Поделиться Поделиться

Вступ до ринку цінних паперів

Поняття ринку цінних паперів

Ринок, по-перше, розуміється як місце, де відбувається процес купівлі- продажу результатів людської діяльності, а таким чином, як сфера підприємницької діяльності – бізнесу. Тобто, мова йде не лише про купівлю-продаж товарів, а й про інші результати діяльності людей, наприклад, діяльності інтелектуальної, фінансово-кредитної (позичкові капітали, цінні папери і т.д.). Предметом купівлі- продажу виступає також інформація. По-друге, ринок – це сукупність економічних відносин поміж людьми у сфері обміну, посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської діяльності. В такому аспекті ринок виступає як економічна категорія. По-третє, ринок – це місце, де відбувається остаточне визнання суспільством втіленої в результати діяльності праці.

У ринковій економіці виділяють три головні класи ринків:

ринки товарів та послуг;

ринки праці;

фінансові ринки.

Основне призначення фінансових ринків (чи фінансового ринку, коли їх розглядати як єдине ціле) полягає у створенні найбільш сприятливих умов для переміщення фінансових ресурсів від постачальників капіталу до його споживачів, – оскільки перші мають надлишок вільних коштів, а інші потребують їх додаткового використання. При цьому споживаються послуги різних інфраструктурних установ при формуванні пропозиції і задоволенні попиту на розміщення чи/чи акумуляцію фінансового капіталу. Це сприяє не тільки підвищенню продуктивності та ефективності економіки в цілому, а й поліпшенню економічного добробуту кожного члена суспільства.

Продуктами на фінансовому ринку є фінансові активи.

Фінансові активи є специфічними неречовими активами, які являють собою

законні вимоги власників цих активів на отримання певного, як правило, грошового доходу в майбутньому.

Фінансові активи класифікуються згідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" на такі види:

1) кошти,

2) цінні папери,

3) боргові зобов'язання, що не віднесені до цінних паперів,

4) права вимоги боргу.

За типами фінансових активів фінансовий ринок розділяється на грошово- кредитний ринок, валютний ринок та фондовий ринок.

На грошово-кредитному ринку випускаються та обертаються гроші (кошти) в національній валюті, їх еквіваленти, боргові зобов'язання та права вимоги боргу, не віднесені до цінних паперів.

На валютному ринку специфічним фінансовим активом є валюта – грошова одиниця однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни.

Грошово-кредитний ринок та валютний ринок разом мають назву грошовий ринок.

Цінні папери на фінансовому ринку потрібно розглядати як сек'юритизовані (securities – цінні папери) фінансові активи – корпоративні права, боргові зобов'язання, права вимоги боргу. Сек'юритизація – юридичне оформлення фінансових активів як цінних паперів має на меті підвищити ступінь захисту прав власників цих активів і зробити більш простою та технологічною можливість їх обігу (купівлі-продажу).

Фондовий ринок – це ринок цінних паперів.

Згідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондового ринку та правовідносин поміж ними відносно розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Є також інші визначення ринку цінних паперів.

Ринок цінних паперів – економічний механізм, котрий забезпечує залучення грошей для накопичення капіталу через продаж інструментів власності та позики, що мають форму цінних паперів.

Ринок цінних паперів – система економічних та правових відносин, пов'язаних з випуском та обігом цінних паперів.

Ринок цінних паперів – це функціональна система фінансового ринку, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, стимулює структурну перебудову економіки, підвищує добробут громадян коштом доходів від вкладання грошових ресурсів у цінні папери і вільне розпорядження доходами.

Цінні папери різних класів та видів, економічні суб'єкти (учасники), інфраструктура є атрибутами ринку цінних паперів.

Вироблені й принципи функціонування ринку цінних паперів:

прозорість – ринок має відповідати умовам відкритості інформації про угоди, стан попиту і пропонування тощо;

упорядкованість – наявність "правил гри", контролю за їх виконанням;

відкритість – на ринку не повинні існувати штучні бар'єри для входу і виходу;

рівність можливостей – недопущення переваг будь-якого суб'єкта ринку над іншими.

• Ринок цінних паперів має виконувати такі функції:

залучення коштів: забезпечує підприємства капіталом для розвитку через продаж цінних паперів на первинному ринку інвесторам.

ліквідності: забезпечує можливість швидкого перетворення цінних паперів на готівку і навпаки, чим стабілізує фінансовий ринок в цілому.

цінову: забезпечує таку взаємодію покупців та продавців цінних паперів, у результаті якої встановлюються справедливі ціни (ціни, зрівноважені попитом і пропозицією).

Світовий ринок цінних паперів розвивається в трьох основних напрямах:

відбувається подальша автоматизація операцій – окремі комп'ютерні системи поєднуються у всесвітню мережу електронної комунікації;

триває робота над створенням нових видів і модифікацій цінних паперів (насамперед безпаперових), у тім числі гібридних і паперів другого та наступного порядків;

збільшується інтернаціоналізація діяльності, згідно до загального процесу економічної інтеграції країн.

Похожие статьи