Поделиться Поделиться

Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні

За даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, станом на 30 вересня 2009 р. в Україні було зареєстровано 968 ICI за всіма типами фондів. Із загальної кількості фондів 81,5 % становили пайові інвестиційні фонди. За винятком того, 730 з них (75,4 % усіх інститутів) були представлені венчурними інвестиційними фондами, переважно пайовими (табл. 9.5).

Таблиця 9.5. Кількість інститутів спільного інвестування в Україні у 2008-2009 pp.

Тип фонду

Кількість інститутів спільного інвестування станом на

1 січня 2008 р.

1 січня 2009 р.

30 вересня 2009 р.

Пайові фонди

480

733

789

Відкриті

14

32

34

Інтервальні

25

41

46

Закриті диверсифіковані

3

4

5

Закриті недиверсифіковані

15

22

3

Венчурні

423

636

681

Корпоративні фонди

97

153

179

Інтервальні

-

1

2

Закриті недиверсифіковані

63

107

128

Венчурні

34

45

49

Усього

577

888

968

Поділ інститутів спільного інвестування за типами в III кварталі 2009 р. був такий: закриті - 156, інтервальні - 48, відкриті - 34.

Загальна вартість активів інститутів спільного інвестування на 1 січня 2009 р. становила 63,26 млрд. грн., а сума активів на один фонд - 71,24 млн. грн. (табл. 9.6).

На 30 вересня 2009 р. в Україні працювала 391 компанія з управління активами. На одну КУА в середньому припадало 3,2 інститути спільного інвестування. Однак деякі КУА могли одночасно управляти й більшою кількістю інвестиційних фондів. За регіональним розподілом як за кількістю компаній з управління активами (КУА) та інвестиційних фондів, так і за загальною вартістю активів в управлінні КУА, як і раніше, переважають м. Київ та Київська область, де зосереджено 280 компаній і 70,6 % фондів.

Середня вартість активів, що перебували в управлінні однієї КУА, на початок 2009 р. становила 154,67 млн. грн. Структура активів інститутів спільного інвестування була досить складною: 57,8 % вартості всіх активів припадало на цінні папери, а решту активів становили банківські депозити, об'єкти нерухомості, корпоративні права, банківські метали та земельні паї.


Таблиця 9.6. Активи окремих типів ICI, станом на 1 січня 2009 р.

Тип інституту спільного інвестування

Вартість активів,

МЛРД грн.

Частка у загальній вартості активів, %

Відкриті

0,593

0,94

Інтервальні

0,185

0,29

Закриті (невенчурні)

3,786

5,99

Венчурні

58,694

92,78

Усього

63,258

100,00

Серед усіх цінних паперів інститути спільного інвестування у 2008 р. надавали перевагу акціям (40,86 %), корпоративним борговим зобов'язанням (37,19) і векселям (19,80 %) (табл. 9.7).

Таблиця 9.7. Розподіл активів фондів ICI, станом на 1 січня 2009 р.

Тип цінних паперів

Вартість цінних паперів, млн. грн.

Частка, %

Акції

14 950,8

40,86

Облігації підприємств

13 605,1

37,19

Векселі

7 243,3

19,80

Заставні цінні папери

456,4

1,25

Ощадні сертифікати

224,0

0,61

Облігації державної внутрішньої позики

47,6

0,13

Облігації місцевих позик

43,8

0,12

Сертифікати ФОН

7,9

0,02

Іпотечні облігації

4,4

0,01

Деривативи

3,5

0,01

Усього

36 586,8

100,00

Основними категоріями інвесторів інститутів спільного інвестування є юридичні особи - резиденти, частка яких у активах інвестиційних фондів у 2008 р. становила 83,6 %, тоді як фізичні особи-резиденти інвестували в такі фонди лише 8,6 %. При цьому юридичні особи - резиденти надають перевагу інвестиціям у закриті фонди, а юридичні особи - нерезиденти - у відкриті. Фізичні особи надають перевагу інвестиціям у інтервальні фонди, а їх частка в 2008 р. становила 92,1 % вартості активів таких фондів (табл. 9.8).

Аналіз прибутковості діяльності окремих типів інститутів спільного інвестування засвідчив, що найприбутковішими протягом останніх років були венчурні та закриті інвестиційні фонди. Однак фінансова криза значною мірою відобразилася і на результатах діяльності інститутів спільного інвестування, внаслідок чого дохідність інтервальних і відкритих фондів зменшилася.


Таблиця 9.8. Поділ активів інститутів спільного інвестування за типами інститутів і категоріями інвесторів станом на 1 січня 2009 р., %

Типи інституту спільного інвестування

Юридичні особи

Фізичні особи

Резиденти

Нерезиденти

Резиденти

Нерезиденти

Відкриті

13,3

60,5

25,6

0,6

Інтервальні

7,4

0,5

92,1

0,0

Закриті (невенчурні)

96,3

1,2

2,5

0,0

Всього

83,6

7,7

8,6

0,1

До основних факторів, що знижують рівень дохідності фінансових інструментів інвестування за окремими видами фінансових інструментів, відносять такі:

1) для пайових фінансових інструментів:

- зниження рівня сплачуваних дивідендів унаслідок зменшення суми прибутку емітента;

- зниження темпів приросту вартості чистих активів емітента;

- кон'юнктурний спад у галузі, в якій емітент здійснює свою операційну діяльність;

- суттєве перевищення ринкової ціни фінансового інструмента над його реальною вартістю в момент придбання інвестором;

- загальний спад кон'юнктури фондового ринку; 2) для боргових фінансових інструментів:

- збільшення середньої ставки відсотка на фінансовому ринку;

- підвищення темпів інфляції порівняно з попереднім періодом;

- зниження рівня платоспроможності емітента боргових цінних паперів;

- непередбачуване зменшення розміру викупного фонду емітента за даним фінансовим зобов'язанням.

Важливе значення для забезпечення ефективної діяльності інститутів спільного інвестування має система оподаткування доходів, одержаних від інвестицій в інститути спільного інвестування, оскільки від цього залежить остаточна сума отримуваних інвестором доходів.

Умови оподаткування у сфері спільного інвестування визначаються законами України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок з доходів фізичних осіб", а також листом Державної податкової адміністрації України "Відносно ставки оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого платником податку з доходів фізичних осіб" від 7 листопада 2007 р. № 11181/6/17-0716; №22641/7/17-0717.

Залучені інститутом спільного інвестування та розміщені в цінні папери кошти інвесторів, а також доходи від операцій з активами чи доходи, нараховані за активами інвестиційних фондів, не входять до складу оподатковуваного доходу.

Оподаткуванню підлягає дохід, одержаний у разі:

- продажу цінних паперів третій особі;

- викупу цінних паперів під час ліквідації інвестиційного фонду чи за заявою інвестора (в будь-котрий день - для відкритих фондів, та у визначені проспектом емісії дати - для інтервальних фондів);

- виплати інвестиційним фондом дивідендів, коли це передбачено проспектом емісії.

У випадку продажу інвестором цінних паперів інституту спільного інвестування оподаткуванню підлягає різниця поміж ціною їхнього придбання та ціною продажу. У разі отримання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів оподатковується сума дивідендів, отримана інвестором-фізичною особою.

Ставка податку та порядок оподаткування розрізняються залежно від того, ким є інвестор - фізичною чи юридичною особою, і котрий вид доходу він одержав від інвестицій. Доходи інвестора - юридичної особи та прибуток від інвестицій до фонду оподатковується за ставкою 25 %.

Інвестиційний прибуток, отриманий інвестором - фізичною особою в разі викупу цінних паперів інститутом спільного інвестування (КУА) чи від продажу цінних паперів третій особі, оподатковується за ставкою 15 %. Дохід, одержаний у вигляді дивідендів за цінними паперами інвестиційного фонду, оподатковується за ставкою 5 %.

Таким чином, володіючи цінними паперами інституту спільного інвестування, інвестор до моменту їх реалізації чи виплати дивідендів податки не сплачує. У разі безпосереднього володіння цінними паперами чи нерухомістю доходи від операцій з цими активами чи нараховані за ними доходи (відсотки, дивіденди, орендна плата), включають в оподатковуваний дохід.

Похожие статьи