Поделиться Поделиться

Загальні вимоги до процедури отримання ліцензій, порядок та умови видачі та переоформлення ліцензії

Державним органом що ліцензує професійних учасників на фондовому ринку (ринку цінних паперів) є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Процедура ліцензування визначена Комісією у нормативно-правовому акті – "Порядок та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №817, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (далі – Порядок), що розроблений у відповідності до статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 11 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 20, 27-1, 27-2 Закону України "Про цінні папери та фоновий ринок", статей 15, 21 Закону України "Про іпотечні облігації", з урахуванням статей 13,19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів Комісії.

Даний Порядок встановлює процедуру та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (за винятком діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)), її переоформлення, видачі дубліката та копії ліцензії, перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, її переоформлення, видачу дубліката та копії ліцензії, підстави для відмови у її видачі, порядок реєстрації внутрішніх документів (змін до них) та визначають вимоги, необхідні для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, її переоформлення, видачі дубліката ліцензії та копії ліцензії.

Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) є необмеженим.

Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) чи набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката та копії ліцензії справляється плата в розмірі, установленому відповідним рішенням Комісії згідно з постановою КМУ від 26.10.2011 № 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг".

Розмір плати за видачу ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку становить – 3 тис. грн., за переоформлення ліцензії на окремі види професійної діяльності – 1,5 тис. грн., за видачу копії та дубліката ліцензії (у разі втрати чи пошкодження) – 500 грн.

Комісія видає окремий бланк ліцензії на кожний вид професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) згідно до переліку котрий передбачений статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу Комісії чи надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії, складену державною мовою, та два примірники переліку (встановленої форми), один з яких з відміткою Комісії про прийняття документів надсилається заявнику. У цьому переліку (описі) документів заявник зазначає, котрий документ, що надається до заяви про видачу ліцензії, належить до конфіденційної інформації.

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких установлений цим Порядком. А також Заявник має право, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

Вимоги до документів, що подаються заявником на отримання ліцензії:

документи повинні бути оформлені належним чином, підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання;

документи що містять більше одного аркуша повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку;

• на дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання документів, відносно ідентифікації заявника та власників заявника (за винятком іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, у через те числі іноземців) не може перевищувати два місяці з дати підписання чи складання;

• строк подання документів відносно ідентифікації іноземних юридичних осіб-власників заявника не може перевищувати шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі;

• у разі коли документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (за винятком випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, котрий підтверджує повноваження даної особи;

• документи, які надаються заявником у вигляді додатків встановленої форми окрім письмової форми, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб- сайті Комісії;

• документи, що стосуються іноземної юридичної особи чи фізичної особи-іноземця чи видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально;

документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, коли інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для отримання ліцензії.

Згідно до частини б статті 27-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Комісія в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб чи фізичних осіб-іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

Комісія у разі надходження заяви та документів на отримання ліцензії може прийняти одне з рішень:

• рішення про видачу ліцензії;

• рішення про відмову у її видачі.

За винятком того, Комісія може повернути заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду.

Рішення про видачу чи відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

У разі наявності в ліцензіата відокремленого підрозділу, розширення переліку діючих відокремлених підрозділів, які будуть провадити окремі види професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, чи розширення переліку видів діяльності, які провадить даний відокремлений підрозділ, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії заяву про видачу копії ліцензії та визначені законодавством документи.

Комісія у разі надходження заяви та документів на отримання копії ліцензії може прийняти одне з рішень:

• рішення про видачу копії ліцензії;

• рішення про відмову у видачі копії ліцензії.

За винятком того, Комісія може повернути заявнику заяву про видачу копії ліцензії та відповідні документи без розгляду.

Рішення про видачу копії ліцензії чи про відмову в її видачі оформлюється відповідним наказом, котрий підписується керівником Комісії чи виконувачем його обов'язків у строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензій та документів, що додаються до заяви.

У разі отримання Комісією в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про зміну назви та/чи місцезнаходження відокремленого підрозділу, котрий провадить діяльність на підставі виданої йому копії ліцензії, та відповідності наданих документів вимогам цього Порядку повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних документів унести зміни до відповідного рішення про видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії оформляється відповідним наказом, котрий підписується керівником Комісії чи виконувачем його обов'язків.

Підставою для переоформлення ліцензії є:

• зміни найменування юридичної особи (коли зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

• зміни місцезнаходження юридичної особи.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення реєстраційної дії відносно відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії, разом з оригіналом ліцензії, що підлягає переоформленню, та відповідними документами чи їх копіями, засвідченими нотаріально чи органом, котрий видав документ, які підтверджують зазначені зміни.

Комісія може повернути ліцензіату заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи без розгляду.

Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії.

При цьому, строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії), що переоформлюється.

Підставою для видачі дубліката ліцензії є втрата бланка ліцензії чи його пошкодження.

У разі виникнення підстав для отримання дубліката ліцензії, ліцензіат зобов'язаний звернутися до Комісії з заявою про видачу дубліката ліцензії. Комісія протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, приймає рішення про видачу дубліката та не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення зобов'язана оформити на новому бланку дублікат ліцензії.

Комісія може повернути ліцензіату заяву про видачу дубліката та відповідні документи без розгляду.

Рішення про видачу дубліката ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена чи пошкоджена, приймається на засіданні Комісії.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, котрий зазначався у втраченій чи пошкодженій ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії).

Похожие статьи