Рубрика: Экономика страница - 13501

Особливості господарського розвитку Давньої Індії, Давнього Китаю та його відображення в пам’ятках економічної думки.

Економічна думка Стародавньої Індії , як правило, була оповита релігійною оболонкою. Економічні проблеми окремо не досліджувалися, а розглядалися в давньоіндійській літературі лише у зв’язку зі спробами вирішення соціальних та політичних завдань. В основі староіндійських уявлень про суспільство лежала концепція станової (варнової) ієрархії та кастової визначеності професійних занять. Писемними джерелами середини I тисячоліття до н.е. є переважно релігійні трактати буддійські та брахманістські (і... [читать полностью]


Господарський розвиток Давньої Греції в осьовий час. Реформи Солона. Економічні погляди Ксенофонта, Платона та Аристотеля.

Історію економіки Індії в осьовий час слід розпочати від встановлення буддизму — першої на землі монорелігії, що безумовно позитивно вплинуло на її господарський розвиток. У цей період тутзначного поширення набули залізні знаряддя праці, які значно полегшили не лише емлеробство, а й спорудження іригаційних споруд. Посилюється спеціалізація ремесла, шо, у свою чергу, підштовхує внутрішню торгівлю.коні та деякі інші товари. Досить ґрунтовні відомості про економічну реальність в Індії цього періоду... [читать полностью]


Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації доби середньовіччя. Особливості господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації у V-Х ст.

Середньовіччя—- це період в історії людства, який зазвичай обмежують тисячоліттям між падінням Римської імперії наприкінці V ст. до Великих географічних відкриттів, які розпочинаються наприкінці XV ст.В Азії сформувалася арабо-мусульманська (ісламська) цивілізація. Ця форма цивілізації пов'язана з особливостями її культури, в основі якої с арабська мова, віровчення та культ ісламу. Фундаментом мусульманського віросповідання була віра у єдиного Бога Аллаха та Магомета як його пророка. Іслам сформ... [читать полностью]


Господарська система Західної Європи в ХІ – ХV ст. Корпоративні форми організації господарської діяльності у середньовічному місті (ремісничі цехи та купецькі гільдії). Цехові статути.

Зростання міст як центрів торгівлі й культури неминуче мало породити нову форму економічних взаємовідносин між містом і селом. Із збільшенням попиту як в даному районі, так і міжрегіональних зв’язків мав з’явитися купець, який спочатку закуповував продукцію сільських ремісників, потім постачав їх сировиною, забезпечував грішми. У подальшому з’являється купець-скупник, котрий знає номенклатуру попиту, його географічне розташування, обсяг. Розширення і збільшення попиту неминуче мало породити і та... [читать полностью]


Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації

(XVI — перша половина XVII ст.). 1. Передумови індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець ХУ-ХУІ ст.). Еволюція господарських форм в країнах Західної Європи на етапі розпаду натурального господарства. 2. Вплив цивілізаційних факторів на становлення ринкового господарства в західноєвропейських країнах. Передумови та сутність Великих географічних відкриттів. 3. Роль Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світово... [читать полностью]


Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях. Піднесення Англії та становлення ринкового устрою її економіки (ХУІ-ХУІІ ст.).

Еволюція ринкового господарства в країнах Європи та українських землях пов'язана з мануфактурним виробництвомяк більш прогресивною й адекватною досягнутому рівню розвитку продуктивних сил формою організації виробництва Із середовища заможних майстрів, купців і дрібних фінансистів формується прошарок мануфактурників — власників великих майстерень, не зайнятих фізичною працею, які є капіталістами. А дрібні ремісники поступово втрачають незалежність і право власності спочатку на вироби, а потім і н... [читать полностью]


Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Меркантилізм: історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.

На третьому періоді європейського феодалізму, починаючи з кіпця XV ст., відбуваються значні зміни в усіх сферах життя. Відбувається становлення та розвиток нової форми. Поступово створюються умови для переходу від феодального до індустріального суспільства, що було пов'язано з розвитком товарно-грошових відносин, особливо в містах; початком руйнування натурального феодального господарства; зростанням обсягів торгівлі; наближенням спеціалізації ремесла до рівня мануфактурного поділу праці; посиле... [читать полностью]


Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII - перша половина XIX ст.).

1. Суть та значення демократичної, індустріальної та освітньої революцій для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації. Роль і місце національної держави. в ринкових перетвореннях країн Європейської цивілізації (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.). 2. Промисловий переворот, його суть і значення для розвитку ринкового господарства. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д.Рікардо і К.Маркс про промислови... [читать полностью]


Особливості розвитку ринкового господарства у Франції (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.) та висвітлення його у теоріях Ж.Б.Сея та Ф.Бастіа.

В епоху Реформації, католицької реакції, релігійних війн, жорстоких національних, соціальних та політичних зіткнень змінюється характер гуманістичної думки в європейській культурі. У Франції XVIII ст. цьому сприяла бездарність державного управління, надмірна розкіш королівського двору, релігійна нетерпимість гугенотів-реформаторів, з одного боку, і прибічників крайньої католицької реакції, з іншого. Наростання невдоволення в країні наближало все більш наближало буржуазно-демократичну революцію.... [читать полностью]


Історичні та соціально-економічні умови утворення США. Особливості становлення ринкового господарства в США.

США належать до країн Західної цивілізації, що мають відмітні риси порівняно з країнами Західної Європи щодо становлення держави. У XVII ст. на території Північної Америки (Атлантичного узбережжя) виникла англійська переселенська колонія. Подальша колонізація Америки відбувалася не стихійно, а спрямовувалась королівським урядом, який намагався перетворити ці землі у важливе джерело доходів казни. В XVIII ст. колонії досягли значного економічного розвитку, а це не подобалось Англії. В інтересах с... [читать полностью]


Маржинальний напрям економічної думки.

Поява маржиналізму (marginal — граничний) була об'єктивно зумовлена глибокими якісними змінами на мікро- та макрорівнях, які сталися в останній третині XIX ст. в суспільно-економічному житті розвинутих країн Заходу, а саме: все більшою монополізацією економіки, формуванням складніших форм господарювання та взаємовідносин між виробником і споживачем, інтенсивним процесом інтернаціоналізації ринків та ін. Значною мірою його поява стала наслідком величезного прогресу науки, особливо її природничих... [читать полностью]


Розвиток господарства Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. і формування неокласичного напряму економічної думки. А.Маршалл.

З переходом до монополістичного капіталізму Англія втрачає свою промислову першість на світових ринках, якою вона користувалася в середині XIX ст. як країна, в якій уперше виникло фабричне виробництво. Починаючи з 70-х років XIX ст. темпи зростання промислового виробництва в Англії значно уповільнюються. Якщо в період з 1815 р. до початку 70-х років середньорічний приріст промислової продукції тут становив 3,4%. то з початку 70-х років і до 1914 р. він досягав лише 1,7%, унаслідок чого питома ва... [читать полностью]


Популярные публикации

Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика Экономика