Поделиться Поделиться

ОПЕРАЦІЙНІ БЮДЖЕТИ ПІДПРИЄМСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ

Головні терміни та поняття: бюджет продаж, бюджет виробництва, бюджет витрат на матеріали, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет виробничих запасів, бюджет комерційних витрат, бюджет управлінських витрат, бюджет амортизації.

План

5.1. Загальна характеристика бюджетів у вартісних і натуральних показниках.

5.2. Зведений бюджет підприємства та його складові.

5.3. Види операційних бюджетів та їх особливості.

5.3.1. Бюджет продажів.

5.3.2.. Бюджет виробництва.

5.3.3. Бюджет витрат на матеріали.

5.3.4. Бюджет прямих витрат на оплату праці.

5.3.5. Бюджет загальновиробничих витрат.

5.3.6. Бюджет виробничих запасів.

5.3.7. Бюджет комерційних витрат.

5.3.8. Бюджет управлінських витрат.

Вивчивши матеріал ви будете знати:

- склад операційних бюджетів підприємства;

- особливості формування різних операційних бюджетів підприємства;

- зміст та порядок розробки зведеного бюджету підприємства та окремих операційних бюджетів.

Та будете уміти:

- розробляти кожний з видів операційних бюджетів підприємства;

- забезпечувати необхідну ув'язку різних видів операційних бюджетів у зведеному (майстер-бюджеті) бюджеті підприємства.

Загальна характеристика бюджетів у вартісних і натуральних показниках

Сформована фінансова структура підприємства дозволяє його керівнику володіти інформацією про відповідальність працівників за показники - доходи, витрати, прибуток, рентабельність тощо, які визначені на рівні підприємства. Для реального управління ними і відповідальності за виконання потрібний певний механізм. Реалізація відповідальності, передбачає встановлення бажаного рівня показника і контроль за його досягненням як по кожному ЦФВ, так і по підприємству в цілому. Інструментом для реалізації відповідальності по кожному структурному підрозділу є бюджет. За цим фінансовим документом встановленого формату здійснюють планування і облік результатів господарської діяльності підприємства.

Метою складання бюджету є забезпечення планування за центрами фінансової відповідальності.

Складати плани і контролювати їх виконання необхідно в різних розрізах. Останнім відповідає відповідний тип бюджету (табл. 5.1):

Таблиця 5.1

Типи формування бюджету підприємства, ЦФВ, за напрямами діяльності

Критерій формування бюджету

Тип бюджету

По всьому підприємству

Зведений підсумковий бюджет

За центрами фінансової відповідальності

Операційний бюджет

За різними напрямами діяльності (продажу, закупівлі, виробництво і т. д.)

Функціональний бюджет

Як видно з табл. 5.1 критерієм формування бюджету виділяють підприємство, центри фінансової відповідальності та напрями діяльності згідно типи бюджету - зведений, операційний та функціональний, що відрізняються за сутнісними характеристиками.

Бюджет підприємства - це фінансовий план, складений на наступний період, чи факт звітного періоду в натуральному і грошовому вимірі, що визначає потребу підприємства в ресурсах, необхідних для отримання запланованих доходів, чи характеризує фактичне споживання ресурсів, згідно реально отриманих доходів. Розробка різних видів бюджетів, зумовлена відмінностями діяльності різних структурних підрозділів.

Операційний бюджет - це бюджет, що характеризує господарські операції відокремленого підрозділу підприємства, що фінансово відповідає за результати (ЦФВ). Через те, кожний ЦФВ зобов'язаний формувати та виконувати операційний бюджет.

Функціональний бюджет - це бюджет, котрий відображає визначену сторону діяльності підприємства (функціональну область). Поміж

функціональними областями діяльності підприємства і відповідними функціональними бюджетами існує взаємно однозначна відповідність, що відображено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Взаємно однозначна відповідність поміж функціональними областями

Продажі

=>

Бюджет продажів, Бюджет доходів від реалізації

Закупівлі

=>

Бюджет закупівель, Бюджет витрат на закупівлі

Виробництво

=>

Бюджет виробництва, Бюджет прямих виробничих витрат

Управління персоналом тощо

=>

Бюджет витрат на персонал тощо

Безумовно є зв'язки поміж операційним та функціональним бюджетами. Зокрема через те, що ряд ЦФВ сформовані за функціональною ознакою, частково через те, що деякі бюджети носять територіальний характер. Існують й інші причини подібних зв'язків. У найзагальнішому вигляді взаємозв'язок поміж операційними та функціональними бюджетами дозволяється відобразити в матриці такого вигляду (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Взаємозв'язок поміж операційними та функціональними бюджетами

ЦФВ

витрат

доходу

Маржи пального доходу

прибутку

інвестицій

Продажі

X

X

X

X

Функціональні

бюджети

Закупівлі

X

X

X

X

Виробництво

X

X

X

X

Зберігання

X

X

X

X

Транспортування

X

X

X

X

Адміністрування (управління)

X

X

X

Фінансова діяльність

X

X

X

X

Інвестиційна діяльність

X

X

X

X

Має місце і також один критерій класифікації бюджетів - це одиниця вимірювань, в яких вони складаються. Даний "неекономічний" критерій надзвичайно важливий для процесу бюджетування. Одиниця виміру відображає предмет ведення бюджетів. З даної точки зору дозволяється виділити два основних типи бюджетів: вартісні та натурально - вартісні (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Головні типи бюджетів

1. Вартісні бюджети

1.1. Бюджет доходів і витрат (БДВ)

Власні вартісні бюджети

1.2. Бюджет Руху грошових коштів (БРГК)

1.3. бюджет по балансовому листу (бюджет балансу, прогнозний баланс)

Грошовий бюджет

2. Натурально - вартісні бюджети

2.1. Продажі

2.2. Залишки готової продукції на початок і кінець періоду

2.3. Виробництво

2.4. Залишки незавершеного виробництва на початок і кінець періоду

2.5. Залишки сировини, матеріалів тощо у виробництві на початок і кінець періоду

2.6. Потреби виробництва

2.7. Залишки сировини, матеріалів тощо (на складі) до направлення у виробництво

2.8. Закупівлі

Останнім часом набуває поширення додатковий поділ вартісних бюджетів на власне вартісні і грошові. Різниця поміж ними полягає в через те, що вартісні бюджети відображають ту чи іншу вартість у грошових одиницях, не відображаючи кошти чи грошові потоки як такі, у той час як грошові бюджети відповідають своїй назві в чистому вигляді. За цим критерієм бюджет доходів і витрат (БДВ) і бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан) є вартісними бюджетами і тільки бюджет руху грошових коштів БРГК є грошовим бюджетом. Вказані вартісні і грошові бюджети співпадають з переліком підсумкових бюджетів, які є основними джерелами інформації для оцінки діяльності підприємства. Виділення цих трьох підсумкових бюджетів є обов'язковим. Розширення цього переліку бюджетів можливе і бажане, а в ряді випадків - абсолютно необхідне так як доходи повинні бути деталізовані як мінімум за напрямами їх отримання, а на великих підприємствах - за центрами доходів; витрати - за статтями калькуляції по ЦФВ тощо, баланс - за центрами прибутку і (чи) інвестицій тощо.

Охарактеризуємо бюджети у вартісних і натуральних показниках. Натурально - вартісні бюджети можуть складатися як у грошових, так і в натуральних одиницях - кілограмах, тоннах, метрах, літрах, кубометрах, штуках тощо. Проте в яких би конкретних одиницях вимірювання не здійснювався облік, для цих бюджетів завжди залишається можливість зміни одиниць виміру, коли виникнуть відповідні передумови. Так, деревообробне підприємство, яке випускає один - єдиний продукт (припустимо, шпон) і декілька років функціонує в умовах більш - менш постійних цін як на продукцію, що закуповується, так і на реалізовану, може складати бюджет продажів у грошових одиницях. За появи декількох видів продукції і необхідності розуміння, які з них і як розпочне, чи на які почнуться коливання цін, чи з'являться підрозділи для "розкрадання" її зі складу - підприємство перейде на формування бюджету продажів у натуральних одиницях. І навпаки, досить складно представити ситуацію, коли підприємство відмовилося б від натуральних бюджетів та їх переваг.

До натурально - вартісних бюджетів відносять бюджети товарів, запасів і необоротних активів. Вони відображають рух усіх активів на підприємстві - за винятком грошових коштів. Відносно підприємства, то існує два напрями руху не грошових активів:

• надходження на підприємство (оприбуткування);

• вибуття / відпуск з підприємства (списання).

Усередині підприємства виділяють рух активів таких видів:

• списання сировини / матеріалів зі складу у виробництво;

• передача готової продукції з виробництва на склад;

• передача сировини / матеріалів, незавершеного виробництва з одного цеху в інший.

Кожен з бюджетів у вартісних і натуральних показниках може з різним ступенем деталізуватися.

Так, Бюджет продажів за необхідності може включати:

• бюджети продажів власної та покупної продукції;

• бюджети оптових, дрібнооптових і роздрібних продажів;

• бюджети продажів за продуктами;

• бюджети продажів за регіонами;

• бюджети реалізації браку та відходів;

• бюджети реалізації основних засобів тощо.

Бюджет закупівель може бути сформований з таких бюджетів:

• бюджети закупівель готової продукції (товарів) на стороні;

• бюджети закупівель сировини і матеріалів;

• бюджети закупівель напівфабрикатів;

• бюджети закупівель комплектуючих;

• бюджети закупівель інструменту;

• бюджети закупівель господарського інвентарю;

• бюджети закупівель основних засобів тощо.

Кожен з указаних вище бюджетів може бути деталізований за видами сировини/матеріалів, продукції, у виробництві яких використовуються ті чи інші активи.

Усі види натурально - вартісних бюджетів необхідно складати не на кожному підприємстві. Так, торговельне підприємство буде формувати тільки Бюджети закупівель товарів і Бюджети продажів. Для нього неактуальні бюджети, пов'язані з виробництвом. Для виробничого підприємства не має сенсу формувати Бюджети закупівель готової продукції (товарів) на стороні.

Залежно від видів та області функціонування порівнюють та оцінюють бюджети. Зіставлення бюджетів за критеріями функціональної області і типу представлено в (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

Характеристика функціональних бюджетів за типами

Тип бюджету

вартісний

грошовий

Натурально - вартісний

Функціональні бюджети

Продажі

X

X

Закупівлі

X

X

X

Виробництво

X

X

Зберігання

X

X

Транспортування

X

Адміністрування (управління)

X

Фінансова діяльність

X

X

Інвестиційна діяльність

X

X

X

Як видно з табл. 5.5 до функціональних бюджетів відносяться; продажі, закупівлі, виробництво, зберігання, транспортування, адміністрування, фінансова та інвестиційна діяльність. Серед них виділяють три типи;

1) вартісні;

2) грошові;

3) натурально-вартісні.

Усі функціональні бюджети відносяться до вартісного типу. До грошового типу відносяться лише закупівлі, фінансова та інвестиційна діяльність. До натурально-вартісно типу: продажі, закупівлі, виробництво, зберігання, та інвестиційна діяльність.

Поміж різними бюджетами підприємства існують певні зв'язки та ієрархія, тобто, вони утворюють певну бюджетну структуру. Оскільки кожний з цих бюджетів в бюджетній структурі та в бюджетуванні має свою "нішу", через те сенс докладно розглянути кожний з них.

← Предыдущая страница | Следующая страница →