Поделиться Поделиться

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Характеристика учасників валютного ринку послуг

Значну нішу на ринку фінансових послуг займають операції з валютою, які формують особливу сферу - валютний ринок послуг.

Валютний ринок послуг - це сегмент ринку фінансових послуг, котрий включає сукупність економічних та організаційних відносин, що пов'язані із здійсненням валютних операцій і наданням послуг.

У Положенні про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (далі по темі Положення) виділяється два види валютних ринків: міжнародний валютний ринок і міжбанківський валютний ринок України [6].

Міжнародний валютний ринок - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою за межами України поміж суб'єктами ринку та іноземними контрагентами, які за дорученням і за рахунок суб'єктів ринку здійснюють торгівлю іноземною валютою за межами України.

Міжбанківський валютний ринок, як сфера торгівлі іноземною валютою, представлений на рис. 7.1.

Міжбанківський валютний ринок України - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні поміж суб'єктами ринку, поміж суб'єктами ринку та їх клієнтами (у через те числі банками-нерезидентами), поміж суб'єктами ринку і Національним банком, а також Національним банком і його клієнтами.

Переважна частина діяльності, яка здійснюється на міжнародному і міжбанківському валютних ринках відноситься до професійної.

Професійна діяльність на валютному ринку - це діяльність юридичних осіб, які здійснюють операції з банківськими металами, валютні операції та надають послуги на ринку згідно до вимог, установлених законодавством.

Основними професійними учасниками валютного ринку є його суб'єкти: уповноважені банки та уповноважені фінансові установи, регулювання діяльності яких відносно проведення валютних операцій і надання послуг здійснює Національний банк України.

Рис. 7.1. Учасники міжбанківського валютного ринку України (Запропоновано автором)

Національний банк України - є головним органом валютного регулювання та контролю. Його повноваження на валютному ринку послуг визначаються:

- здійсненням валютної політики, виходячи з принципів загальної економічної політики України;

- складанням разом з Кабінетом міністрів платіжного балансу країни;

- контролем за дотриманням затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;

- визначенням, у разі необхідності, лімітів заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;

- виданням обов'язкових для виконання нормативних актів відносно здійснення операцій на валютному ринку;

- нагромадженням, зберіганням і використанням резервів валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;

- видачею ліцензій на здійснення валютних операцій і прийняттям рішень відносно їх скасування;

- установленням способів визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті чи розрахункових (клірингових) одиницях;

- установленням за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, єдиних форм обліку, звітності та документації про валютні операції, порядку контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;

- забезпеченням публікацій банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків;

- здійсненням контролю за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України та інші.

Уповноважені банки - це будь-які банки, офіційно зареєстровані на території України, що мають письмовий дозвіл НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями. Уповноважений банк має право здійснювати:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та в грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків і здійснення операцій за ними;

- проведення розрахунків, пов'язаних з експортно-імпортними операціями клієнтів банку в іноземних валютах у формах, що застосовуються в банківській практиці;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку послуг України та на міжнародних ринках;

- купівлю-продаж іноземної валюти за рахунок власних коштів банку та коштів клієнтів;

- операції з банківськими металами на вітчизняному валютному ринку та на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

На валютному ринку значна роль належить його суб'єктам, професійним учасникам ринку - уповноваженим фінансовим установам.

Уповноважені фінансові установи (згідно до Положення) - це фінансові установи, які одержали генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, що дає право на торгівлю іноземною валютою [6]. НБУ видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування. Ліцензія не може бути видана (отримана) на проведення валютної операції, що вже здійснена. Генеральні ліцензії видаються банкам, фінансовим установам України, національному оператору поштового зв'язку на здійснення валютних операцій, які не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання. Генеральні ліцензії дають право здійснювати операції, пов'язані з торгівлею іноземною валютою, відкривати на території України пункти обміну іноземних валют, у через те числі на підставі агентських договорів з іншими юридичними особами - резидентами. Основне місце серед валютних операцій, які реалізуються фінансовими установами на сучасному етапі, належить валютно-обмінним операціям, операціям з купівлі-продажу валютних цінностей за дорученням клієнтів і переказам в іноземній валюті.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для її здійснення. Індивідуальні ліцензії видають на здійснення таких операцій:

1) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей (за винятком: проведення даної операції фізичними особами на суму, що визначена НБУ, чи коли ця валюта була ввезена в Україну на законних підставах; здійснення платежів на виконання зобов'язань перед нерезидентами відносно оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами страхування життя; оплати процентів за кредитами, доходу від іноземних інвестицій; вивезення за межі України іноземної інвестиції в разі припинення інвестиційної діяльності; здійснення платежів за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) та інших міжнародних договорів; здійснення переказу інвестором за межі України іноземної валюти іншим інвесторам за договором про розподіл продукції);

2) ввезення, переказування, пересилання в Україну національної валюти;

3) надання та одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, коли терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

4) використання іноземної валюти не території України як засобу платежу чи як застави;

5) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України (за винятком відкриття: фізичними особами - резидентами рахунків в іноземній валюті на час їх перебування за кордоном; кореспондентських рахунків уповноваженими банками; рахунків в іноземній валюті резидентами (фізичними особами резидентами і нерезидентами, юридичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філіями за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності), рахунків в іноземній валюті інвесторами - учасниками договорів про розподіл продукції);

6) здійснення інвестицій за кордон, у через те числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів чи інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами - резидентами як дарунок чи у спадщину.

Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для їх одержання, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються НБУ.

Учасниками валютного ринку є також юридичні особи, які уклали з уповноваженими банками агентські договори на відкриття пунктів обміну іноземних валют. Уповноважені банки можуть укладати агентські договори про відкриття пунктів обміну валюти з фінансовими установами та з юридичними особами - резидентами, що за своїм статусом не є фінансовими установами.

Суб'єкти господарювання можуть відкривати пункти обміну валют за таких умов:

наявність свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання - резидента та його установчих документів чи нотаріально засвідченої копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

укладення з уповноваженим банком агентського договору на здійснення валютно-обмінних операцій;

статутний капітал суб'єкта господарювання становить не менше суми, визначеної для такої діяльності НБУ.

Для реєстрації пунктів обміну валют банки та небанківські фінансові установи подають до територіального управління НБУ заяву про відкриття пункту обміну валют, інформацію про професійний рівень касирів та їх відповідність кваліфікаційним вимогам, інформацію про наявність технічних засобів для визначення справжності банкнот іноземних держав, копію висновку про погодження агентського договору тощо.

Обмінні пункти ведуть облік придбаної та проданої валюти, видають квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій, складають та подають звіти уповноваженим банкам, за угодою з якими вони здійснюють свою діяльність.

Надання послуг з обміну валютних цінностей в готівковій формі на території України дозволено здійснювати поряд з фінансовими установами іншим суб'єктам господарювання - резидентам, які здійснюють окремі валютні операції.

Ліцензію на оплату фізичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, та на проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцій на суму до 500 тис. дол. США видає територіальне управління НБУ за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання. Коли сума (чи її еквівалент), якому потрібно переказати, перевищує вищезазначену суму, то ліцензію видає НБУ.

Суб'єкт господарювання - резидент для отримання ліцензії на проведення окремих валютних операцій має подати такі документи:

- заяву про видачу ліцензії із зазначенням мети переказування іноземної валюти за межі України;

- нотаріально засвідчені копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- нотаріально засвідчену копію довідки про свою реєстрацію як платника податку;

- довідку уповноваженого банку про номер рахунка суб'єкта господарювання, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України;

- обґрунтування потреби переказування коштів за межі України з копіями підтверджених документів (контрактів, договорів, розрахунків тощо);

- рахунок-фактуру чи лист-повідомлення із зазначенням відповідних банківських реквізитів нерезидента, якому переказуватимуться кошти та інші документи, які потрібні для проведення валютної операції.

Ліцензія видається суб'єкту господарювання - резиденту на строк до 90 днів.

Не вимагається отримання ліцензії:

У на проведення операцій, пов'язаних з переказуванням іноземної валюти за межі країни суб'єктами господарювання - резидентами (коли це підтверджено відповідними документами) і здійснюється з метою сплати вступних чи членських внесків у вигляді грошових коштів, які сплачуються як разові чи періодичні внески міжнародним міжурядовим організаціям без обмеження за сумами, іншим юридичним особам - нерезидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро в один календарний рік на користь однієї особи;

- на оплату навчання, стажування, лікування суб'єктів господарювання - резидентів України за кордоном, патентування, здійснення виплат нерезидентам за користування їх авторськими правами;

- на оплату послуг нерезидентів, які надають право участі у тендерах міжнародних виставках, ярмарках, конгресах, симпозіумах, конференціях, семінарах, культурних і спортивних заходах;

- на переказування коштів міжнародним громадським організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою;

- на оплату витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам іноземних держав тощо.

На міжбанківському валютному ринку України діють фінансові установи - нерезиденти (у через те числі іноземні банки), які одержали дозвіл НБУ на здійснення валютних операцій на території України. Фінансові установи нерезиденти мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених законодавчими актами України.

Інші учасники валютного ринку послуг мають можливість здійснювати валютні операції та надавати послуги за посередництва професійних учасників ринку, як їх клієнти.

← Предыдущая страница | Следующая страница →