Поделиться Поделиться

Нові категорії та поняття

Універсальні банкиКредит під заставу цінних паперів
Спеціалізовані банкиЛомбардний кредит
Мінімальний статутний фондОвердрафт
Місцеві кооперативні банкиКонсорціумний кредит
Регіональні банкиЛізинг
Міжрегіональні банкиФакторинг
Регулятивний капіталФорфейтинг
Власні ресурси комерційного банкуПроцентний ризик
Залучені ресурси комерційного

банку
Кредитний ризик
Валютний ризик
Пасивні операції комерційних

банків
Інвестиційна діяльність банку
Обов’язкові нормативи центрального банку
Активні операції комерційних банківВклади (депозити) до запитання
ДепозитиІнсайдер
Строкові вкладиРозмір регулятивного капіталу
Депозитний сертифікатПоказники ліквідності
Now - рахункиНорма обов’язкових банківських резервів
Положення кредитуОбліковий кредит

Питання для самоконтролю

1 Перелічіть і розкрийте функції комерційного банку.

3. Назвіть види банків за видом їх спеціалізації.

4. Як класифікують банки за ознакою власності, та за ознакою територіальності?

5. Розкрийте типову структуру організації і управління комерційним банком.

6. Назвіть перші правові акти, на основі яких почалася розбудова банківської системи.

7. Розкрийте в загальних рисах процес створення комерційного банку.

8. Що такс регулятивний капітал і з яких частин він складається?

9. Які нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу встановлені Національним банком України для комерційних банків?

10. Чи можуть в Україні існувати банки з участю іноземного капітала чи банку, які повністю відносять іноземному власнику?

11. Назвіть і розкрийте ті головні принципи, на яких заснована функціональна діяльність комерційного банку.

12. Охарактеризуйте банківську систему України з погляду їх кількості і розміру їх капіталу.

13. Що таке власні ресурси комерційного банку і з яких частин вони складаються?

14. Яке функціональне призначення має власний капітал комерційного банку?

15. У через що суть пасивних операцій комерційного банку?

16. Перелічіть головні джерела ресурсів, які залучає комерційний банк для забезпечення своєї діяльності.

17. Що лежить в основі поділу внесків юридичних і фізичних осіб у банк на вклади (депозити) до запитання і на строкові вклади.

18. Що таке депозитний сертифікат і які його особливості?

19. Що таке now-рахунки і через що вони вигідні як вкладнику, так і комерційному банку?

20. Розкрийте суть депозитно-чекової емісії, якому здійснює комерційний банк.

21. Що являють собою кредити, які комерційний банк отримує на міжбанківському ринку і які їх особливості?

22. Чи може комерційний банк залучити ресурси центрального банку і яким чином?

23. Які витрати несе комерційний банк за залучені ресурси і залежно від чого він установлює відсоток за вкладами і депозитами?

24. У через що суть активних операцій комерційного банку?

25. Якими нормативними актами в Україні регламентується банківське кредитування?

26. Визначте і охарактеризуйте головні етапи процесу підготовки до видачі кредиту, його оформлення і повернення.

27. Поясніть, що означає термін »пролонгація кредиту»?

28. Як в Україні діляться кредити за терміном дії кредитної угоди?

29. Як ділять кредити залежно від їх забезпеченості чи незабезпеченості?

30. Як розділяються кредити за способами погашення?

31. Дайте класифікацію кредитам відносно найбільш поширених способів надання.

32. Назвіть найбільш типові види кредитів за способом їх погашення.

33. Як дозволяється поділити кредити залежно від способу оплати відсотка за ними?

34. Назвіть і розкрийте форми кредитів, які виникають на основі вже оформлених кредитних відносин (наприклад на основі комерційного кредиту).

35. Що таке ломбардний кредит?

36. Що таке іпотечний кредит?

37. Котрий кредит носить назву овердрафт?

38. З чим пов’язано виникнення консорціумних кредитів?

39. Розкрийте особливості такого виду кредитування як лізинг.

40. Що таке факторинг?

41. Дайте визначення такій формі кредитування як форфейтинг.

42. Поясніть, що таке розрахункові операції і назвіть їх види.

43. Поясніть, що таке касові операції банку, і як вони здійснюються.

44. Дайте визначення валютним операціям і назвіть найбільш типові І з них.

45. Коротко охарактеризуйте трастові, консультаційні і гарантійні послуги, які може надавати комерційний банк.

46. Дайте визначення процентному ризику.

47. Що таке кредитний ризик?

48. Дайте визначення валютному ризику.

49. Назвіть і дайте характеристику об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на можливість і розміри кредитного та процентного ризиків.

50. Як у країнах Заходу класифікують кредити від ступеня ризику?

51. Назвіть і охарактеризуйте ті групи кредитів, які виокремлює Національний банк України.

52. Дайте визначення інвестиційній діяльності комерційного банку.

53. Розкрийте певну схожість поміж інвестиційною діяльністю банку і кредитуванням і охарактеризуйте їх відмінності.

54. Що означає поняття »інвестиційний портфель комерційного банку» і які загальні причини його формування?

55. Поясніть (на прикладі України), через що і як держава регулює інвестиційну діяльність комерційних банків.

56. Назвіть найбільш типові ризики, які виникають для комерційного банку у зв’язку з його інвестиційною діяльністю.

57. Чим викликана необхідність контролю за діяльністю комерційних банків з боку центрального банку?

58. Що являють собою внутрішні ризики банківської системи і які найбільш типові заходи вживає Національний банк України для їх зменшення?

59. Перелічіть ті ризики в банківській системі, які дозволяється визначити як зовнішні.

60. Назвіть найбільш типові дії Національного банку України відносно контролю за зовнішніми ризиками, які мають місце в діяльності комерційних банків.

61. Перелічіть ті обов’язкові нормативи, які встановлені Національним банком України для комерційних банків.

62. Розкрийте суть і характер такого обов’язкового нормативу Національного банку України, як розмір регулятивного капіталу.

63. На які групи залежно від ступеня ризику Національний банк України ділить активи комерційних банків?

64. Що означає ознака платоспроможності банку, і як він розраховується?

65. Що таке показники ліквідності банківських активів і які виділяють види показників?

66. Розрахуйте ознака миттєвої ліквідності.

67. Назвіть нормативи за ризиками які встановлює Національний банк України для комерційних банків.

68. Доведіть, що контролюючі функції Національного банку України, які реалізуються у встановленні нормативів, певною мірою виступають і як важелі регулювання економіки.

69. Розкрийте суть норми обов’язкових банківських резервів і економічний сенс її зміни Національним банком України.

70. Назвіть найбільш актуальні проблеми, які постають перед Україною у зв’язку з розвитком процесів глобалізації і на вирішенні яких необхідно вже сьогодні зосередити

← Предыдущая страница | Следующая страница →