Поделиться Поделиться

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

Інститут технічної теплофізики НАН України засновано в 1947 році. Сьогодні це провідна установа в Україні в сфері науково-технічних досліджень з теплоенергетики та енергозберігаючих технологій в промисловості та агропромисловому комплексі.

В структурі Інституту наукові відділи, дослідно-конструкторське бюро, науково-технічний центр енергетичного приладобудування, дослідне виробництво та дослідний механічний завод. З 1979 року Інститутом видається міжнародний науково-технічний журнал "Промислова теплотехніка", статті з якого перевидаються в США фірмою "Вegell hause inc. Publishers".

На базі Інституту функціонують: Національ­ний комітет з тепломасообміну, Комітет країн СНД з проблем сушки, міжвідомча координаційна рада з малої енергетики, наукова рада з проблеми "Тепло-технологія". Фахівці Інституту є членами та експертами комітетів, рад при міністерствах, відомствах та дер­жавних адміністраціях в питаннях виробництва, транспортування та споживання енергії. Інститут технічної теплофізики НАН України має широкі за­рубіжні зв'язки. За участю Інституту створені спільні науково-технічні центри в США, КНР, В'єтнамі. В ІТТФ НАН України постійно діє виставка власних розробок "Енерго- та ресурсозбереження". Інститут технічної теп­лофізики НАН України є організатором кількох міжнародних наукових конференцій, що прово­дяться традиційно.

На даний час в інституті працюють академік НАН України, члени-кореспонденти НАН України, біля ста докторів і кандидатів наук. Основними напрямками діяльності визначені: фундаментальні дослідження теплофізичних процесів в теплоенергетичному обладнанні; розробка новітніх технологій та обладнання для комунальної енергетики, теплотехнологій для промисловості; створення та впровадження нових теплофізичних приладів і систем вимірювання для енергетики, будівництва та промисловості.

Найбільш важливими напрямками наукових досліджень та широкого впровадження в енергетику та промисловість України Інститут вважає такі маловитратні та швидкоокупні технології та розробки: комбіноване виробництво теплової та електричної енергії на базі станцій теплопостачання та систем транспорту природного газу з використанням енергетичних газових турбін і газопоршневих двигунів; технології та обладнання для утилізації теплоти відхідних газів котлів та промислових печей; міжгалузеві технології та обладнання на базі методу дискретно-імпульсного методу введення енергії (ДІВЕ); міжгалузеві технології сушки; технологія виробництва теплової енергії за рахунок спалювання відходів сільського господарства; засоби контролю та обліку енергії при її виробництві, транспортуванні та споживанні.

Вирішуючи соціальні проблеми, Інститут розробляє та впроваджує технології та устаткування для переробки, сушіння та зберігання сільськогосподарської продукції, для виробництва якісних соєвих, молочних, овочевих та фруктових продуктів профілактичного лікувально-оздоровчого значення.

Інститут працює на перспективу - активно веде пошук і впроваджує нові форми роботи з регіонами України, з інноваційними фондами та банками щодо залучення інвестицій у розробку нових технологій в рамках технопарку, консорціуму та спільних угод з багатьма організаціями. Підвищення надійності та ефективності теплопостачання і широке застосування енергозберігаючих технологій є актуальними проблемами житлово-комунального господарства країни. Вирішення цих проблем мають забезпечити фахівці, які досконало володіють сучасними науковими знаннями у галузі комунальної теплоенергетики та умінням застосовувати новітні технології.

З метою якісної підготовки фахівців з комунальної теплоенерегетики та сприяння впровадженню новітніх технологій у галузі пропонується створити Навчально-науково-виробничий комплекс “Комунальна теплоенергетика” (ННВК КТЕ) на базі Державної академії житлово-комунального господарства (ДАЖКГ) Міністерства житлово-комунального господарства України та Інституту технічної теплофізики (ІТТФ) Національної академії наук України. Головним завданням ННВК КТЕ буде підготовка молодих фахівців за спеціалізацією “Комунальна теплоенергетика”, які будуть володіти ґрунтовними знаннями, щодо сучасного рівня технологій в галузі. Ці фахівці будуть обізнані з найкращими досягненнями у проектуванні, виробництві й експлуатації основного котельного і допоміжного обладнання, інших теплогенеруючих систем, теплообмінних апаратів, контрольно-вимірювальних приладів, діагностичної апаратури, засобів регулювання і автоматизації теплоенергетичних процесів. Вони будуть здатні ефективно впроваджувати нове обладнання, апаратуру, методи і технології у комунальних підприємствах.

ДАЖКГ є єдиним вищим навчальним закладом Міністерства житлово-комунального господарства України і має статутним завданням підготовку фахівців з усіх напрямків галузі, серед яких комунальна теплоенергетика має важливе значення. ДАЖКГ вже кілька років здійснює перепідготовку на базі вищої освіти фахівців з тепло- і газопостачання.

У квітні 2006 р. ДАЖКГ та ІТТФ уклали договір про співробітництво, на основі якого створюється спільна кафедра комунальної теплоенергетики та енергозбереження і розроблені навчально-методичні матеріали, необхідні для отримання ліцензії на підготовку молодих фахівців за напрямом 0905 “Енергетика” з спеціальності 6.090500 “Теплоенергетика”.

Підвищення якості підготовки фахівців буде забезпечено участю у навчальному процесі провідних вчених ІТТФ. Навчальний процес підготовки бакалаврів (а в подальшому - магістрів) за спеціалізацією “Комунальна теплоенергетика” буде відбуватися з використанням науково-виробничої і лабораторної бази ІТТФ на засадах Договору про співробітництво між ДАЖКГ та ІТТФ і у відповідності до Положення і Установчого договору про створення і діяльність ННВК КТЕ .

Інститут технічної теплофізики НАНУ є головною установою в Україні у сфері науково-технічних досліджень з теплоенергетики та енергозберігаючих технологій в промисловості, комунальній енергетиці, агропромисловому комплексі, інших галузях народного господарства. Провідні вчені ІТТФ будуть залучатися до читання лекцій студентам з проблемних питань теплофізики, термодинаміки, надійності теплових енергетичних систем, утилізації теплової енергії, енергозбереження, у тому числі - на основі власних наукових досягнень і технологічних розробок. Досягнення ІТТФ у комунальній енергетиці за останні роки були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки за 2004 рік.

Студенти старших курсів будуть проходити технологічну і переддипломну практику в науково-виробничих підрозділах ІТТФ, а також залучатися до виконання спостережень, експериментальних досліджень на теплових стендах, теоретичних аналізів і пошуків. Таким чином створюються умови для поєднання навчального процесу з проведенням наукових досліджень і технологічних розробок.

Створення Навчально-науково-виробничого комплексу “Комунальна теплоенергетика” має забезпечити якісну підготовку фахівців вищої кваліфікації для комунальної теплоенергетики і сприяти ефективному впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій на підприємствах і в організаціях галузі.

Запитання для самоконтролю:

Університетська освіта

← Предыдущая страница | Следующая страница →