Поделиться Поделиться

Процесорні технології підготовки та реалізації господарських рішень

В поняття "технологічні механізми господарського рішення" входять такі елементи (рис. 2.2).

Для успішного виконання господарського рішення необхідно для кожної форми підготовки рішення знайти відповідну їй форму реалізації.

Форма реалізації - це технологічний механізм виконання підготовленого рішення. Сам по собі наказ чи закон не створює механізму його виконання. Звичайно керівники обмежуються тільки формами підготовки. Наприклад, після того, як керівник видав наказ про початок виконання певної роботи, необхідно сповістити виконавців, провести інструктаж і т.д. інакше робота не буде виконана якісно й у термін.

Зображення 2.2 - Складові елементи, що відображають сутність поняття "технологічний механізм господарського рішення"

Організація підготовки і реалізації господарського рішення вимагає проведення певних організаційно-розпорядницьких заходів. Дані заходи включають набір процесорних (організаційних) технологій і адміністративних дій для формування взаємодій поміж працівниками, що беруть участь у реалізації поставленої мети.

Перелік процесорних технологій представлено на рисунку 2.3.

Технологія "Управління за результатами" заснована на пріоритеті кінцевих результатів над плануванням і прогнозуванням. Основною функцією, що реалізується керівниками, є координація (коректування) дій і рішень у залежності від отриманого результату.

Складові елементи, що відображають сутність поняття "технологічний механізм господарського рішення"

Зображення 2.3 - Процесорні технології прийняття господарських рішень

Умови застосування технології "Управління за результатами":

час поміж прийняттям рішень і результатом їхнього виконання мінімально (години, кілька днів);

відсутні нездоланні труднощі швидкого придбання необхідних ресурсів чи повернення незатребуваних;

професіоналізм керівника організації чи керівника проекту досить високий;

виробництво переважно механізоване.

У залежності від ситуації і кінцевого результату керівник повинен постійно коректувати розміщення і навчання кадрів, технологію й організацію праці, номенклатуру і якість застосовуваних матеріалів, реалізацію продукції і прибутковість організації. Дія технології завершується по досягненні поставленої мети.

Технологія "Управління на базі потреб і інтересів" заснована на пріоритеті міжособистісних відносин. Взаємодія поміж керівником і підлеглим при реалізації даної технології може виникнути тільки за умови, що виконуване завдання стосується потреб і інтересів як самого керівника, так і його підлеглого.

Умови застосування технології:

великий часовий інтервал поміж прийняттям чи коректуванням рішення й одержанням результату;

переважно колективний характер роботи;

наявність тісних сімейних, побутових і виробничих зв'язків з більшістю організацій, що розташовані у через те ж адміністративному регіоні: селі, селищі і т.д.

наявність ринку фахівців.

Дана технологія дозволяє керівникові безпосередньо впливати на потреби й інтереси працівників, а не побічно.

Технологія "Управління шляхом постійних перевірок і вказівок" заснована на пріоритеті контролю і твердого управління персоналом.

При такій технології управління людина краще реалізує свої потреби в самовираженні, самопрояві, стабільності і порядку. Тверде управління нічого загального не має з жорстоким і волюнтаристичним управлінням.

Дана технологія ефективно реалізується в невеликих організаціях, де авторитет і професіоналізм керівника поза сумнівами - у нових наукомістких організаціях, навчальних закладах.

Технологія "Управління у виняткових випадках" заснована на пріоритеті професіоналізму виконавців чи відпрацьованої і добре здійсненної виробничої технології. Винятковий випадок - це стійкий набір ситуацій, що заважає виконавцеві належним чином і в термін виконати отримане завдання. Винятковий випадок не відноситься до форс-мажорних ситуацій. Звичайно інтелектуальний рівень виняткового випадку (перешкоди) значно нижче рівня предмету діяльності фахівців. Дана технологія ефективно реалізується в невеликих організаціях чи з жорстко регламентованою технологією, чи з довірчої (функціональної) структурою управління.

Технологія "Управління на базі штучного інтелекту" заснована на пріоритеті відпрацьованої практики, статистики і сучасних економіко-математичних методів, реалізованих у виді баз знань чи баз даних в аурі сучасних інформаційних комп'ютерних технологій. Штучний інтелект - це система сучасних інформаційних технологій, що моделюють деякі сторони розумової діяльності людини при підготовці і реалізації рішення. Технологія заснована на тім, що переважна більшість відхилень у роботі організації є штатними, тобто повторюваними з відомим набором рішень по їх усуненню. Позаштатні відхилення звичайно виникають на базі штатних, через те набір рішень по їхньому усуненню може бути отриманий шляхом кореляції штатних методів рішень за допомогою інформаційної системи. Дана технологія особливо ефективна для організацій, що часто змінюють номенклатуру продукції, що випускається, і для організацій, що мають великий обсяг складних типових процедур.

Технологія "Управління на базі активізації діяльності персоналу" заснована на пріоритеті стимулів і заохочень працівника. Вона ефективна при переважно ручному виробництві, коли продуктивність праці і якість продукції, що випускається, в основному визначаються настроєм, психологією і станом здоров'я працівника, а також соціально-психологічним кліматом у колективі. Штат співробітників необмежений. Технологія вимагає наявності системи спостереження за впливом стимулів і заохочень на діяльність кожного працівника чи колективу.

Адміністративні заходи в процесі узгодження, прийняття і затвердження господарських рішень

Процедура розробки варіантів господарського рішення необхідна для багатобічного підходу до рішення заданої проблеми. Розробкою варіантів господарського рішення може займатися одна людина чи колектив розроблювачів. У дуже відповідальних випадках розробкою варіантів господарського рішення для рішення однієї великої проблеми можуть паралельно займатися навіть різні науково-дослідні інститути.

Для процедури розробки господарського рішення необхідно виконати наступний набір адміністративних дій керівника й апарата управління:

оформити документацію про початок виконань робіт із вказівкою конкретного завдання, складу персоналу з вказівкою системи їхнього підпорядкування, часу виконання завдання, проміжних етапів контролю ходу виконання, ресурсів, що виділені;

ознайомити розроблювачів з організаційними документами (завданнями) про початок виконання робіт з розробки рішення й роз'яснити їхній зміст;

роз'яснити розроблювачам їхні права, відповідальність, повноваження при виконанні роботи;

обговорити з розроблювачами невраховані деталі для успішного виконання робіт;

акцентувати увагу на ступені важливості пропонованої роботи з розробки господарського рішення;

виділити працівникам необхідну оргтехніку, приміщення і вказати джерела необхідної ділової інформації;

провести контроль (юрист чи референт) на відповідність завдання чинному законодавству і статутним документам компанії;

оформити висновок про технічне, економічне й організаційне виконання завдання;

одержати висновок зовнішніх експертів про безпеку майбутнього завдання в економічній, екологічній і іншій областях;

вибрати цільову технологію розробки господарського рішення;

скласти набір процесорних (організаційних) технологій;

вибрати метод розробки господарського рішення по кожному його варіанту;

оформити актом обрані прийоми господарського рішення; скласти перелік варіантів розроблених господарських рішень. Регламентовані адміністративні заходи створюють організаційний порядок для розробки господарських рішень.

Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань студентів

1. Із яких стадій складається організаційний механізм процесу прийняття господарського рішення?

2. Які підходи використовуються при виборі альтернативи господарського рішення?

3. В через що полягає сутність поняття "технологічний механізм господарського рішення"?

4. В через що полягають сутність і умови застосування технології "Управління за результатами"?

5. В через що полягають сутність і умови застосування технології "Управління на базі потреб і інтересів"?

6. В через що полягають сутність і умови застосування технології "Управління шляхом постійних перевірок і вказівок"?

7. В через що полягають сутність і умови застосування технології "Управління у виняткових випадках"?

8. В через що полягають сутність і умови застосування технології "Управління на базі штучного інтелекту"?

9. В через що полягають сутність і умови застосування технології "Управління на базі активізації діяльності персоналу"?

10. Виконання яких адміністрацій них дій потребує розробка й обґрунтування господарського рішення?

Похожие статьи