRenaissance Financial - управління фінансами компанії;

o iRenaissance Distribution - управління продажем;

o iRenaissance Manufacturing - управління виробництвом;

o iRenaissance Maintenance - управління експлуатацією

майна;

o iRenaissance Human Resourccs/Payroll - управління персоналом і розрахунок заробітної плати;

o iRenaissance CS Materials Management - управління матеріалами;

o iRenaissance Transportation Manager - управління перевезеннями і транспортними витратами;

o iRenaissance DSSuite - засіб підтримки прийняття рішень;

o iRenaissance SAM - засіб моделювання й опису бізнес-процесів.

Система iRenaissance підтримує платформи Windows, Unix, OPENVMS, СУБД Oracle, MS SQL Server, Sybase SQL Server, RDB.

Microsoft Dynamics АХ - комплексне ERP-рішення, створене спеціально для середніх і великих компаній, яке допомагає розширити свої можливості та отримати нові конкурентні переваги.

Microsoft Axapta має такі переваги: це система, що дає змогу вести бізнес саме так, як клієнт вважає за потрібне; покращує взаємодію з клієнтами, діловими партнерами і співробітниками; надає потужну, вичерпну фу н к дані он а л ьн і сть в єдиній інтегрованій системі; надає можливості для швидкого зростання і розвитку бізнесу.

Microsoft Axapta охоплює всі сфери бізнесу, включаючи виробництво і дистрибуцію, управління ланцюжками постачань і проектами, фінансовий менеджмент і засоби бізнес-аналізу, управління відносинами з клієнтами й управління персоналом.

Система відповідає всім вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і законодавства, може працювати з багатьма мовами і з різними валютами.

В основі Microsoft Business Solutions-Axapta лежать найсучасніші новітні технології управління і високотехнологічні рішення, що дозволяють ефективно управляти підприємством. Система підходить для автоматизації бізнес-процесів у межах управлінського обліку переважно для середніх і великих підприємств різних сфер господарської діяльності.

Axapta - це ERP-система, що працює в середовищі електронного бізнесу. Унікальність системи Axapta полягає в через те, що її сучасна технологія забезпечує єдиний інформаційний простір підприємства, в якому бек-офіс і фронт-офіс працюють як єдине ціле. Axapta пропонує набір можливостей для бізнес-аналізу, що удосконалює процес прийняття рішень і комплексне управління відносинами з клієнтами (CRM).

Основними модулями системи Axapta є фінанси; торгівля і логістика; виробництво; електронна комерція; управління персоналом; проекти; управління відносинами з клієнтами; управління знаннями; управління логістичними ланцюжками.

Великий набір функціональних можливостей системи Axapta дозволяє одержати низку певних переваг: менші витрати на створення і підтримку системи; легкість в оновленні за-стосунків; баланс надмірної інформації; повна інтеграція бізнес-процесів.

Microsoft XAL - це інтегрована автоматизована система з універсальним набором функцій для управління фінансово-господарською діяльністю підприємств середнього і великого бізнесу. Система охоплює практично всі функціональні ділянки підприємства і складається з таких модулів: головна книга, дебітори, кредитори, продаж, закупівля, склад, головні засоби, зарплата, управління кадрами, проекти і планування/ управління виробництвом.

За винятком стандартних модулів, є різні доповнення, які розширюють можливості наявних модулів системи. У системі є розвинені засоби планування, аналізу діяльності та оперативного управління підприємством.

Microsoft XAL - багатовалютна система з можливістю отримання управлінської, фінансової і податкової звітності та ведення обліку за міжнародними стандартами GAAP, IAS.

Продукт базується на клієнт-серверних технологіях, у нього вбудовано апаратно-незалежну мову четвертого покоління XAL (extended Application Language), що забезпечує повне масштабування і можливість розвитку системи згідно до вимог бізнесу, що змінюються. Гнучкість, налагоджуваність і масштабування системи забезпечуються можливістю маніпулювання великою кількістю параметрів, а також наявністю вбудованих інструментів налагоджування.

Механізм відстежування призначених для користувача змін зберігає початкові версії змінних елементів і забезпечує безпеку для розробників, оскільки завжди дозволяється відновити функціональність, що існувала в початковій системі.

При зіставленні з Microsoft XAL/ERP-систем, близьких за функціональністю тиражованих програмних рішень для управління бізнесом, таких як SunSystems, Platinum, Exact, Microsoft XAL відрізняється мінімальними інвестиціями, необхідними для установки і супроводу системи.

Оскільки система Microsoft XAL побудована згідно до правил ведення бізнесу на західних підприємствах, для підприємств вона може слугувати не тільки засобом автоматизації, а й засобом передачі західних стандартів ведення бізнесу.

Конструкція Microsoft XAL орієнтована на те, щоби продукт дозволяється було легко і швидко доопрацювати з урахуванням галузевих та індивідуальних вимог конкретного замовника.

У Microsoft XAL реалізовано практично всі головні методи, за допомогою яких дозволяється розраховувати обсяги виробництва на основі одержаних замовлень і плану реалізації, визначати параметри завантаження виробничих потужностей, приймати рішення відносно використання наявних ресурсів тощо.

← Предыдущая страница | Следующая страница →