Поделиться Поделиться

Тест сұрақтарының дұрыс жауаптары.

Сұрақ нөмірі Дұрыс жауабы (А, В, С, Д, Е,)
1.   В
2.   Д
3.   Д
4.   С
5.   С
6.   В
7.   Д
8.   В
9.   А
10.   Е
11.   А
12.   Д
13.   В
14.   В
15.   С
16.   А
17.   С
18.   Д
19.   С
20.   Д

Емтихан сұрақтарының тізбесі

1. Әдебиеттің өнердің бір түрі ретіндегі өзіндік ерекшеліктері.

2. Әдебиеттің қоғамдық функциясы.

3. Әдебиеттің халықтығы мәселесі.

4. Әдебиет –сөз өнері. Образ, образдылық (бейнелік) ұғымдарының мәні.

5. Көркем бейне табиғаты. Оның өмір шындығын көркем таныту құралы (тәсілі) екендігі.

6. Көркем бейненің екі қыры, олардың өзара бірлігі.

7. Көркем бейне және тарихи жағдай, орта.

8. Дүниетаным және көркем шығармашылық арақатынасы.

9. Өнердегі типтілік мәселесі, оның түрлері, бейнелеудің маңызы.

10. Типтендіру - өнер заңдылығы. Типтендірудің түрлері, ерекшеліктері.

11. Типтендіру мен әсірелеу . Өнердегі шарттылық мәселесі.

12. Типтік тұлға ерекшелігі.

13. Көркем бейне түрлері. Көркем бейнені текке, әдіске, жанрға байланысты жіктеу үлгілері.

14. Пішін мен мазмұн бірлігі – көркемдік шарты.

15. Мазмұнсыз пішін – жалған түсінік.

16. Жаңа мазмұн – жаңа пішін.

17. Тақырып пен идея бірлігі. Негізгі, қосалқы, тақырыптар. Авторлық, идея, объективті, субъективті идеялар.

18. Сюжет пен фабула туралы пікірлер. (Аристотель, Гегель, Веселовский, Белинский, Кеңестік дәуір әдебиетшілер).

19. Сюжеттік желілер.

20. Сюжет түрлері . Сюжет және тартыс. Тартыс түрлері.

21. Әдебиетті текке, түрлерге бөлу. «Тек», түр «жанр» ұғымдарының мәні, жанр-тарихи категория екендігі.

22.Эпикалық тек, эпикалық бейнелеу тәсілі ерекшеліктері (Аристотель,Гегель, Белинский, Байтұрсынов).

23. Эпикалық жанрлар. Роман жанрының ерекшелігі.

24. Лирикалық бейнелеу тәсілі. Ішкі әлем сыры. (Гегель, Белинский, Байтұрсынов толғамдары).

25. Лирикалық жанрлар ерекшелігі. Лирикалық кейіпкер және автор.

26. Лиро- эпикалық немесе аралас жанрлар .

27. Драмалық жанрлар ерекшелігі.

28.Трагедиялық туынды, трагедиялық жағдай (Аристотель). Белинский, Байтұрсынов

драмалық бейнелеу туралы.

29. Трагедиялық коллизия туралы.

30. Драмалық поэзия өзегі- мақсат пен мінездер коллизиясы (Гегель)екендігі.

31. Сатиралық жанрлар.

32. Әдеби процесс -әдеби дамудың формалары. әдеби бағыт, әдеби ағым, әдеби мектеп.

33. Көркемдік әдістер жайлы ой-пікірлер тарихы (Аристотель, Белинский, Плеханов, ХХ ғ.

Кеңес әдебиетшілері).

34. Көркемдік әдісті айқындайтын факторлар.

35. Реализм және өнердегі антиреалистік бағыттар.

36. Социалистік реализм әдісі және оған қазіргі сыни көзқарас.

37. Әдеби дәстүр жалғастығы – өнер дамуы заңдылығы.

38. Дәстүр мен жаңашылдық арақатынасы. Дәстүрді шығармашылықпен игеру және дамыту.

39. Дәстүрді мойындамайтын көзқарастар.

40. Қазақ өлеңінің құрылыс-жүйесі.

41. ХҮІІғ. Классицизм ағымы және эстетикасы (Буало).

42. ХҮІІІғ. Ағартушылық дәуір эстетикасы (Дидро, Лессинг т.б.).

43. Плехановтың әдеби-теориялық ой-тұжырымдары.

44. Поэтикалық фигуралар мен тропалар.

45. Әдебиеттегі ұлттық және жалпыадамзаттық сипаттар бірлігі.

46. Творчество еркіндігі мәселесі.

Мына еңбектерді оқып – білу міндетті:

Аристотель «Поэзия өнері туралы»; Белинский «Поэзяны тегі мен түріне қарай бөлу», «Гогольге хат»; А.Байтұрсынов «Әдебиет танытқыш».

БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

МЕН КЕСТЕСІ

Жұмыс түрлері Тапсырмалардың мақсаты мен мазмұны Әдебиет тізімі Бақылау түрлері Тапсыру мерзімі
Реферат Тақырып бойынша жазылады. Мақсаты – іздендіру, әдеби-сын және зерттеу (ғылыми) әдебиетпен жұмыс істеуге баулу. Мазмұны тақырыпқа сай болуы керек.   Семинар тақырыптарына байланысты өзгеріп отырады. Реферат бойынша баяндама (хабар-лама) жасату немесе әңгімелесу  
СӨЖ бойынша Берілген тапсырмаларды орындау. Іздендіру, шығармашы-лыққа бейімдеу, өнерге, ғылымға қызығушы-лығын қалыптастыру. Нақтылы семинар тақырыптарына, оларда қарасты-рылатын мәселе-лерге байланыс-ты ұсынылады. Тапсырмалар дың орында-луы, конспект тексеру, ауызша сөйлесу- әңгімелесу, сұрақ-тар қою т.б. арқылы. СӨЖ кестесі бойынша
СОБЖ        
Емтихан Білімдерін кешенді тексеру. Оқулықтар, оқу құралдары, қосымша әдебиет, лекция материалдары. Тест немесе емтихан. Дека нат кестесіне сәйкес.
← Предыдущая страница | Следующая страница →