Поделиться Поделиться

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

15.1. Поняття та етапи проведення торговельної операції з цінними паперами.

15.2. Класифікація торговельних операцій з цінними паперами на вторинному ринку.

Поняття та етапи проведення торговельної операції з цінними паперами

У широкому розумінні операція (лат. operatio – дія) – це дія чи захід, що належить до кола функцій певної установи, працівника і спрямована на досягнення визначеної мети.

Кожна операція, об'єктом якої виступають цінні папери, виконується учасником ринку цінних паперів (суб'єктом) і має властиву їй мету, цільову спрямованість, що вирізняє її з-поміж інших. Спектр таких операцій досить широкий, і може включати дарування, передачу у спадок, переказ з одного рахунку на інший, надання у позику (англ. securities lending, stock borrowing or lending) тощо.

Одне з головних завдань вторинного ринку цінних паперів – забезпечення багаторазового переходу прав власності на цінні папери після моменту їх емісії. Через те в операційному сенсі вторинний ринок цінних паперів представлений переважно сукупністю операцій купівлі-продажу цінних паперів та послуг, які їх супроводжують, відносно обслуговування руху цінних паперів.

До інфраструктурних операцій на вторинному ринку цінних паперів дозволяється віднести такі: операції з переміщення, трансферу цінних паперів від продавця до покупця, зі зберігання і ведення реєстру (реєстраторська діяльність); зберігання, обслуговування руху та адміністрування цінних паперів, що містяться на депозиті (депозитарна діяльність); обслуговування розрахунків за операціями з цінними паперами (розрахунково-клірингова діяльність) тощо.

Інфраструктурні операції мають допоміжний характер стосовно власне торговельних операцій з цінними паперами, через те їх часто називають операціями з післяторговельного обслуговування. Проте саме дані операції забезпечують своєчасне виконання зобов'язань обома сторонами угоди – у повному обсязі, з мінімальними ризиками й обґрунтованими операційними витратами.

Торговельна операція з цінними паперами передбачає комплекс дій, пов'язаних з обміном цінних паперів на певну кількість іншого активу (як правило, гроші чи інші цінні папери). Метою торговельних операцій виступає отримання доходу чи мінімізація збитків.

У фаховій літературі також часто використовується поняття “транзакція” (англ. transaction, від лат. transactio – угода, договір) у значенні, синонімічному поняттю “торговельна операція”.

Порядок здійснення операції купівлі-продажу цінних паперів залежить від того, хто виступає учасниками угоди (професійні торговці, банки, індивідуальні інвестори та ін.), на якому ринку здійснюється операція (біржовий, багатостороння система торгівлі, індивідуальна угода тощо), національного законодавства, що регулює торговельну діяльність на фондовому ринку.

Більшість транзакцій купівлі-продажу первинних цінних паперів (акцій, боргових інструментів) на сьогодні реалізуються на організованих ринках – на біржових ринках (як безпосередньо, так і через торгових агентів) та в межах багатосторонніх систем торгівлі цінними паперами. Реалізація угоди купівлі-продажу цінних паперів на цих ринках передбачає такі етапи (рис. 15.1):

1) передторговельний період;

2) укладання угоди;

3) посттрейдинг.

← Предыдущая страница | Следующая страница →