Поделиться Поделиться

Рекомендований перелік навчальних дисциплін варіативної частини ОПП.

Зміст варіативної частини ОПП визначений у вигляді циклів дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу, дисциплін самостійного вибору студента і професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності “Теплоенергетика”, які наведено у Таблиці 4.

Робочі навчальні програми, змістовні модулі і блоки змістовних модулів, контрольні кваліфікаційні завдання та інші необхідні для викладання зазначених дисциплін методичні матеріали розробляються кафедрою комунальної теплоенергетики та енергозбереження у терміни, які передують початку вивчення кожної дисципліни. Зазначені методичні матеріали в установленому порядку затверджуються керівництвом Академії, і погоджуються з Міністерством освіти і науки України (з науково–методичною комісією за напрямом 6.050601“Теплоенергетика”, з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, з Департаментом вищої освіти МОН) до чи у процесі акредитації.

Таблиця 4. Рекомендований перелік навчальних дисциплін варіативної частини

  Назва Навчальної дисципліни Шифри блоків змістовних модулів, що входять до навчальної дисципліни Мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення дисципліни Максимальна кількість навчальних годин/кре-дитів вив-чення блоку
 
Варіативні дисципліни
Цикл професійно-ориентованих дисциплін для спеціальності
Котельні установки промислових підприємств   162/3  
Джерела теплопостачання промислових підприємств   108/2  
Теплові мережі   81/1,5  
Системи виробництва і розподілу енергоносіїв   162/3,0  
Теплотехнологічні процеси та установки   162/3,0  
Електропостачання промислових підприємств   81/1,5  
Нагнітачі та теплові двигуни   108/2  
  Разом по циклу: 864/16  
Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу
Вступ до спеціальності   81/1,5  
Системи технологій у ЖКГ   81/1,5  
Економіка природокористування   54/1  
Основи інвестиційної діяльності   108/2  
Інтелектуальні системи підготовки прийняття рішень   54/1  
Основи наукових досліджень   54/1  
Основи теорії управління екологічною безпекою систем   108/2  
Ресурсо- та енергозберігаючі технології   54/1  
Екологічний менеджмент та стандартизація виробництв   108/2  
Складний теплообмін та енергопостачання будинків   81/1,5  
Паливно-енергетичний потенціал України   81/1,5  
Топкові процеси в котельних установках   54/1  
Водопідготовка і водний режим котельних установок   54/1  
Безпека у виробничих процесах та надзвичайних ситуаціях   54/1  
Методи дослідження процесів теплообміну   108/2  
Основи теплометрії   108/2  
Інноваційний менеджмент   108/2  
  Разом по циклу: 1350/25  
Цикл дисциплін самостійного вибору студента
Основи екологічного підприємництва   81/1,5  
Професійно-ділова іноземна мова   108/2  
Інтелектуальна власність: створення, оформлення та використання   54/1  
Основи теорії пошуку рішень винахідницьких завдань   108/2  
Нетрадиційні методи одержання енергії   108/2  
Теплові та атомні електростанції   108/2  
Основи автоматизації теплоенергетичних процесів   108/2  
  Разом по циклу: 675/12,5  
  Разом по вибірковим дисциплінам: 2025/37,5  
  Всього: 2889/53,5  

5. Державна атестація студента

На державну атестацію студента виносяться дисципліни із визначеними змістовними модулями. У Таблиці 5 наведені перелік професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, загальний час вивчення кожної дисципліни та форми семестрового контролю вивчення студентами цих дисциплін.

Державна атестація студента проводиться у вигляді захисту дипломного проекту бакалавра та державного (тестового) іспиту.

Таблиця 5. Цикл професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін

№ п/п   Назва дисципліни Загальна кількість годин / кредитів Форма семестрового контролю
  Котельні установки промислових підприємств 162/3 Іспит
  Джерела теплопостачання промислових підприємств 108/2 Залік
  Теплові мережі 81/1,5 Курсовий проект
  Системи виробництва і розподілу енергоносіїв 162/3,0 Залік
  Теплотехнологічні процеси та установки 162/3,0 Іспит
  Електропостачання промислових підприємств 81/1,5 Курсова робота
  Нагнітачі та теплові двигуни 108/2 Іспит
Р а з о м 864/16
← Предыдущая страница | Следующая страница →