Поделиться Поделиться

Об'єкт і предмет, функції та ознаки особистих фінансів

Об'єктом особистих фінансів виступають фінансові ресурси (зокрема фінансові резерви населення).

Фінансові ресурси – це сукупність усіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє економічний суб'єкт та які перебувають у його розпорядженні за результатами його фінансово-господарської діяльності.

Структурно фінансові ресурси фізичної особи дозволяється подати (класифікувати) у такий спосіб:

1) за кількістю суб'єктів, які володіють фінансовими ресурсами:

– одноосібно (найманий працівник, підприємець, інвестор);

– група осіб (домогосподарство, сім'я);

2) за носіями:

– боргових відносин (облігації та векселі);

– відносин власності (акції, гроші).

Одним із елементів фінансових ресурсів є фінансові резерви, які являють собою грошові кошти, що їх свідомо вилучають із господарського обороту та призначені для використання у випадках збоїв у суспільних відтвореннях, кризових і післякризових економічних періодах.

Юридичні та фізичні особи створюють фінансові резерви лише у грошовій формі, їх створення є необхідною умовою нормального розвитку економиш.

Виокремлюють методи формування фінансових резервів (табл. 1.3).

Таблиця І.З

Методи формування фінансових резервів для різних груп суб'єктів ринку

Для державних органів та юридичних осіб

Для фізичних осіб у різних проявах економічної активності

бюджетний;

госпрозрахунковий;

галузевий;

страховий;

особистісний

банківський;

фондовий;

страховий;

грошової маси, яка зберігається вдома

Одним із видів особистих фінансових резервів є золотий і валютний запаси, які можуть бути активними (вкладеними в банк) та пасивними (зберігатися вдома).

Предметом особистих фінансів є грошові потоки, активи та фінансові зобов'язання, фінансові відносини, джерела фінансових засобів, фінансові й реальні інвестиції.

Особисті фінанси виконують такі функції:

забезпечувальну;

– нагромаджувальну;

– розподільну;

– регулятивну;

– контрольну.

Кожний суб'єкт, котрий за результатами своєї праці формує пакет фінансових ресурсів, повністю чи частково спрямовує його на забезпечення особистих та сімейних потреб. Забезпечувальна функція здебільшого визначає матеріальну стабільність фізичної особи.

Нагромаджувальна функція визначає потребу фізичної особи у коштах, обчислених як різниця поміж отриманим і таким доходом, що перебуває у розпорядженні населення за визначений проміжок часу, і споживчими витратами за той самий період із метою відкладання частини для задоволення майбутніх особистих, бізнесових потреб і потреб сім'ї чи їх використання в разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, війни.

Розподіл є однією зі стадій єдиного відтворювального циклу. Розподільча функція особистих фінансів передбачає розподіл отриманого чистого доходу людини на поточні індивідуальні, сімейні та інші потреби. Розподіл доходу на окремі частини (за напрямками подальшого втрачання) має адресне призначення.

Регулятивна функція пояснює існування та реалізацію різноспрямованих дій формувача (-ів) особистих фінансів за поточних мотивів у конкретний момент часу. Через наявність різних напрямів витрачання коштів людина формує, спрямовує та регулює відповідні фінансові потоки у визначених чи спланованих обсягах.

Контрольна функція є логічним продовженням попередньої і здійснюється в двох напрямках:

а) контроль за веденням доходів та витрат, фінансової документації;

б) контроль за виконанням чинних нормативно-правових актів під час фінансових операцій.

Виокремлюють п'ять основних моделей контролю за фінансовими (зокрема грошовими) ресурсами:

1) коли ними розпоряджається жінка;

2) коли ними розпоряджається чоловік;

3) усі гроші перебувають у спільному розпорядженні обох із подружжя чи домогосподарства;

4) частина грошей вноситься до сімейного бюджету чи бюджету домогосподарства, а рештою подружжя чи домогосподарство розпоряджаються самостійно;

5) подружжя чи домогосподарство мають повністю роздільні бюджети.

Наприклад розв'язання задачі 1. Ціна споживчого кошика в Україні підвищилася в гривнях на 20 %. За даний час гривня подешевшала з 8 до 8,7 грн/дол. Вартість ідентичного споживчого кошика в США зросла на 2%. Визначте, підвищився чи знизився рівень життя в Україні відносно рівня життя в США, враховуючи дані дані.

Розв'язок

На основі формули:

(1.1)

де – темп зростання споживчого кошика, в доларах; темп зростання споживчого кошика, в гривнях; – поточний курс гривні відносно долара; – попередній курс гривні відносно долара.

Темп зростання вартості споживчого кошика в Україні, вираженої в доларах, становив 10 %;

Через те рівень життя, коли не враховувати інших факторів, на основі формули:

(1.2)

де (1) та (2) – темпи зростання вартості споживчого кошика у США та Україні, вираженої у доларах, згідно, знизився відносно американського на

1-1,02/1,1 = 0,073 чи на 7,3 %.

Ознаки особистих фінансів:

– активність;

– залежність;

– приватність;

– превентивність;

– систематичність;

– суб'єктивність.

Активність як ознака особистих фінансів може бути діловою та сімейною.

Ділова активність визначається:

як властивість фізичної особи до мобільності, заповзятливості та ініціативності у діловій сфері;

– характеристика стану підприємницької діяльності в галузі, фірмі, країні, яка оцінюється спеціальними індексами, зокрема індексом динаміки курсів цінних паперів, прибутковості портфелю пайового майнового фонду тощо.

Сімейна активність визначається:

– як процес формування сімейного бюджету (коштів на сімейні та індивідуальні потреби);

– витрачання коштів із найбільшим соціально-економічним ефектом.

Залежність як ознака особистих фінансів пов'язана з тим, що всі доходи фізичної особи у будь-якій формі економічної активності залежать від низки внутрішніх та зовнішніх факторів: від мінімального розміру заробітної плати, обумовленої нормативними актами країни, до фізичного і психологічного стану особи. Дані фактори впливають на розмір та швидкість обігу особистих фінансів.

Наприклад розв'язання задачі 2. Досвідчена господиня передбачила, що ціна на нову пральну машину з часом повинна знизитись на 25 %. Визначте раціональний період очікування, коли номінальні доходи сім'ї постійні, а інфляція становить 5 % на місяць?

Розв'язок

Будемо виходити з того, що з часом постійна ціна пральної машини займатиме в бюджеті завжди більшу частку. Коли за даний час реальні доходи скоротяться більше як на 25%, то таке тривале очікування зниження ціни пральної машини було невиправданим. Невизначений період – t знаходять із рівняння:

(1.3)

де – логарифм темпу росту інфляції; – логарифм частки ціни з урахуванням знижок.

Згідно раціональний період очікування становитиме:

Оскільки t вимірюється в місяцях, то раціональний період очікування дорівнює майже 5 місяцям і 27 дням.

Приватність особистих фінансів визначається Конституцією України, чинними законами, міжнародними угодами тощо. На них не має права жоден суб'єкт економічних чи соціальних відносин, окрім того, хто їх сформував.

Превентивність визначає попереджувальні заходи з метою зниження всіляких ризиків.

Систематичність особистих фінансів є обов'язковою. Адже постійна планомірна праця фізичної особи, виражена матеріально, може привести до збільшення маси та цінності особистих фінансів.

На відповідний розсуд та за особистого світосприйняття фізична особа працює і витрачає сформовані доходи – це визначає суб'єктивність особистих фінансів.

Похожие статьи