Публикации: Финансы страница - 2

При дослідженні кредитоспроможності клієнта рекомендують звернути увагу на такі моменти оцінки пасиву балансу

а) впевнитись, що позичальник може розрахуватися за раніше отриманими позиками; б) на право власності заставника на заставлені цінності; в) на відсутність прострочених позик у позичальника; 4. Хто визначає показники для аналізу фінансового-господарської діяльності позичальника. а) уповноважений комерційний банк; б) Кабінет міністрів; в) Національний банк України; г) Міністерство фінансів. 5. До основних показників оцінки фінансово-господарської діяльності позичальника відносять. а) Показники р... [читать дальше]

Види лізингу, їх характеристика.

Залежно від складу учасників угоди розрізняють: 1. прямий лізинг – власник майна самостійно надає об’єкту лізинг; 2. опосередкований – коли передача майна здійснюється через посередника. Лізинг залежно від об’єкта є: рухомого і нерухомого майна. За ступенем окупності майна:лізинг з повною та неповною окупністю. Відповідно до умов амортизації розрізняють: фінансові – це договір лізингу в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізиногодавця... [читать дальше]

Недержавні пенсійні фонди: особливості створення та діяльності.

Згідно із ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавний пенсійний фонд – це юридична особа,яка має статус неприбуткової організації,функціонує та проводить діяльність з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників ПФ з подальшим управлінням пенсійними активами,а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду. Види пенсійних фондів: 1.відкриті (засновниками можуть бути будь-які 1 чи декілька юридичних осіб,окрім тих, діяльність яких фінансується за рахунок ДБ чи МБ. Учасникам... [читать дальше]

Фінансові послуги як операції з фінансовими активами. Основні ознаки фінансових послуг.

Загальні правові засади в сфері регулювання ринку фінансових послуг регламентує Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. Фінансова послуга – це операція з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок, за рахунок цих осіб або за рахунок залучених від інших осіб коштів з метою отримання прибутку чи збереження реальної вартості активів. Ознаки фін послуг: 1. Абстрактність – відсутність матеріального носія. Послуга за... [читать дальше]

Сутність та види послуг. Ринок послуг та його структура.

Сутність та види послуг. Ринок послуг та його структура. Послуга – це зміна в стані інституційної одиниці, що відбувається в результаті дій і взаємної згоди з іншою інституційною одиницею. Послуга є нематеріальною, виробляється і споживається одночасно, не підлягає збереженню як товар. Є різна інституційні сектори які надають послуги: 1. Нефінансові корпорації – ринкові послуги нефінансового характеру. 2. Фінансові корпорації – здійснюють фінансові послуги. 3. Домашні господарства – надають ринк... [читать дальше]

Підприємства у 2013 - 2014 роках

Показник Джерело інформації (форма № 1) або формула для розрахунку На початок 2013 року, тис.грн. На кінець 2013 року, тис.грн. На кінець 2014 року, тис.грн. 1. Постійні пасиви       2. Активи, що важно реалізуються       3.Власні обігові кошти       4.Довгострокові зобов’язання       5.Наявність постійних та довгострокових пасивів для фінансування запасів  ... [читать дальше]

Аналіз ліквідності підприємства

Ліквідність─ це здатність активів перетворюватися в грошові кошти. В загальному вигляді вона характеризується наявністю у підприємства ліквідних засобів у формі залишку грошей у касі, грошових коштів на рахунках у банку та тих елементів оборотних активів, які легко реалізуються. Ступінь ліквідності активів підприємства визначається тривалістю часового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена (чим коротше період, тим вища ліквідність активів). Інформаційним забезпеченням... [читать дальше]

Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це може бути як прибуток, так і збитки. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються абсолютними (сумою отриманого прибутку (збитку)) та відносними (рівнем рентабельності) показниками. На формування абсолютного розміру прибутку впливають: результати фінансово ─ господарської діяльності підприємства; сфера діяльності; напрямок економічної... [читать дальше]

Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства

Першим етапом виконання курсової роботи є проведення експрес-аналізу, який дає можливість здійснити попередню оцінку фінансового стану досліджуваного суб’єкту. Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів виконується за даними балансу підприємства з використанням методів вертикального та горизонтального аналізу. Згідно П(С)БО № 1, джерела формування фінансових ресурсів відображені в пасиві балансу, а напрями їхнього використання – в активі. Вертикал... [читать дальше]