Поделиться Поделиться

Облік та консолідація інформації за зобов'язаннями розпорядників і одержувачів бюджетних коштів

Органи казначейства для забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства, здійснення контролю за цільовим спрямуванням та використанням бюджетних коштів, удосконалення механізмів використання та управління бюджетними коштами реєструють та ведуть облік зобов'язань розпорядників і одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів.

Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене згідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно виконати платежі протягом цього ж періоду чи у майбутньому.

Взяття бюджетного зобов'язання передбачає відповідальність розпорядника (одержувача) коштів бюджету як споживача товарів (робіт, послуг), що виникає з договорів (угод, контрактів, замовлень), згідно з якими він повинен сплатити належну суму виконавцю за умови реалізації цих договорів.

Після поставки товарів, здійснення робіт та послуг на підставі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт й інших підтверджуючих документів виникає бюджетне фінансове зобов'язання, яке є підставою для проведення видатків. Тобто, згода (готовність) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів сплатити належну суму за отримані товари, виконані роботи чи надані послуги, що виникає внаслідок виконання договорів (угод, замовлень) на підставі підтверджуючих документів, які отримує розпорядник на виконання взятих зобов'язань, слід розуміти як бюджетне фінансове зобов'язання.

Бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника (одержувача) бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене згідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - бюджетна кредиторська заборгованість та/чи попередня оплата, яка передбачена законодавством.

Бюджетні фінансові зобов'язання, що виникають унаслідок виконання договорів, обліковуються розпорядниками та одержувачами коштів як кредиторська заборгованість та реєструються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку. За винятком того розпорядники коштів можуть проводити авансування та попередню оплату за товари (послуги, роботи), які також обліковуються як взяті на облік фінансові зобов'язання.

Облік зобов'язань бюджетних установ в межах асигнувань, одержаних розпорядниками бюджетних коштів згідно до затвердженого бюджетного розпису, здійснюється згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309. Згідно до вимог Порядку розпорядники коштів мають право брати бюджетні зобов'язання:

- за загальним фондом бюджету - в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів), виходячи з необхідності виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року та з урахуванням погашення заборгованості минулих років, а також у разі їх відповідності бюджетним паспортам;

- за спеціальним фондом бюджету - у межах відповідних фактичних надходжень до цього фонду, тобто відкритих асигнувань (виділених коштів), залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів).

Розпорядники бюджетних коштів повинні брати зобов'язання, виходячи з потреби у забезпеченні виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року та з урахуванням необхідності здійснення платежів для погашення бюджетних зобов'язань минулих періодів. Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом бюджетного періоду, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями у поточному році.

Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів є доволі важливою та відповідальною ділянкою бюджетної діяльності і здійснюється в декілька етапів.

З метою вдосконалення механізму використання бюджетних коштів, приведення обліку зобов'язань у відповідність до вимог бюджетного законодавства розпорядники та одержувачі бюджетних коштів повинні зареєструвати в органах казначейства: бюджетні зобов'язання - протягом 7-ми днів з дати їх взяття та бюджетні фінансові зобов'язання - протягом 7-ми днів з дати прийняття ними їх до виконання, проте не пізніше останнього робочого дня місяця. Відлік 7-денного терміну реєстрації бюджетних зобов'язань за договорами, за якими здійснюються процедури закупівель, починається з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівлі.

За умови взяття бюджетного зобов'язання і настання бюджетного фінансового зобов'язання, які виникають у процесі виконання кошторисів, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до відповідного органу казначейства Реєстри бюджетних зобов'язань і Реєстри бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових та електронних носіях.

До реєстрів в обов'язковому порядку додаються оригінали документів чи їх копії (засвідчені в установленому порядку), що підтверджують факт узяття зобов'язання та фінансового зобов'язання (наприклад, накладні, акти виконаних робіт тощо). У виняткових випадках, коли такі документи розкривають плани оперативної діяльності чи специфіку органів державної влади, що забезпечують оборону чи безпеку України, розпорядники бюджетних коштів подають тільки реєстри. При цьому за цільове спрямування коштів, узяття зобов'язань, фінансових зобов'язань та наявність на підтвердних документах грифа секретності відповідає розпорядник коштів.

За бюджетними зобов'язаннями, у яких не зазначаються суми (наприклад, договори про надання послуг зв'язку), а також за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата і нарахування на неї, стипендії, різні види допомоги, міжбюджетні трансферти, витрати на службові відрядження) у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, проте в межах планових показників.

За довгостроковими зобов'язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік, суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

За умови взяття зобов'язання, за яким застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядник бюджетних коштів разом з Реєстром подає до органу казначейства оригінали документів чи їх копії, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені законодавством у сфері державних закупівель3.

Під час реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Органи державної казначейської служби звіряють подані розпорядниками реєстри та підтверджуючі документи на предмет відповідності даних, включених до реєстру зобов'язань і фінансових зобов'язань, наявності залишків невикористаних бюджетних асигнувань.

У разі реєстрації зобов'язань за результатами проведеної процедури закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти та на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 р. № 2289-УІ та з метою забезпечення контролю у сфері державних закупівель органи казначейства перевіряють:

- наявність укладеного договору, звіту про здійснення закупівлі та інших передбачених законодавством документів;

- підстави для здійснення платежів, а саме наявність та відповідність законодавству у сфері закупівель річного плану закупівель та документів, що підтверджують проведення процедур закупівлі;

- правильність оформлення розрахункових документів.

Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органом казначейства:

- за захищеними видатками, які не потребують проведення процедур закупівель, - упродовж операційного дня;

- за захищеними видатками, які потребують проведення процедур закупівель (за винятком капітальних видатків), - до 3 операційних днів;

- за іншими поточними видатками, за винятком захищених, - до 3 операційних днів; - за капітальними видатками - до 5 операційних днів.

Реєстрація бюджетних фінансових зобов'язань в органах казначейства по спеціальному фонду як в частині власних надходжень, так і в частині інших коштів здійснюється в межах наявних коштів на відповідних рахунках розпорядників коштів; по загальному фонду бюджету - в межах кошторисних призначень.

У разі відповідності даних зобов'язання засобами програмного забезпечення реєструються у Книзі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників коштів. Підтвердні документи та по одному примірнику реєстрів бюджетних та бюджетних фінансових зобов'язань після опрацювання повертаються розпоряднику коштів з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

У разі змін умов бюджетних зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органу казначейства Реєстр чи Реєстр фінансових зобов'язань і відповідні підтвердні документи відносно уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов'язань. При знятті з обліку бюджетних зобов'язань, які можуть мати місце за умови невідповідності поставлених товарів, обсягів та якості виконаних робіт договірним умовам, суми зобов'язання та фінансового зобов'язання у реєстрах проставляються з мінусом.

Органи казначейства здійснюють платежі за тими бюджетними фінансовими зобов'язаннями, які зареєстровані в казначейському обліку та не перевищують бюджетні асигнування за помісячним планом асигнувань, що передбачені на конкретну мету.

Непогашення бюджетних фінансових зобов'язань минулих років призводить до виникнення простроченої кредиторської заборгованості. Виникнення простроченої кредиторської заборгованості в розпорядників бюджетних коштів здебільшого пов'язане з недосконалим плануванням ними обсягу видатків на забезпечення своєї діяльності та недотриманням бюджетними установами фінансової дисципліни при взятті ними бюджетних зобов'язань.

При порушенні розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів вимог чинного законодавства відносно взяття та реєстрації ними бюджетних зобов'язань органи казначейства не проводять їх реєстрації (табл. 11.1).

Таблиця 11.1. Причини оформлення попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства

У таких випадках органи казначейства складають попередження у письмовій формі про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунути порушення відносно взяття та реєстрації таких зобов'язань. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства відносно взяття та реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) реєструються органами казначейства в Журналі реєстрації попереджень4.

Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів усуває порушення у строк до 30 календарних днів та подає виправлені документи до відповідного органу казначейства. У разі неповідомлення розпорядником про усунення порушення орган казначейства оформляє протокол про порушення бюджетного законодавства та повідомляє про виявлене порушення органи державної фінансової інспекції для вжиття заходів згідно до чинного законодавства.

Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог відносно прийняття ними бюджетних зобов'язань є підставою для зупинення операцій з бюджетними коштами та ініціює призупинення бюджетних асигнувань.

Відповідальність за взяті зобов'язання, їх зміст, правильність оформлення та достовірність інформації, уключеної до реєстрів, своєчасність реєстрації зобов'язань та фінансових зобов'язань несуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів.

Органи казначейства реєструють бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та ведуть їх облік на рахунках позабалансового обліку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Реєстрація та облік зобов'язань за субвенціями, отриманими ними з бюджетів інших рівнів, органами казначейств не ведеться, оскільки має місце перерахування коштів поміж бюджетами різних рівнів, а не оплата витрат.

Бюджетні фінансові зобов'язання відносно виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами казначейства незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Облік бюджетних зобов'язань як за загальним, так і спеціальним фондами повинен відображати стан заборгованості бюджетних установ, надавати необхідну інформацію для аналізу та прийняття управлінських рішень, ефективного розподілу бюджетних коштів поміж розпорядниками.

Наприкінці року розпорядники бюджетних коштів приводять зареєстровані бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом у відповідність до фактичних надходжень. Бюджетні зобов'язання за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом закону про державний бюджет на наступний бюджетний період, головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані виконати до кінця поточного бюджетного періоду в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зобов'язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду.

Непогашені наприкінці року бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які не є кредиторською заборгованістю, знімаються з обліку органами казначейства. У міру прийняття розпорядником рішення про їх погашення здійснюється реєстрація таких зобов'язань у поточному бюджетному періоді шляхом подання Реєстрів і підтвердних документів.

Для відображення даних про бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників коштів, які виникають у процесі виконання загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи, органи казначейства в автоматизованому режимі заносять дані з реєстрів у картки обліку зобов'язань за відповідними кодами програмної та економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджетів.

Дані бухгалтерського обліку органів казначейства звіряються з відповідними даними звітів розпорядників коштів, які надаються до органів казначейства в установленому порядку. На кінець бюджетного періоду сума бюджетних фінансових зобов'язань повинна відповідати сумі бюджетної кредиторської заборгованості.

Наявність узятих на облік реєстрів бюджетних зобов'язань і бюджетних фінансових зобов'язань, копій підтвердних документів, а також залишків коштів на рахунках розпорядників коштів є обов'язковою умовою для проведення видатків. При цьому бюджетні установи самостійно визначають черговість оплати рахунків враховуючи пріоритетність завдань.

Коли згідно до умов угоди необхідно здійснити авансування чи попередню оплату витрат згідно до бюджетного фінансового зобов'язання, то органи казначейства відслідковують терміни виконання робіт чи надання послуг (згідно до умов угоди). За такими зобов'язаннями після настання встановленого терміну (проте не більше 30 календарних днів) розпорядник коштів повинен подати до органу казначейства підтвердні документи про виконання умов угоди. У разі неподання підтвердних документів органи казначейства призупиняють проведення платежів.

При проведенні оплати витрат розпорядників коштів в органах казначейства на суму касових видатків зменшується (погашається) відповідна сума зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань Органи казначейства ведуть облік непогашених бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів. На підставі даних бухгалтерського обліку головні управління казначейства формують зведену інформацію про наявність непогашених бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за територіями і подають її у зазначений термін за встановленими формами до Казначейства України

Казначейство з метою ефективного управління коштами державного бюджету консолідує інформацію про суми прийнятих зобов'язань, які підлягають погашенню, та доводить її до Міністерства фінансів для прийняття відповідних рішень про відкриття асигнувань головним розпорядникам коштів. Інформація про непогашені бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів надається органам місцевого самоврядування для прийняття ними рішення відносно виділення коштів з відповідних місцевих бюджетів.

Порядок формування та консолідації інформації за зобов'язаннями розпорядників і одержувачів бюджетних коштів наведений на рисунку 11.5.

Такий порядок обліку зобов'язань дає змогу попередити можливість нецільового витрачання бюджетних коштів. Вимога реєструвати зобов'язання протягом семи днів з моменту їх виникнення дозволяє привести у відповідність дані про кредиторську заборгованість та зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників коштів бюджету. Це у свою чергу дозволяє отримувати оперативну та достовірну інформацію про реальну потребу розпорядників коштів у відкритті асигнувань. Погашення зобов'язань на підставі попередньої їх реєстрації усуває проблему залишків коштів на рахунках, які не використовуються протягом тривалих проміжків часу, підвищує ефективність використання бюджетних коштів.

Рис. 11.5. Формування та консолідація інформації! і зобов'язанням розпорядників і одержувачів бюджетних коштів

← Предыдущая страница | Следующая страница →