Публикации: Электроника

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 7 (23)

ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА З ВЗАЄМНОЮ ІНДУКТИВНІСТЮ Мета роботи Ознайомлення з явищем взаємної індукції в електричних колах з послідовним та паралельним сполученням магнітно зв'яза­них котушок Головні задачі дослідження Визначення власних та еквівалентних активних і реактив­них опорів індуктивно зв'язаних котушок, коефіцієнта взаємної індукції, взаємної індуктивності; ознайомлення з явищами "хибної ємності" та передачі енергії через магнітне поле між котушками; побудова векторно-топографічних д... [читать дальше]

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 5

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОГО ДВОПОЛЮСНИКАМета роботи Вивчення властивостей активного двополюсника. Головні задачі дослідження Експериментальне та теоретичне дослідження активного двополюсника, перевірка теореми про активний двополюсник, виявлення оптимальних умов передачі електричної енергії від активного двополюсника пасивному. Робоче завдання 1.Скласти електричне коло, зображене на рис.5.1. а) б) Рис.5.1 Монтажна (а) та принципова (б) схеми. 2.Провести досліди неробочого ходу та короткого замиканн... [читать дальше]

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАНЬ СПОЛУЧЕНЬ РЕЗИСТОРІВ ЗА СХЕМАМИ “ЗІРКА” ТА “ТРИКУТНИК”Мета роботи Вивчення еквівалентних перетворень між схемами „зірка” та „трикутник”. Головні задачі дослідження Експериментальна перевірка справедливості співвідношень, що використовуються для розрахунків при перетворенні „трикутника” резисторів в еквівалентну „зірку”.Робоче завдання 1. Скласти електричне коло, в якому резистори Rав, Rвс, Rса з’єднані „трикутником” (рис.4.1). 2. Виміряти струми і напруг... [читать дальше]

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПРИНЦИПА НАКЛАДАННЯМета роботи Вивчення метода накладання. Визначення вхідних та взаємних провідностей віток. Головні задачі дослідження Експериментальна перевірка справедливості принципу накладання (суперпозиції) дії джерел ЕРС в лінійному електричному колі. Робоче завдання 1.Виміряти електрорушійні сили Е1 і Е2 джерел живлення та обчислити їхні внутрішні опори. Результати вимірів і обчислень занести в таблицю 3.1 (див. лабораторну роботу №1). Таблиця 3.1 Джерело... [читать дальше]

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р А Б О Т А № 2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЗАКОНІВ ОМА І КІРХГОФАМета роботи Вивчення законів Ома та Кірхгофа для нерозгалуженого та розгалужених електричних кіл; визначення напруг та струмів в електричному колі. Головні задачі дослідження Експериментальна перевірка законів Ома та Кірхгофа; побудова потенціальних діаграм для одного і того ж контуру у двох випадках (струм в елементах контуру однаковий, струми в елементах контуру різні); виконання теоретичних розрахунків. Робоче завдання 1. Скласти електричне ко... [читать дальше]

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 1

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯМета роботи Визначення параметрів та характеристик реальних джерел електрорушійної сили (ЕРС).Головні задачі дослідження Ознайомлення з основними правилами техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт в лабораторіях кафедри теоретичної електротехніки; експериментальне визначення ЕРС та внутрішнього опору джерел живлення постійної напруги. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 1. При виконанні робіт на електротехнічних пристроях слід неухильно дотримуватись правил техніки безпеки, о... [читать дальше]

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ ТА ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБІТ В ЛАБОРАТОРІЯХ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

(Загальна частина) 1. Для виконання лабораторних робіт студентська група поділяється на 6 бригад. Кожній бригаді надається номер і вона закріплюється за відповідним робочим місцем. 2. В кожній лабораторній кімнаті є графік, в якому для факультету (а в разі необхідності і для окремих учбових груп факультету) показана послідовність виконання лабораторних робіт. Цей графік студенти мають взяти до уваги і додержуватись його при підготовці до лабораторних занять. Підготовка до наступної лабораторної... [читать дальше]

Виконання експериментального дослідження

3.1 Уміти скласти принципову електричну схему кола і зібрати її. 3.2 Уміти скласти розрахункову схему електричного кола та пояснити її. 3.3 Уміти визначити за допомогою експериментальних даних діюче значення сили струму в котушках. 3.4 Уміти визначити за допомогою експериментальних даних діюче значення напруги на затисках котушок. 3.5 Уміти визначити за допомогою розрахункових даних еквівалентний активний опір котушок. 3.6 Уміти визначити за допомогою експериментальних даних еквівалентний повний... [читать дальше]

Еквівалентна схема індуктивно зв'язаних елементів із загальною точкою

Таблиця 7.4 Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді   На розрахунковій схемі індуктивно зв'язаних елементів електричного кола із загальною точкою показано: активний опір першої котушки r1,індуктивність першої котушки L1; активний опір другої котушки r2,індуктивність другої котушки L2;взаємна індуктивність М.Комплекс cили струму в першому розгалуженні , комплекс сили струму в другому розгалуженні , комплекс сили струму в третьому розгалуженні... [читать дальше]