Поделиться Поделиться

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ (БЮДЖЕТУ) ПІДПРИЄМСТВА

Головні терміни і поняття: контроль, методи контролю, дворівнева система контролю, нижній рівень контролю, вищий рівень контролю, проміжний контроль, підсумковий контроль, інструментарій контролю, елементи системи контролю, етапи контролю, управління на основі контролю, виконання бюджетів.

План

7.1. Сутність системи контролю виконання фінансового плану (бюджету).

7.2. Види контролю за виконанням бюджетів.

7.3. Інструментарій, методи та елементи контролю виконання бюджетів підприємства.

7.4. Етапи контролю за виконанням бюджету.

7.5. Управління за відхиленнями від бюджету.

Вивчивши матеріал ви будете знати:

- систему контролю та її відмінності;

- інструментарій, методи та елементи контролю;

- порядок управління фінансами підприємства на основі виявлених процесів контролю відхилень від бюджету.

Та будете уміти:

- вибрати методи та елементи контролю за виконанням бюджету підприємства;

- здійснювати контроль за виконанням бюжетів рахуючи специфіку діяльності підприємства;

- виявляти наявність резервів на підприємстві, що можуть бути враховані при розробленні фінансового плану на наступний рік.

Системи контролю при бюджетуванні на підприємстві

Фінансове планування діяльності підприємства передбачає відповідну систему контролю за виконанням бюджету, яка має бути своєрідним моніторингом фінансового стану підприємства. Своє розуміння системи контролю мають англійські вчені. К. Друрі порівнює систему контролю з комунікаційною мережею, за допомогою якої управляють

діяльністю підприємства, яка забезпечує основу для правильних дій у майбутньому, а інший вчений А. Хоскінг визначає контроль за виконанням бюджету як "постійне порівняння фактичних результатів і кошторисних цифр для забезпечення основи для ревізій і для гарантування досягнення цілей політики компанії".

Контроль - це процес відстеження фактичного виконання планів чи визначення того, наскільки дії відповідають плану, тобто зіставлення фактичних даних об'єктів фінансового планування з плановими на предмет виявлення відхилень.

Основою контролю служить зворотний зв'язок, що має необхідну інформацію для виявлення причин і усунення відхилень фактичних показників від бюджетних.

Виявлені у процесі контролю відхилення від запланованого стану ліквідуються за допомогою оперативного регулювання. Для того щоби контролювати і регулювати фінансовий план (бюджет), необхідна відповідна кількісна інформація про діяльність підприємства, достатня для того, щоби уявити собі його реальний фінансовий стан, головні господарські операції. Як наслідок, необхідна інформація зворотного зв'язку, отримана в ході повсякденного оперативного обліку (рис. 7.1).

Рис. 7.1 Місце контролю в системі управління діяльності підприємства

Чим вище ступінь оперативності контролю, тим він є більше діючим. Облік і контроль витрат повинні бути максимально наближені до місця і часу їх виникнення. Так, коли витрати січня стають відомі у другій половині лютого, то такий облік багато в через що втрачає властивість дієвості, він в значній мірі представляє втрачені можливості.

Контроль за виконанням бюджетів доцільно здійснювати за дворівневою системою – нижній та верхній.

Нижній рівень - контроль за виконанням бюджетів центрів фінансової відповідальності, що здійснюється економічними службами цих підрозділів. Контролюється як зведений бюджет, так і його складові функціональні бюджети.

Верхній рівень - контроль за виконанням бюджетів усіх центрів фінансової відповідальності (включаючи контроль складових їх бюджетів за статтями витрат), що здійснює фінансово-економічна служба підприємствата - його бухгалтерія.

Без ефективної системи контролю неможливо забезпечити виконання планів. Система контролю дозволяє вчасно виявляти проблеми, реагувати на небажаний хід подій і вносити відповідні коригування в управлінські рішення з метою усунення відхилень. У межах відведеної компетенції кожен працівник діє самостійно, а за необхідності звертається за допомогою до фахівців вищого рівня управління.

До області контролю відносять визначення і документування фактичних показників як результатів реалізації управлінських рішень, порівняння їх з цифрами за бюджетом для визначення ефективності діяльності, а також порівняння показників очікуваного (модифікований бюджет, прогноз) і фактичного виконання бюджету. Д. Хан (Німеччина) відносить до даної області також перевірку допустимості вихідних передумов і контроль методичної та змістовної погодженості планового процесу.

Задачами бюджетного контролю є спрямування менеджерів до пошуку шляхів підвищення ефективності своїх дій і врахування впливу своїх рішень на діяльність інших підпрозділів (відділів) і підприємства в цілому, орієнтація мислення менеджерів на чітке втілення своїх планів у вартісні чи кількісні показники.

Здійснення контролю за виконанням бюджетів характеризується такими позитивними аспектами:

- сприяє ефективному використанню ресурсів;

- попереджує чи зменшує "розбазарювання" ресурсів у зв'язку з регулюванням витрат на визначені цілі;

- встановлює персональну відповідальність;

- зменшує небезпеку зайвого песимізму чи оптимізму при прогнозуванні;

- спонукає керівництво до використання систематичних і докладних процедур звітів;

- посилює потребу у співробітництві посадових осіб та відділів для запобігання збитку від безбалансових проектів.

Контроль виконання бюджетів здійснюють за використання його різних видів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →