Поделиться Поделиться

Навчальний тренінг

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Визначте поняття "лізинг". Охарактеризуйте особливості історичного розвитку лізингових відносин.

2. Які історичні події зумовили стрімкий розвиток лізингового бізнесу?

3. Назвіть та охарактеризуйте суб'єктів лізингу.

4. У через що полягають відмінності поміж фінансовим і оперативним лізингом?

5. Назвіть відомі вам види лізингу.

6. У через що полягає сутність внутрішнього та міжнародного лізингу?

7. Які види лізингу розрізняють за формою лізингових платежів?

8. Як характеризують лізинг залежно від характеру лізингового договору?

9. Охарактеризуйте особливості лізингу як фінансової послуги.

10. Розкрийте порядок надання послуги фінансового лізингу.

11. Як взаємодіють суб'єкти угоди фінансового лізингу?

12. З'ясуйте зміст основних етапів надання послуги фінансового лізингу.

13. Охарактеризуйте права та обов'язки лізингодавця та лізингоодержувача.

14. Розкрийте поняття лізингового платежу.

15. Визначте головні складові лізингового платежу за угодою фінансового лізингу.

16. Як обчислюється лізинговий платіж?

17. Які чинники впливають на величину ставки лізингової маржі?

18. На які види поділяються періодичні лізингові платежі за особливостями нарахування?

19. У через що полягають особливості складання графіка лізингових платежів?

20. Які фактори впливають на прийняття рішення лізингоодержувачем відносно методу нарахування лізингових платежів?

21. У яких випадках лізингоодержувач використовує метод постійних платежів?

22. Застосування якого методу розрахунку регулярних лізингових платежів є найпривабливішими для лізингової компанії і найбільш витратними для лізингоотримувача?

23. Через що в разі застосування схеми нерегулярних платежів лізингова компанія може збільшити відсоткову ставку?

24. Охарактеризуйте послідовність розрахунку нерегулярних лізингових платежів.

25. На які ризики наражаються суб'єкти лізингової угоди?

26. Охарактеризуйте можливі форми участі банків у наданні лізингових послуг.

27. Які банки надають лізингові послуги та на яких умовах?

28. Що перешкоджає розвитку лізингу в Україні?

29. Як змінюються валові доходи в лізингодавця та валові витрати в лізингоодержувача при здійсненні операцій з фінансового лізингу?

30. Розкрийте особливості оподаткування лізингових операцій в Україні. У через що виявляється його неузгодженість?

31. У через що полягають особливості правового забезпечення лізингових відносин у різних країнах?

Завдання для самостійної роботи

1. На основі аналізу фактичних даних окремих лізингових компаній та установ, які надають лізингові послуги, охарактеризуйте стан розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг.

2. Проаналізуйте переваги і недоліки використання фінансового та оперативного лізингу для малих і середніх підприємств. Визначте особливості окремих видів лізингу.

3. Зробіть порівняльний аналіз послуг фінансового лізингу та банківського кредитування. Які види лізингових угод найчастіше використовують на вітчизняному ринку? Відповідь обґрунтуйте.

4. Проаналізуйте світову практику використання фінансового та оперативного лізингу.

5. Визначте головні напрями розвитку ринку лізингових послуг в Україні.

Практичні завдання

1. На конкретному прикладі дослідіть механізм надання послуги фінансового лізингу.

1.1. Охарактеризуйте структуру лізингового договору та етапи надання послуги фінансового лізингу.

1.2. Розрахуйте суму лізингових платежів на прикладі конкретного договору.

1.3. Доведіть, що лізинг є складною синтетичною формою господарських зв'язків, яка поєднує елементи купівлі-продажу, кредиту, оренди та продажу в розстрочку.

2. Здійсніть порівняльний аналіз доцільності придбання підприємством обладнання на основі використання банківського кредиту та договору фінансового лізингу. Висновки обґрунтуйте.

Підприємство планує придбати додаткове обладнання вартістю 312 тис. грн. Строк служби обладнання - шість років. Для розв'язання даної проблеми дозволяється скористатися банківським кредитом в сумі 312 тис. грн під 20 % зі щорічним погашенням основної суми боргу протягом двох років. Також дозволяється укласти договір фінансового лізингу строком на чотири роки із щорічними сплатами лізингового платежу. Повне відшкодування вартості майна здійснюється рівними частинами. Лізингові платежі нараховують за ставкою 15 % від залишкової вартості об'єкта лізингу.

3. Розрахуйте регулярні лізингові платежі, скориставшись відомими вам методами. Котрий із цих методів є най привабливішим для лізингодавця та лізингоодержувача? Обґрунтуйте висновки.

Вартість предмета лізингу становить 500 000 грн., ставка - 2 % на місяць, строк лізингу - 6 місяців, залишкова (викупна) вартість - 80 000 грн.

4. Визначте суму останнього лізингового платежу та складіть графік платежів за нерегулярної їх сплати.

Вартість предмета лізингу становить 200 000 грн., ставка - 24 % річних, викупна вартість обладнання - 10 000 грн., строк лізингу - 4 роки. Погоджено такі щорічні лізингові платежі: у 1-й рік - 0 грн., 2-й - 50 000, 3-й - 70 000 грн.

Тести

1. Лізингова діяльність - це вид господарської діяльності, пов'язаної з:

а) вкладенням власних і залучених коштів лізингодавця в придбання майна та передавання його в оренду;

б) вкладенням власних і залучених коштів лізингодавця в придбання майна та передавання його в лізинг;

в) вкладенням власних і залучених коштів інвестора в придбання щниих паперів у інститути спільного інвестування;

г) цільовим кредитуванням суб'єктів господарювання на технічне переозброєння та оновлення виробництва.

2. Після закінчення строку договору фінансового лізингу предмет лізингу:

а) продається на аукціоні;

б) повертається лізингодавцю;

в) переходить у власність лізингоодержувача чи викуповується ним за залишковою вартістю;

г) повертається постачальнику.

3. Після закінчення строку договору оперативного лізингу предмет лізингу:

а) повертається лізингодавцю;

б) залишається у власності лізингоодержувача;

в) повертається постачальнику;

г) продається на аукціоні.

4. За договором фінансового лізингу передане майно зараховується на баланс:

а) лізингодавця;

б) і лізингодавця, і лізингоодержувача;

в) лізингоодержувача;

г) постачальника.

5. При фінансовому лізингу ризик випадкового знищення чи пошкодження предмета фінансового лізингу приймає:

а) лізингодавець;

б) постачальник;

в) консолідовано лізингодавець і лізингоодержувач;

г) лізингоодержувач.


6. Хто здійснює витрати на утримання предмета лізингу при фінансовому лізингу:

а) лізингодавець;

б) орендатор;

в) постачальник;

г) лізингоодержувач?

7. Предметом лізингу можуть бути:

а) головні фонди;

б) земельні ділянки та головні фонди;

в) окреме обладнання та майнові комплекси;

г) цехи підприємств.

8. Сублізинг - це:

а) спільна господарська операція лізингодавця та лізингоодержувача;

б) вид піднайму предмета лізингу;

в) вид оренди майна;

г) спільна господарська операція лізин года в ця та постачальника.

9. Безпосередніми учасниками лізингової угоди є:

а) лізингодавець;

б) лізингоодержувач;

в) продавець (постачальник);

г) варіанти відповіді а), б) і в) правильні.

10. До складу лізингових платежів входить:

а) сума, що сплачується як процент за залучений кредит для придбання майна;

б) платіж як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно;

в) сума, що відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

г) варіанти відповіді а), б) і в) правильні.

11. Вид лізингу, за якого предмет лізингу, що залишився у власності лізингодавця, у випадку припинення чи розірвання договору лізингу, передається в лізинг іншому лізингоодержувачу, отримав назву:

а) вторинний лізинг;

б) зворотний лізинг;

в) сублізинг;

г) компенсаційний лізинг.

12. Вид лізингу, за якого постачальник предмета лізингу продає його лізинговій компанії, а та, в свою чергу, здає даний предмет у лізинг колишньому постачальникові предмета лізингу, називається:

а) вторинний лізинг;

б) зворотний лізинг;

в) компенсаційний лізинг;

г) сублізинг.

13. Вид лізингу на основі укладання багатостороннього лізингового договору та залучення одного чи кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти, одержав назву:

а) внутрішній лізинг;

б) зворотний лізинг;

в) пайовий лізинг;

г) сублізинг.

14. Вид лізингу, за умовами якого згідно до спільної домовленості в рахунок оплати лізингових платежів лізингоодержувач може постачати лізингодавцю товар, вироблений з використанням предмета лізингу, називається:

а) вторинний лізинг;

б) зворотний лізинг;

в) компенсаційний лізинг;

г) бартерний лізинг.

15. Вид лізингу, за умовами якого згідно із спільною домовленістю в рахунок оплати лізингових платежів лізингоодержувач може поставляти лізингодавцю будь-котрий наявний у нього товар чи послуги, отримав назву:

а) вторинний лізинг;

б) зворотний лізинг;

в) компенсаційний лізинг;

г) бартерний лізинг.

16. На прийняття рішення лізингоотримувачем відносно методу нарахування лізингових платежів не впливають:

а) сезонність виробництва;

б) можливість відволікання значної суми коштів на розвиток матеріально-технічної бази виробництва;

в) спрямованість інвестиційної політики;

г) витрати лізингодавця, пов'язані з виконанням договору лізингу.

17. Застосування якого методу нарахування регулярних платежів є найбільш привабливим для лізингової компанії:

а) з прискореним погашенням вартості предмета лізингу;

б) з уповільненим погашенням вартості предмета лізингу;

в) ануїтети і платежі;

г) з погашенням вартості предмета лізингу рівними частинами.

18. Чи змінює передавання майна в оперативний лізинг податкові зобов'язання орендодавця та орендаря:

а) не змінює зобов'язання орендодавця та орендаря;

б) змінює зобов'язання орендодавця;

в) змінює зобов'язання орендаря;

г) змінює зобов'язання орендодавця та орендаря?

19. З огляду на норми Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" лізинговий платіж розділяється на дві частини, одна з яких відшкодовує вартість об'єкта фінансового лізингу, а друга - це:

а) сума процентів чи комісій;

б) витрати на страхування;

в) амортизація;

г) витрати на технічне обслуговування.

Рекомендована література

1. Аванесова І.Л. Фінансові послуги : навч. посіб. / I.A. Аванесова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 365 с.

2. Бєліков О. Лізинг і його правове регулювання у вітчизняному законодавстві / О. Бєліков // Юрид. журн. - 2008. - № 5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

3. Захарова Л. Правові аспекти та юридичне оформлення фінансового лізингу / Л. Захарова // Бізнес-консультант. - 2005. - №10(30). - С. 29.

4. Господарський кодекс України / Кодекс від 16 січня 2003 р. №436-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу:

5. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация / Е.В. Кабатова. - М.: Наука, 2004.

6. Конвенція про міждержавний лізинг. Подано на ратифікацію із застереженням Постановою Кабінету Міністрів України № 713 від 28 квітня 1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

7. Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции банков / под ред. А. Грязновой, А. Молчанова и др. - М. : ДеКА, 2007.

8. Лютий 1.0. Банківська справа : навч. посіб. / І.О. Лютий, A.C. Криклій, В.І. Міщенко, СВ. Науменкова, H.I. Версаль; за заг. ред. проф. I.O. Лютого. - К.: Київ, ун-т, 2008. - 392 с.

9. Міщенко В.І. Банківські операції : підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав'янська, О.Г. Коренева. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Знання, 2007. - 796 с.

10. Модельный закон о лизинге : Принят на 25-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ : Постановление от 14 апреля 2005 г. № 25-6.

11. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 p. № 2121-Ш [Електронний ресурс]. - Режим доступу: h ttp://zakon. rada. gov. ua.

12. Про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які засвоїм правовим статусом не є фінансовими установами : Положення, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 р. № 21 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

13. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

14. Про податок на додану вартість : Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

15. Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг : Закон України від 11 січня 2006 р. №3301-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

16. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ПІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

17. Про фінансовий лізинг : Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

18. Савощенко A.C. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / A.C. Савощенко. - К. : КНЕУ, 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

19. Страховий ринок України. Інститути спільного інвестування. Недержавні пенсійні фонди. Кредитні спілки. Ломбарди. Фінансові компанії: інформ.-аналіт. довід. Альманах. - К.: Поліграфічні послуги, 2009. - 320 с.

20. Цивільний кодекс України / Кодекс від 16 січня 2003 р. №435-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

21. Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг : підручник / В.П. Унинець-Ходаківська, ОЛ. Вихор, O.A. Лятамбор. - К. : Кондор, 2009. - 484 с.

22. Шевченко К. Методи розрахунку лізингових платежів / К.Шевченко [Електронний ресурс]. - Режим доступу:


← Предыдущая страница | Следующая страница →