Поделиться Поделиться

Поєднувати теоретичні та практичні аспекти культури в процесі діяльності людини та суспільства

Забезпечувати екологічно-збалансовану діяльність

Здійснювати екологічний аналіз заходів (або інновацій) у галузі діяльності

На підставі відомостей щодо змісту заходів (або інновацій) у галузі діяльності використовуючи фахову нормативну, методичну, наукову інформацію за відповідними методиками екологічного аналізу:

- визначити та класифікувати мету заходів (або інновацій);

- визначити адекватність застосованих технологій, обраних методів, форм, засобів тощо досягнення мети;

- визначити зовнішні та внутрішні чинники, що сприяють або не сприяють досягненню мети заходів;

- прогнозувати ступінь досягнення мети заходів (інновацій);

- визначити заходи, що можуть забезпечити досягнення визначених цілей, або покращити результати діяльності.

Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій

Вимоги до професійного відбору

На перший курс ДАЖКГ приймаються громадяни України та зарубіжних країн, які мають загальну середню освіту. Умови прийому розробляє Міністерство освіти і науки, на основі яких ДАЖКГ щорічно розробляє власні правила прийому, які затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Особливих протипоказань щодо навчання за напрямом «Теплоенергетика» з точки зору психологічних властивостей особи, вікових або інших обмежень не існує. Медичні протипоказання - у відповідності до діючого переліку абсолютних медичних протипоказань до прийому абітурієнтів у вищі заклади освіти.

Вимоги до державної атестації випускників вищих закладів освіти

Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану ДАЖКГ у вигляді кваліфікаційної роботи (дипломного проекту) зі спеціальності «Теплоенергетика».

За результатами перевірки вiдповiдностi знань студентів вимогам кваліфікаційної характеристики Державна екзаменаційна комiсiя приймає рішення про присвоєння студенту-випускнику квалiфiкації бакалавра "Теплоенергетики" та видає диплом державного зразка.

Університетська освіта

Лекція 6. Тема 6. Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки бакалавра теплоенергетики.

План

Стандарт ОПП і галузь його використання.

Розподіл змісту ОПП та максимальний навчальний час за циклами підготовки.

Рекомендований перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП.

Рекомендований перелік навчальних дисциплін варіативної частини ОПП.

6. Державна атестація студента.

Вимоги до системи освіти та професійної підготовки.

Стандарт ОПП і галузь його використання.

ОПП є стандартом вищої освіти, який містить перелік і характеристику навчальних дисциплін, які викладаються студентам протягом навчання для розвитку особистості, формування засад інженерних знань, набуття професійних знань, умінь та навичок.

Даний стандарт розроблено на основі складової галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-професійна програма бакалавра” за напрямом 6.050601 "Теплоенергетика”, який розроблено Робочою групою Міністерства освіти і науки України і затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2005 р. № 259.

Зазначена складова галузевого стандарту є обов’язковою для виконання і представляє собою нормативну частину даного стандарту. Варіативну частину цього стандарту, яка відображає досягнення і досвід ІТТФ НАНУ і ДАЖКГ, а також інтереси майбутніх фахівців з комунальної теплоенергетики, розроблено завідувачем кафедри комунальної теплоенергетики та енергозбереження д.т.н. Огородником С.С.

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі заклади освіти, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика»;

освітнього рівня: базова вища освіта;

кваліфікації - технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки з такими об’єктами діяльності:

теплофізичні процеси, технічні засоби, установки та устаткування для використання паливно-енергетичних ресурсів, перетворення цих ресурсів на такі види енергії, що споживаються, для вироблення, перетворення, передачі, розподілу та використання енергоносіїв, а також теплофізичні властивості енергоносіїв, конструкційних, тепло- та гідроізоляційних матеріалів, та виробів із них;

з нормативним терміном навчання (денна форма) чотири роки

Стандарт встановлює:

* нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, їх інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

* рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців;

* форми державної атестації;

* нормативний термін навчання.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю. Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →