Поделиться Поделиться

Класифікація цехів і служб підприємства

Згідно до зазначеного складовими виробничого процесу як сукупності основних, допоміжних і обслуговувальних процесів виробничого призначення на будь-якому машинобудівному підприємстві є головні, допоміжні, побічні, підсобні цехи та обслуговувальні господарства. їх склад, а також форми виробничих зв'язків поміж ними подано на рис, 7.2.

Цех - це організаційно відособлений підрозділ підприємства, що складається з низки виробничих і допоміжних ділянок та обслуговувальних ланок. Цех виконує визначені обмежені виробничі функції, зумовлені характером кооперації праці всередині підприємства. На більшості промислових підприємств цех є їх основною структурною одиницею. Частина дрібних і середніх підприємств може бути побудована як без-цехова структура. У цьому разі підприємство розділяється безпосередньо на виробничі ділянки. Деякі найбільші підприємства в організаційно-адміністративному відношенні будуються за корпусною системою на основі об'єднання під єдиним керівництвом багатьох цехів і господарств.

До цехів основного виробництва відносять цехи, що виготовляють основну продукцію підприємства, а саме: заготівельні (ливарні, ковальсько-пресові та ін.); оброблювальні (механічної обробки деталей, холодного штампування, термічні та ін.); складальні (вузлового складання, генерального складання, монтажні, регулювально-настроювальні та ін.) цехи.

До допоміжних відносять цехи, що сприяють випускові основної продукції, створюючи умови для нормальної роботи основних цехів: оснащують їх інструментом і пристосуваннями, забезпечують запасними частинами для ремонту устаткування і проводять планові ремонти, забезпечують енергетичними ресурсами.

Найважливішими з цих цехів є інструментальний, ремонтно-механічний, ремонтно-енергетичний, ремонтно-будівельний, модельний, штампувальний та ін. Кількість допоміжних цехів і їх розміри залежать від масштабу виробництва і складу основних цехів.

Побічні цехи - це такі, в яких виготовляється продукція з відходів основного і допоміжного виробництва чи здійснюється відновлення використаних допоміжних матеріалів для потреб виробництва, наприклад цех виробництва товарів широкого вжитку, цех регенерації формувальної суміші, олій, обтиральних матеріалів.

Підсобні цехи здійснюють підготовку основних матеріалів для основних цехів, а також виготовляють тару для упакування продукції.

До обслуговувальних господарств виробничого призначення відносять:

- складське господарство, що включає різні заводські склади і комори;

- транспортне господарство, до складу якого входять депо, гараж, ремонтні майстерні і необхідні транспортні та вантажно-розвантажувальні засоби;

- санітарно-технічне господарство, що поєднує водопровідні, каналізаційні, вентиляційні й опалювальні пристрої;

- центральна заводська лабораторія, що складається з лабораторій механічної, металографічної, хімічної, пірометричної, рентгенівської та ін.

Усі вони виконують роботу з обслуговування основних, допоміжних і побічних цехів.

Поряд з виробничою розрізняють загальну структуру підприємства. Остання, за винятком виробничих цехів і обслуговувальних господарств виробничого призначення, включає різні загальнозаводські служби, а також господарства і підприємства, пов'язані з капітальним будівництвом, охороною навколишнього середовища і культурно-побутовим обслуговуванням працівників, наприклад житлово-комунальне господарство, підсобне господарство, їдальні, профілакторії, медичні установи, дитячі садки, клуби та ін.

Удосконалення виробничої структури

Виробничі структури об'єднань у сучасних умовах зазнають істотних змін. Для виробничих підприємств в обробній промисловості, зокрема в машинобудуванні, характерні такі напрями вдосконалення виробничих структур:

- концентрація виробництва однорідної продукції чи виконання однотипних робіт у єдиних спеціалізованих підрозділах підприємства;

- поглиблення спеціалізації структурних підрозділів підприємств - виробництв, цехів, філій;

- інтеграція в єдиних науково-виробничих комплексах робіт зі створення нових видів продукції" Гї освоєння у виробництві й організації випуску в необхідних для споживачів кількостях;

- розосередження виробництва в просторі на основі створення в складі об'єднання вузькоспеціалізованих підприємств різних розмірів;

- подолання сегментації в побудові виробничих процесів і створення єдиних потоків виготовлення продукції без виділення цехів, ділянок;

- універсалізація виробництва, що полягає у випуску різної за призначенням продукції, що комплектується з однорідними за конструкцією і технологією вузлами і деталями, а також в організації виробництва супутніх виробів;

- розвиток широкої кооперації по горизонталі поміж підприємствами, що входять у різні об'єднання, з метою скорочення витрат виробництва за рахунок збільшення масштабів однотипної продукції та повного завантаження потужностей.

Контрольні запитання та завдання

1. Що ви розумієте під терміном "виробнича структура підприємства"?

2. Перелічіть чинники, що визначають виробничу структуру підприємства.

3. Яким чином дозволяється "поєднати" організаційну і виробничу структуру? Навіщо це необхідно робити?

4. За якими основними ознаками дозволяється класифікувати цехи і служби підприємства?

5. Назвіть головні напрями, за якими відбувається удосконалення виробничої структури підприємства в Україні?

← Предыдущая страница | Следующая страница →