Поделиться Поделиться

Характеристика інформаційної бази відносно оцінки фінансового стану підприємства

Інформація, що відображає фінансовий стан, результати діяльності і грошові потоки підприємства приведена у фінансових звітах.

Інформацію, якому містить фінансова звітність, необхідна для обґрунтування рішень відносно придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінка якості управління, кредитоспроможності, забезпеченні зобов'язань , визначення сум дивідендів, що підлягають розподілу, інших рішень.

Згідно з П(С)БО 1 метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Головні вимоги до фінансової звітності наведено (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Вимоги до фінансової інформації та їх зміст

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є форми фінансової звітності:

- Форма № 1 "Баланс" складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу на дату балансу. Інформація використовується для оцінки структури ресурсів підприємства, їхньої ліквідності і платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінки і прогнозування змін в економічних ресурсах.

- Форма № 2 "Звіту про фінансові результати"

відображає дані про доход, витрати, фінансові результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Чистий прибуток (збиток) за звітний період. Структура операційних витрат. Показники прибутковості акцій. Інформація використовується для оцінки структури доходів, витрат, прибутковості та інвестиційної привабливості. Прогнозування дохідності підприємства.

- Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів"

відображає вхідні й вихідні грошові потоки за статтями за видами діяльності: операційній, інвестиційній, фінансовій. Чистий грошовий потік та залишок коштів на кінець року. Призначення інформації для оцінки грошових потоків за видами діяльності та аналіз їх ефективності. Прогнозування грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

- Форма № 4 "Звіт про власний капітал" відображає зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Інформація використовується для оцінки і прогнозування зміни власного капіталу.

- Форма №5 "Примітки до фінансової звітності" включає інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібної для забезпечення її зрозумілості та доречності.

- дані статистичної звітності та оперативні дані (наприклад: звіт керівників підприємств, звіт аудитора, звернення ради директорів до аудиторів тощо).

Перехід до нової системи обліку та фінансової звітності підприємство отримує певні переваги та можливості, що пов'язані з новою якістю облікової інформації, вона більш достовірна і придатна для фінансового аналізу, підвищуються можливості співпраці з фінансового-кредитними установами та зарубіжними партнерами, підвищується якість управлінської діяльності. Проте щоби повною мірою були реалізовані вказані переваги, необхідно додержуватись певних принципів формування фінансової звітності (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Принципи підготовки фінансової звітності

Автономність підприємства означає, що воно розглядається як юридична особа, відокремлена під власників. Через те особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності. Наприклад, такі операції, як оплата акцій, виплата дивідендів власникам, відображається у фінансовій звітності, водночас, юридичні стягнення на особисте майно власника чи отримання ним доходу з інших джерел не відображаються у звітах підприємства.

Принцип безперервності діяльності передбачає оцінку активів, зобов'язань підприємства в динаміці, виходячи з того, що воно буде функціонувати у майбутньому. Проте в умовах ринкової економіки обставини можуть скластися так, що підприємство припиняє свою діяльність внаслідок банкрутства чи з інших причин. У цьому випадку фінансова звітність формується за іншими принципами. Наприклад, всі активи незалежно від поділу на необоротні та оборотні оцінюються за ринковою вартістю з метою задоволення вимоги кредиторів та власників. Через те і зобов'язання теж стають короткотерміновими.

Принцип періодичності передбачає складання звітності за встановленими періодами, а саме: квартальна звітність, наростаючим підсумком, річна, а для новостворених підприємств - до 15 місяців, для підприємств, що ліквідуються - до дати ліквідації.

Принцип історичної собівартості означає, що активи підприємства оцінюються, як правило, виходячи з витрат на їх придбання чи виробництво. Так, підприємство придбало обладнання вартістю 40 тис. грн, мито і митні збори склали 4 тис. грн., транспортні витрати, монтаж і установка - 3 тис. грн. у балансі вартість активу становитиме 40+4+3=47 тис. грн.

Нарахування та відповідність доходів і витрат означає, що доходи і витрати відображаються в обліку І звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей. Таким чином, для визначення фінансового результату доходи і відповідні витрати зіставляються у конкретному періоді.

Згідно з принципом повного висвітлення фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

За винятком того, в діяльності підприємства можуть відбуватися події після дати складання балансу, які впливатимуть на значення тих чи інших статей звітності. Через те згідно П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" передбачається коригування інформації і додаткове її розкриття у примітках.

Принцип послідовності передбачає постійне застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна її має розкриватися у фінансовій звітності. Реалізація цього принципу забезпечує коректні співставлення показників за різні періоди. Через те підприємство зобов'язане висвітлювати свою облікову політику шляхом опису принципів оцінки статей звітності та методів обліку окремих статей. Воно також має право змінювати свою облікову політику, керуючись інтересами свого розвитку. Це питання регулюється П(С)БО 6.

Принцип обачності означає, що методи оцінювання, які застосовуються в бухгалтерському обліку, мають запобігати зниженню оцінки зобов'язань і завищенню доходів підприємства. З цією метою передбачається переоцінювати запаси і відображати в балансі за нижчою з оцінок - історичною собівартістю чи чистою вартістю реалізації.

Згідно з принципом превалювання змісту над формою операції мають обліковуватись згідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності єдиних грошових одиницях.

← Предыдущая страница | Следующая страница →