Поделиться Поделиться

Екологічна експертиза

Екологічна експертиза являє собою вид науково-практичної діяльності, в основу якої покладено дослідження, аналіз і оцінку перед проектних, проектних й інших матеріалів та об'єктів, реалізація яких може негативно впливати чи впливає на стан навколишнього середовища та здоров'я людини. Екологічна експертиза визначає ступінь небезпечності матеріалів і об'єктів.

Екологічна експертиза в Україні спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, дотримання екологічної безпеки.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Екологічна безпека характеризує стан природного середовища, при якому забезпечується попередження його погіршення та виникнення небезпеки для здоров'я людей. Вона гарантується громадянам України проведенням державної політики, яка включає комплекс взаємопов'язаних політичних, екологічних, технічних, організаційних, державно-правових заходів. Визначається наявністю і ступенем розвитку наступних небезпечних факторів: радіаційного, ядерного, хімічного, фізичного, санітарно-токсикологічного, харчового, біологічного, технічного, стихійно-природного, характеризується стабільністю здорового навколишнього середовища, що обумовлено сукупністю природних умов і антропогенно-природних факторів, які виключають будь-якому негативну дію на здоров'я людини.

Екологічна безпека характеризується певними критеріями і мас специфічні особливості для конкретних територій. Через те важливим принципом експертизи є територіально-галузева і економічна діяльність з реалізації об'єктів екологічної експертизи.

Експертиза повинна мати державне регулювання і виконуватися на законних засадах.

Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих і нормативно-правових актів, нормативно-технічних, інструктивно-методичних документів; документація з впровадження нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, створення загрози здоров'ю людей.

Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

Обов'язково підлягають екологічній експертизі військові, оборонні та інші об'єкти, інформація про які становить державну таємницю.

Суб'єктами екологічної експертизи можуть бути юридичні і фізичні особи. До юридичних осіб відносять Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії; органи та установи Міністерства охорони здоров'я України, які проводять експертизи об'єктів (товарів, харчових продуктів), що негативно впливають чи можуть впливати на здоров'я людей. До суб'єктів також відносять органи державної влади, які займаються питаннями екологічної безпеки, громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування.

До фізичних осіб, які є суб'єктами екологічної експертизи, відносяться громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть оголошуватися через засоби масової інформації для формування громадської думки і інформування населення. Висновки полаються до відповідних місцевих рад народних депутатів, органів державної екологічної експертизи, іншим зацікавленим сторонам.

Кожне харчове підприємство повинно мати екологічний паспорт, котрий являє собою нормативно-технічний документ, що містить дані про використання підприємством ресурсів і визначення впливу виробництва на навколишнє середовище

Паспорт розробляється за рахунок коштів підприємства, узгоджується з радою народних депутатів і територіальним органом Міністерства охорони навколишнього середовища.

Екологічний контроль здійснюється і на кордоні України згідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 20 березня 1995 року "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон". Контроль здійснює державна екологічна інспекція Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

В пунктах пропуску через державний кордон контролюють транспортні засоби, у через те числі літаки, судна, військові кораблі; вантажі, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей речовини, засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива; всі види риб, диких тварин і рослин, зоологічні, ботанічні колекції.

Екологічний контроль здійснюється за плату, розміри якої залежать від видів і кількості вантажів та транспортних засобів. Контроль проводиться з метою попередження попадання на територію України шкідливих речовин, що може заподіяти небезпеку навколишньому середовищу, здоров'ю людей.

Згідно із законами і положеннями про державну екологічну експертизу визначається необхідність, обов'язковість її виконання. Закони сприяють збереженню екологічної безпеки, покращанню стану навколишнього середовища.

Експерти ООН підрахували, що в теперішній час на послаблення найгостріших екологічних проблем світу потрібно близько 600 млрд. доларів. До 1990 р. на Землі зникло близько 1 тис. видів рослин і тварин, майже 20 тис. видів перебуває під загрозою знищення, через те захист навколишнього середовища є найактуальнішою справою сьогодення.

В Україні впроваджено державний стандарт України ДСТУ ISO 14004-97 "Системи управління навколишнім середовищем".

Згідно з існуючим законодавством громадяни України повинні берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства, дотримуватись вимог екологічної безпеки, не порушувати екологічні права інших суб'єктів; вносити штрафи за екологічні правопорушення чи компенсувати шкоду, яка виникає при забрудненні чи при негативному впливі на навколишнє природне середовище.

Контрольні запитання і завдання

1. Що таке експертиза і хто її проводить?

2. Які критерії положені в основу класифікації експертиз?

3. Назвіть об'єкти товарної експертизи.

4. Розкрийте сутність методів товарних експертиз.

5. З яких етапів складається техніка проведення експертизи?

6. Сутність товарознавчої експертизи та її види.

7. В через що особливості митної експертизи товарів?

8. Сутність санітарно - токсикологічної експертизи.

9. Яка продукція підлягає ветеринарно-санітарній експертизі?

10. Розкрийте сутність екологічної експертизи.

Похожие статьи