Поделиться Поделиться

Ризики у підприємницькій діяльності

Здійснення підприємства в будь-якій сфері діяльності завжди пов'язане з ризиком, котрий прийнято називати підприємницьким. Економічна та правова культура підприємця, як особливого соціально-психологічного типу господарника, виражається в певному відношенні до ризику. Несприйняття ризику по суті означає припинення будь-якої діяльності. Водночас уміння своєчасно враховувати ризики підвищує конкурентоспроможність підприємницьких операцій, стимулює інноваційну діяльність. Яким же чином формується відношення підприємця до ризику? Які існують показники та зони підприємницького ризику? Відповідь на дані питання і становить загальну спрямованість теми - визначити суть ризику й вміння підприємця ризикувати.

Суть підприємницького ризику

Становлення ринкових відносин в Україні характеризується динамічною зміною економічної ситуації, зростаючою невизначеністю розвитку складових господарської системи. Звідси - поява невпевненості підприємця у досягненні кінцевих результатів діяльності, неясність у визначенні можливих прибутків чи втрат. Особливо це притаманне інноваційному підприємництву, початковим стадіям будь-якого бізнесу чи здійсненню нових підприємницьких задумів.

Ринкова система господарювання базується на економічній свободі підприємця. Регулювання підприємницької діяльності відбувається через встановлення норм її здійснення, дією системи оподаткування. Завжди інше визначається інтересами виробників і споживачів, дією ринкових конкурентних сил. Проте конкурентно-ринкове середовище вбирає свободу

багатьох учасників підприємницької діяльності. За таких умов вигода для одних може обернутися збитками для інших. Це означає, що підприємець постійно стикається з невизначеністю, неповнотою інформації, а таким чином - з підвищеним ризиком.

Які ж дії мусить застосовувати підприємець у такій ситуації?

Найбільш легким варіантом відповіді може бути та, що підприємець повинен шукати справу без ризику, вести бізнес із заздалегідь визначеним результатом. Проте така поведінка вступає в суперечність зі змістом підприємницької діяльності. При такому підході взагалі дуже важко розпочати власну справу чи вийти зі своєю продукцією на нові ринки, оновити товари та послуги. Через те правильною відповіддю може бути тільки та, що підприємець повинен не уникати ризику, а передбачати його, намагаючись уникнути.

Характерною особливістю підприємницького ризику є його пряма залежність від умов конкретної угоди чи дії у виробництві, закупці чи реалізації продукції. Таким чином, висновок: найбільш вагомими складовими ризику виступають непередбачливість ринкової кон'юнктури, обсягів попиту та його структури, поведінки споживачів, рівня цін.

Таким чином, підприємницьким ризиком слід вважати ризик, котрий виникає в усіх сферах діяльності бізнесмена: виробництві, реалізації товарів та послуг, фінансовому та торговельному посередництві, здійсненні науково-технічних і комерційних проектів. У кожній сфері підприємницької діяльності ризик пов'язується з можливою втратою (повною чи частковою) ресурсів, що є у розпорядженні підприємця. Це можуть бути матеріальні, фінансові, інтелектуальні та інші ресурси.

За винятком того, ризик пов'язується з можливою втратою доходів чи їх недоодержанням порівняно з очікуваним результатом. Як правило, втрата чи недоотримання доходів знаходяться в прямій залежності від раціонального використання ресурсів.

Схематично наведені залежності зображені на рис. 1.8,

Таким чином, ризик - це небезпека втрати повністю чи частково ресурсів чи доходів. Іншими словами, ризик має якісну й кількісну оцінки. Коли відбувається та чи інша подія в ринковому середовищі, то можливими можуть стати три економічні результати: негативний (програш, збитки), нульовий і позитивний (виграш, вигода).

Рис. 1.8. Організація заробітної плати

Для визначення кількісної міри ризику застосовують базові показники, що використовуються для порівняння декількох альтернативних рішень. Це можуть бути розрахункові чи очікувані показники прибутку, витрат, виручки. Вони представлені у бізнес-плані, техніко-економічному обгрунтуванні підприємницького проекту, розрахунках за тією чи іншою угодами. Звідси стає зрозумілим, що втратами у підприємництві слід вважати зниження прибутку чи доходу у порівнянні з очікуваними величинами. Таким чином, винесення правильного рішення, детальне опрацювання підприємницького проекту, вивчення можливих втрат та їх величини виступає основою запобігання ризику.

← Предыдущая страница | Следующая страница →