Публикации: Финансы

Місце і роль кредитних операцій у банківській діяльності.

Місце і роль кредитних операцій у банківській діяльності. Надання кредитів є основною економічною функцією комерційних банків, яка здійснюється для фінансування споживчих та інвестиційних цілей підприємств, фірм, фізичних осіб та державних організацій. Від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції, багато в чому залежить економічний стан регі­онів, що ними обслуговуються, оскільки банківські кредити сприяють появі нових підприємств, збільшенню кількості робо­чих місць, будівни... [читать дальше]

Узагальнюючий показник ліквідності балансу

За даними балансу ліквідності можна розрахувати узагальнюючий показник (коефіцієнт) ліквідності КЛ. , Де а1, а2, а3 – вагові коефіцієнти; А1, А2, А3 - підсумки за першою, другою та третьою групами активів; П1, П2, П3 - підсумки за першою, другою та третьою групами пасивів. Узагальнюючий коефіцієнт ліквідності відносний; він показує, скільки ліквідних активів припадає на зобов’язання з урахуванням вагових коефіцієнтів за групами активів і пасивів. Збільшення значення КЛ свідчить про зміцнення пл... [читать дальше]

Коефіцієнт поточної ліквідності (поточного покриття, загальної платоспроможності)

Цей коефіцієнт визначається як відношення оборотних активів (запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, короткострокових цінних паперів і інших високоліквідних активів) до поточних (короткострокових) зобов’язань: Значення Кл.п. показує, скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових, тобто невідкладних зобов’язань, і характеризує достатність оборотних засобів (активів) підприємства для погашення своїх боргів протягом року. Оптимальне знач... [читать дальше]

АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Сума господарських засобів, яка знаходиться у власності і розпорядженні підприємства – показник який дає загальну вартісну оцінку об’єму підприємства як єдиного цілого. Це – облікова оцінка активів, які враховуються на балансі підприємства (валюта балансу) і на його за балансових рахунках. Збільшення даного показника в динаміці вказує про зростання майнового потенціалу підприємства. Фінансовий стан підприємства щодо складу і джерел утворення його майна на певний момент часу характеризує «Баланс»... [читать дальше]

Звіт про власний капітал (ф. № 4)

Слід пам’ятати, що власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна (А — активи) і борговими зобов’язаннями (З): К = А – З. Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Сума власного капіталу — це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображує поточну вартість прав власників підприємства. На суму власного капіталу мають суттєвий вплив усі умовності бухгалтерсь... [читать дальше]

Методи і моделі фінансового аналізу

Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства — його об’єктивної оцінки та впливу можливостей підвищення ефективності функціонування — можуть застосовуватись різні методи аналізу. Методи фінансового аналізу — це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства. За класифікацією розрізняють неформалізовані й формалізовані методи аналізу. Неформалізовані (евристичні) методи аналізуґрунтуються на описуванні аналітичних процедур н... [читать дальше]

Основні напрями і види фінансового аналізу

Основні напрями аналізу фінансового стану підприємства наведено на рис. 1.2. Рисунок 1.2 - Схема аналізу фінансового стану підприємства Існує кілька видів фінансового аналізу( рис. 1.3.) Рисунок 1.3 - Класифікація видів фінансового аналізу за різними ознаками Основу інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану складає бухгалтерська звітність. Крім того, може використовуватись додаткова інформація, в основному оперативного характеру, однак вона має допоміжний характер. За організаційн... [читать дальше]

ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ІМЕНІ Ю.БАКАЯ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Конспект лекцій ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні методич - ної ради ДІТМ МНТУ Протокол __________ від __________2010р. м. Краматорськ, 2010 Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів специальностей 6.050103 «Міжнародна економіка» 6.050104 «Фінанси» склав. Кадуріна Л.О..ДІТМ МНТУ КРЕДИТ 1 ЗМІСТ ТЕМА 1 - ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 1.1.Суть і зна... [читать дальше]

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Вправи на тлумачення основних категорій і понять Правильне чи помилкове певне твердження? Твердження Відповіді: («так», «ні») 1.Метод кластерного аналізу дозволяє поділити за визначеними критеріями сукупність підприємств, що вивчається, на групи, які називаються кластерами. В даній методиці обираються елементарні кластери, а потім відбувається їх об'єднання в один сполучений (підсумковий) кластер.   2.Процес матричного аналізу поділяється на такі етапи: визначення мети... [читать дальше]