Рубрика: Финансы страница - 9576

Управління інноваційною діяльністю»,

напряму підготовки 6.03050701 «Маркетинг» спеціальності8.03050701 «Маркетинг» денна (форма навчання) Програму рекомендовано кафедрою менеджменту протокол № 12 від 17.04.2012 р. Завідувач кафедри ______________ проф. Дергачева В.В. Київ 2012 І. Загальні відомості Кредитний модуль "Фінансовий менеджмент" є невід'ємною складовою підготовки магістрів зі спеціальностей «Маркетинг», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю»та спеціалістів зі спеціальностей... [читать полностью]


Додаткова література: 15,16,20,22

Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства та прийняття стратегічних фінансово-інвестиційних рішень Лекція 3 Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства Класифікація світових фінансових ринків та роль кожного з них у діяльності компаній. Мета короткострокового та довгострокового фінансування діяльності підприємства. Ринки довгострокових капіталів (банківський і фондовий ринки) та короткострокових капіталів (кредитні і валютні ринки). Процедура вибору найбіл... [читать полностью]


ІV.4. індивідуальні завдання

Для більш глибокого опанування проблематики курсу у відповідності із тематикою лекцій та підготовкою до практичних занять навчальним планом передбачається виконання: - розрахунково-графічної роботи студентами спеціальностей: 8.03060102 . Робота складається з двох частин. В першій - студенти виконують аналітичні огляди літератури за визначеними темами (додаток А). В другій – виконуються практичні завдання по варіантах (додаток Б); - реферату за визначеними темами (додаток А) студентами спеціально... [читать полностью]


Приклад завдань другої частини розрахунково-графічної роботи

Варіант 1 Завдання 1. Позичка в розмірі 80000 грн. видана на півроку за простою ставкою під 23% річних. Визначте нарощену суму. Завдання 2. Позика видається на півроку за простою обліковою ставкою 15%. Розрахуйте суму, одержану позичальником, і розмір дисконту, якщо треба повернути 25000 грн. Завдання 3. Розрахуйте ефективну ставку складних відсотків, якщо номінальна ставка дорівнює 30% і нарахування відсотків відбувається щомісяця. Завдання 4. Два ануїтети за параметрами: 1) розмір платежу – 12... [читать полностью]


Затверджено на засіданні кафедри фінансів.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів. Протокол № 1 от 27.08.14. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів напряму підготовки "Фінанси та кредит" спеціалізації "Фінанси" усіх форм навчання / Укл. М.М. Берест. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2015. ─ с. (Укр. Мов.) Викладено основні вимоги щодо структури, змісту, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз». Визначено основн... [читать полностью]


Звіт про фінансові результати

Стаття Код рядка звітний період попередній період Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Валовий:       прибуток збиток     Інші операційні доходи Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати Фінансові результати від операційної діяльності:    ... [читать полностью]


Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства

Першим етапом виконання курсової роботи є проведення експрес-аналізу, який дає можливість здійснити попередню оцінку фінансового стану досліджуваного суб’єкту. Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів виконується за даними балансу підприємства з використанням методів вертикального та горизонтального аналізу. Згідно П(С)БО № 1, джерела формування фінансових ресурсів відображені в пасиві балансу, а напрями їхнього використання – в активі. Вертикал... [читать полностью]


Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це може бути як прибуток, так і збитки. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються абсолютними (сумою отриманого прибутку (збитку)) та відносними (рівнем рентабельності) показниками. На формування абсолютного розміру прибутку впливають: результати фінансово ─ господарської діяльності підприємства; сфера діяльності; напрямок економічної... [читать полностью]


Аналіз ліквідності підприємства

Ліквідність─ це здатність активів перетворюватися в грошові кошти. В загальному вигляді вона характеризується наявністю у підприємства ліквідних засобів у формі залишку грошей у касі, грошових коштів на рахунках у банку та тих елементів оборотних активів, які легко реалізуються. Ступінь ліквідності активів підприємства визначається тривалістю часового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена (чим коротше період, тим вища ліквідність активів). Інформаційним забезпеченням... [читать полностью]


Підприємства у 2013 - 2014 роках

Показник Джерело інформації (форма № 1) або формула для розрахунку На початок 2013 року, тис.грн. На кінець 2013 року, тис.грн. На кінець 2014 року, тис.грн. 1. Постійні пасиви       2. Активи, що важно реалізуються       3.Власні обігові кошти       4.Довгострокові зобов’язання       5.Наявність постійних та довгострокових пасивів для фінансування запасів  ... [читать полностью]


Сутність та види послуг. Ринок послуг та його структура.

Сутність та види послуг. Ринок послуг та його структура. Послуга – це зміна в стані інституційної одиниці, що відбувається в результаті дій і взаємної згоди з іншою інституційною одиницею. Послуга є нематеріальною, виробляється і споживається одночасно, не підлягає збереженню як товар. Є різна інституційні сектори які надають послуги: 1. Нефінансові корпорації – ринкові послуги нефінансового характеру. 2. Фінансові корпорації – здійснюють фінансові послуги. 3. Домашні господарства – надають ринк... [читать полностью]


Фінансові послуги як операції з фінансовими активами. Основні ознаки фінансових послуг.

Загальні правові засади в сфері регулювання ринку фінансових послуг регламентує Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. Фінансова послуга – це операція з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок, за рахунок цих осіб або за рахунок залучених від інших осіб коштів з метою отримання прибутку чи збереження реальної вартості активів. Ознаки фін послуг: 1. Абстрактність – відсутність матеріального носія. Послуга за... [читать полностью]


Популярные публикации

Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы