Поделиться Поделиться

Дамо визначення деяким соціальним групам

Першою соціальною групою в історії людства був рід кровноспоріднене об'єднання людей, зв'язаних колективною працею і спільним захистом інтересів, а також спільністю мови, вдач, традицій.

Плем'я - тип етнічної спільноти і соціальної організації людей докласового суспільства, яка характеризується спільністю території, господарський діяльності, мови, походження і кровноспорідненими зв'язками. В результаті взаємодії і переміщення племен відбувалася поступова заміна кровноспоріднених зв'язків - територіальними і економічно правовими.

В теперішньому часі (в розвинених країнах) залишилася одна соціальна група, заснована на кровному спорідненні -сім'я.

Процес поділу праці викликав до життя появу професійних груп: селяни, ремісники, жерці, керівники, люди, які займаються духовним виробництвом (інтелігенція).

З появою приватної власності відбувся поділ суспільства на класи. Класи розрізняються, насамперед, по економічних ознаках. Класами називаються великі групи людей, які розрізняються по їх місцю в історично певній системі суспільного виробництва, по їх відношенню (здебільшого закріпленому і оформленому у законах) до засобів виробництва, по їх ролі в суспільній організації праці, а, таким чином, по способах одержання і розмірах тієї частки суспільного багатства, якому вони мають.1

Поряд із класами в докапіталістичних суспільствах були і стани. Стани - це поділ людей не по економічним, а по правовим ознакам. Місце певного стану в ієрархічній соціальній структурі і його привілеї були закріплені у звичаях чи у праві. Станова приналежність із правами і привілеями передавалася в спадщину. Фома Аквінський у відповідний час наставляв, що підніматися вище свого стану грішно, через те що поділ на стани установлений Богом.

Буржуазне суспільство набагато спростило складну ієрархічну структуру, поставивши на місце величезної станової піраміди один поділ: на багатих і бідних чи, вірніше сказати, на людей, які мають власність на засоби виробництва (буржуазія) і не мають такої, а через те змушених іти на ринок праці продавати свою робочу силу (наймані робітники - пролетаріат).

Одним з основних суб'єктів історії є нації. Нації - (від лат. natio - народ, плем'я) - тип етносу, історично виникла соціально-економічна і духовна спільність людей зі своєю мовою, культурними цінностями, психологією і самосвідомістю.

Останнім часом завжди більше звертають увагу на культурні ознаки націй. Основу національної самосвідомості становить менталітет - (від лат. mensym) - напрям думок, щиросердний склад; глибинний рівень колективної і індивідуальної свідомості, котрий включає і несвідоме. Національна самосвідомість - (як основна риса націй) - явище ірраціональне, яке важко піддається раціональному опису і науковому осмисленню.

Л. Гумілев головним суб'єктом історії вважає етнос, визначаючи його як природно сформований на основі оригінального стереотипу поводження колектив, котрий існує як енергетична система, протиставляє себе всім іншим таким же колективам, виходячи з відчуття компліментарності. Компліментарність (поняття близьке за значенням поняттю менталітету) - відчуття підсвідомої взаємної симпатії (антипатії) особи, яка визначає поділ на своїх і чужих1.

З різноманіття точок зору на проблему основного суб'єкта історії дозволяється, мабуть, зробити наступний висновок: головним суб'єктом, творцем історії є людство. Залежно від цілей і напрямку вивчення суспільства виділяються різні частини людства - народи, нації, класи, еліта, особистості.

Похожие статьи