Рубрика: Экономика страница - 13502

Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60 – 70-ті роки ХІХ ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці .

Реформи 1848 р. в Австро-Угорщині та 1861 р. у Росії малі багато спільного. Як прогресивний крок у суспільному розвиткові, вони в цілому створили умови для генезису підприємницьких відносин, здійснення промислового перевороту та підвищення ефективності аграрної галузі, істотної розбудови залізничної мережі та розширення ринків збуту для капіталістичного виробник тва. Разом з тим методи запровадження зазначених реформ ) економічне життя обох країн обумовлювали довготривале іспу вання пережитків п... [читать полностью]


Синтетична теорія цінності М.І.Тугана-Барановського. Особливості промислового розвитку України на межі ХІХ – ХХ ст. Українська економічна думка про становлення та сутність монополій.

В пошуках шляхів економічного розвитку в умовах панування індустріалізації Михайло Іванович Туган-Барановський, за власним визнанням, напівукраїнець та напівросіянин, входить до бібліографічного довідника всесвітньо-відомих економістів періоду 1700-1986 рр., виданий у США. У Росії М.І. Туган-Барановський відомий як лідер «легального марксизму». Сам він стверджував: «... моє ставлення до Маркса лишається незмінним: ставленням аж ніяк не противника, Але і не учня, а самостійного дослідника. У своє... [читать полностью]


Становлення світового господарства. Концепції імперіалізму як відображення зовнішньоекономічної політики країн Західної Європи. Версальська угода та її економічна суть.

На рубежі XIX—XX ст. в економічній літературі для опису змін, що відбувалися, дедалі частіше почав вживатися термін «імперіалізм», переважно у значенні експансіоністської зовнішньо політичної діяльності капіталістичних держав. На початку століття з'являються перші теорії імперіалізму як нової стадії розвитку суспільства. Найпоширенішими підходами до аналізу імперіалізму були економічний та політичний. Засновником економічної інтерпретації імперіалізму вважають англійського ліберального економіст... [читать полностью]


Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20 – 30 рр. ХХ ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж.М. Кейнса. Особливості економічної кризи 1929-1933 років у Німеччині.

До 30их років 20ст панувала думка що за допомогою вільного ціноутворення економіка автоматично прямує до рівноваги (попит = пропозиції) але згодом ця теорія вичерпала себе, яскравим прикладом цього був циклічний характер розвитку капіталістичної економіки. На рубежі 20ст монополії остаточно знищили вільну конкуренцію як регулятор капіталістичного господарства, вільне переливання капіталу та робочої сили, вирівнювання витрат виробництва, цін та норми прибутку стають тепер неможливими. Економічна... [читать полностью]


Господарство провідних країн Західної цивілізації на етапі державно - монополістичного розвитку. Теорії конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон.

На зламі XIX—XX століть під впливом монополізації суттєвих деформацій зазнали конкурентні відносини, що призвело до серйозних соціально-економічних потрясінь (банкрутства слабких підприємств, безробіття, зубожіння робітників і сільського населення тощо). Крім того, посилення монополізації виробництва зміцнило політичну владу монополістичної буржуазії, яка й надалі прагнула проводити олігархічну політику. Розкрити цю нову якість ринкової господарської системи, що входила у суперечність із панівно... [читать полностью]


Посилення ролі держави в господарстві суспільств Західної цивілізації та його аргументація в економічній думці в 50-70-ті роки ХХ ст.

Вагомою особливістю повоєнного часу було створення державного сектора економіки, а відтак — набуття державою, поряд із приватним підприємництвом, статусу великого власника. Набуття нового статусу державою, окрім постулатів, аргументованих Дж. М. Кейнсом за часів Великої депресії, зумовлювалося новими обставинами повоєнного періоду: -по-перше, відчутними матеріальними втратами національних економік. Процес масштабної відбудови господарства став можливим лише за участі держави, яка стимулювала нар... [читать полностью]


Вплив інноваційно-технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст. Концепції НТР.

Інноваційно_технологічний_фактор (НТР, «зелена революція») — позначився па особливостях розвитку продуктивних сил та зміни структури суспільного виробництва; спричинив посилення вимог до кваліфікації праці та рівняосвіти; зумовив подальше поширення й реалізацію ідеї масового виробництва та ефекту масштабу виробництва. Вплив його у повоєнний період став чи не найвагомішим для прогресу господарської сфери в межах європейської та світової цивілізації. Нові економічні, соціальні й політичні умови ви... [читать полностью]


Розвиток економічних систем змішаного типу та його відображення в економічній думці у другій половині ХХ ст.

Період 50—70-х років XX ст. у розвитку світового господарства ознаменувався низкою фундаментальних зрушень, які першою чергою позначилися на структурних конструкціях економічних систем національних економік провідних країн світу. Спершу світова економічна криза 1929—1933 років, а згодом Друга світова війна деформували й мінімізували дієвість ринкових механізмів регулювання капіталістичного відтворення, відтак у повоєнний період відбувається пролонгація функціонування системи регульованого капіта... [читать полностью]


Неокейнсіанські теорії економічного зростання.

Розподіл темпів росту за країнами і порівняння результатів за період 1950—1970 років із результатами попередніх 80 років свідчить про найбільші успіхи насамперед Західної Європи та Японії .Якщо до 1960 року найвищі показники темпів зростання серед європейських країн демонструвала Німеччина, то вже в період від 3960 до 1970 року, економічний розвиток стає рівномірнішим. Ситуація 1960-х років характеризувалася як загальним прискоренням економічного зростання, так і певною уніфікацією його параметр... [читать полностью]


Рейганоміка” та “тетчеризм”.

Війна, що її США вели у В'єтнамі, призвела до загострення соціальних суперечностей і, також — до повороту до політики реалізму, перегляду політичного курсу відповідно до міжнародних умов, що змінилися, та економічних можливостей країни. До початку 1990-х років у США здійснюється перехід до консервативної моделі економічного зростання. У 1970-і роках стала очевидною дисфункціональність механізмів державно-монополістичного регулювання, що склалися ще у 1930-х роках, у період «нового курсу» Ф. Д. Р... [читать полностью]


Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.).

1. Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. Фрідмен. 2. Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне використання. 3. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Теоретичні особливості нео- та нового інституціоналізму. 4. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р.Коуза. 5. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умова... [читать полностью]


Становлення господарської системи радянського типу та теоретичне осмислення її засад в працях українських економістів.

Прийшовши до влади, революційний уряд здійснив низку радикальних заходів, спрямованих на посилення державного управління економікою. Практично це означало відмову від ринкових відносин і перехід до централізованої економічної системи. Економічна політика, що її проводили на цьому етапі, дістала назву політики воєнного комунізму. Перша течія в Україні була представлена цілою плеядою відомих українських і тих, що працювали тут, учених-економістів, які після Лютневої революції сподівалися втілити с... [читать полностью]


Популярные публикации

Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика