Публикации: Финансы страница - 3

Звіт про фінансові результати

Стаття Код рядка звітний період попередній період Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Валовий:       прибуток збиток     Інші операційні доходи Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати Фінансові результати від операційної діяльності:    ... [читать дальше]

Приклад завдань другої частини розрахунково-графічної роботи

Варіант 1 Завдання 1. Позичка в розмірі 80000 грн. видана на півроку за простою ставкою під 23% річних. Визначте нарощену суму. Завдання 2. Позика видається на півроку за простою обліковою ставкою 15%. Розрахуйте суму, одержану позичальником, і розмір дисконту, якщо треба повернути 25000 грн. Завдання 3. Розрахуйте ефективну ставку складних відсотків, якщо номінальна ставка дорівнює 30% і нарахування відсотків відбувається щомісяця. Завдання 4. Два ануїтети за параметрами: 1) розмір платежу – 12... [читать дальше]

ІV.4. індивідуальні завдання

Для більш глибокого опанування проблематики курсу у відповідності із тематикою лекцій та підготовкою до практичних занять навчальним планом передбачається виконання: - розрахунково-графічної роботи студентами спеціальностей: 8.03060102 . Робота складається з двох частин. В першій - студенти виконують аналітичні огляди літератури за визначеними темами (додаток А). В другій – виконуються практичні завдання по варіантах (додаток Б); - реферату за визначеними темами (додаток А) студентами спеціально... [читать дальше]

Додаткова література: 15,16,20,22

Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства та прийняття стратегічних фінансово-інвестиційних рішень Лекція 3 Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства Класифікація світових фінансових ринків та роль кожного з них у діяльності компаній. Мета короткострокового та довгострокового фінансування діяльності підприємства. Ринки довгострокових капіталів (банківський і фондовий ринки) та короткострокових капіталів (кредитні і валютні ринки). Процедура вибору найбіл... [читать дальше]

Управління інноваційною діяльністю»,

напряму підготовки 6.03050701 «Маркетинг» спеціальності8.03050701 «Маркетинг» денна (форма навчання) Програму рекомендовано кафедрою менеджменту протокол № 12 від 17.04.2012 р. Завідувач кафедри ______________ проф. Дергачева В.В. Київ 2012 І. Загальні відомості Кредитний модуль "Фінансовий менеджмент" є невід'ємною складовою підготовки магістрів зі спеціальностей «Маркетинг», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю»та спеціалістів зі спеціальностей... [читать дальше]

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА кредитного модуля

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ Кафедра менеджменту «ЗАТВЕРДЖУЮ» Декан факультету менеджменту та маркетингу ___________ проф. О.А.Гавриш «____» _________ 2012 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА кредитного модуля “Фінансовий менеджмент” галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальностіУправління інноваційною діяльністю», напряму підготовки 6.03050701 «Маркетинг» спеціальності8.030... [читать дальше]

Тема: Основи техніки безпеки

1 Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати напругу, що не перевищує: а) 220 В; б) 42 В; в) 127 В; г) 12 В. 2 Для постійного стікання статичної електрики з обладнання застосовують: а) захисне заземлення; в) захисне вимикання; б) захисне занурення; г) ізоляцію.Якій кваліфікаційній групі з електробезпеки буде відповідати дане визначення? Особи цієї групи повинні мати елементарні знання по електрообладнанню, безпеку ураження з електроструму, знати основні заходи безпеки при роботі на еле... [читать дальше]

Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване обладнання?

а) адміністративну; б) дисциплінарну; в) матеріальну; г) кримінальну. 5 Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати: а) 25 годин на тиждень; б) 36 годин на тиждень; в) 41 годину на тиждень; г) 40 годин на тиждень. 6 Студенти вищого навчального закладу надають шефську допомогу по збиранню яблук в одному з приватних підприємств, який вид інструктажу проведуть студентам перед початком виконання даної роботи? а) вступний; б) первинний; в) позаплановий; г) цільовий. 7 Після якої... [читать дальше]

У якому розмірі може бути виданий кредит НБУ під заставу цінних паперів уряду?

а) 100% б) 75 % в) 50 % 64. До основних умов банківського кредитування не відносять: а) операції проводяться в межах вільних кредитних ресурсів б) позики видаються для придбання цінних паперів інших підприємств в) операції проводяться з дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів г) позики видаються на забезпечення потреб сфери виробництва і обігу 65. Оцінка фінансового стану позичальника не проводиться за такими показниками: а) забезпечення трудовими ресурсами б) обсяг реалізації прод... [читать дальше]