Поделиться Поделиться

Аналіз витрат за економічними елементами

Згідно з П(С)БО 16 " Витрати" окремі елементи витрат включають:

1. Матеріальні витрати - вартість витрачених у виробництві: сировини та основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів; палива та енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари і тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (продукція власного виробництва, що використовується для подальшої переробки на даному підприємстві, не включається до складу матеріальних витрат).

2. Витрати на оплату праці - заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праць

3. Відрахування та соціальні заходи - відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства та відрахування на інші соціальні заходи.

4. Амортизація - сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

5. Інші витрати - платежі на обов'язкове страхування майна і окремих категорій працівників, оплата відсотків за короткотермінові кредити і позики, витрати на сертифікацію і збут продукції, плата за оренду об'єктів у межах норм їх амортизації на повне відновлення, плата за пожежну і сторожову охорону тощо.

Аналіз витрат за елементами починається насамперед із оцінки структури витрат (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Оцінка структури витрат на виробництво

Елементи витрат

Попередній період

Звітний період

Відхилення (+, -)

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

суми, тис.

грн (гр.3-гр.1)

питомої ваги (гр.4-гр.2)

А

1

2

3

4

5

6

1. Матеріальні витрати

743,7

11,3

954,0

11,2

+210,3

-0,1

2. Витрати на оплату праці

3492,1

52,9

4500,9

52,7

+1008,8

-0,2

3. Відрахування на соціальні заходи

1248,1

18,9

1699,8

19,9

+451,7

+1,0

4. Амортизація

413,1

6,3

456,0

5,3

+42,9

-1.0

5. Інші витрати

7013

10,6

931,5

10,9

+230,2

+0,3

Разом

6598,3

100,0

8542,2

100,0

+1943,9

-

Структура витрат на виробництво свідчить, що досліджуване підприємство відноситься до трудомістких виробництв, оскільки питома вага витрат на оплату праці становить більше половини всіх витрат на виробництво. Особливих значних змін у структурі витрат не сталося. Значне зростання витрат на виробництво у звітному періоді в порівнянні з попереднім - на 1943,9 тис. грн чи на 29,5% пояснюється збільшенням обсягу виробництва, яке також зросло на 29,5% (табл. 4.16).

Однакові темпи зростання затрат на виробництво і обсягу виготовленої продукції економічно не виправдані. В таких випадках є нагальна необхідність пошуку і реалізації резервів зниження витрат на виробництво.

З огляду на особливість підприємства як трудомісткого виробництва, наголос потрібно робити на підвищенні продуктивності праці, як важливого джерела зниження витрат на виробництво.

Витрати на виробництво дозволяється також відобразити як суму трьох елементів виробничого процесу:

де В - витрати на виробництво;

М - матеріальні витрати;

А - амортизація;

З - заробітна плата з нарахуваннями.

Коли поділити ліву і праву частини на обсяг виробництва, отримаємо:

- зарплатомісткість продукції (трудомісткість через заробітну плату).

На підставі формули дозволяється оцінити якою мірою кожен чинник вплинув на зміну рівня загальних витрат на виробництво на 1 грн виготовленої продукції (табл. 5.2).

Відносно елементу "інші витрати", котрий на відміну від решти елементів, не є однорідним, а "змішаним", то при формуванні трьох об'єднаних елементів для проведення факторного аналізу дотримана точка зору окремих економістів, згідно з якою 2/3 витрат є матеріальними, а 1/3 - витрати на оплату праці.

Аналіз даних табл. 5.2 дозволяє зробити такі висновки. Витрати на виробництво у порівнянні з попереднім періодом зросли на 1943,9 тис. грн, що у відносному вимірі становить 29,5%.

У гр.7, табл. 5.2 відображено, за рахунок яких елементів і наскільки зросли витрати на виробництво.

Як і очікувалось, з огляду структури витрат, найбільший вплив на темп приросту витрат на виробництво спричинили витрати на оплату праці з нарахуваннями (23,2%) і найменший - амортизаційні відрахування (0,8%). Коли підсумувати вплив всіх елементів (гр. 7) 5,5 + 23,2 + 0,8 = 29,5%, то отримане число збігається з темпом приросту витрат на виробництво.

Загальні витрати на 1грн. виготовленої продукції виросли у порівнянні з попереднім роком на 0,08 коп., що зумовлено переважно зростанням матеріальних витрат і витрат на оплату праці з нарахуваннями.

Амортизаційні нарахування, навпаки, сприяли зниженню витрат на виробництво на 1 грн. виготовленої продукції. В гр. 5, табл. 5.2 показано, яким чином окремі фактори впливають на зміну загальних витрат на 1грн. виготовленої продукції. Сукупний вплив факторів: 0,09 + 0,86 + (-0,87) = 0,08 коп. збігається з загальними змінами.

За даними гр.7 табл. 5.2, сукупний поелементний темп приросту на 1 грн. продукції (+0,1 + 0,90 - 0,92 - 0,08%) збігається з загальним темпом приросту.

За результатами аналізу витрат на виробництво слід звернути увагу на зміну структури витрат.

Таблиця 5.2

Факторний аналіз витрат на виробництво на 1 грн виготовленої продукції

Ознака

Попередній період

Звітний період

Відхилення ( +, -)

Відносний вплив на зміну показника, % (гр.6:гр.2):100

сума

питома вага,%

сума

питома вага,%

абсолютне

(гр.3- гр.1)

відносне, % (гр.5:гр.1) ·100

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Обсяг виготовленої продукції, тис. грн

6953,0

-

8994,0

-

+2041,0

29,5

-

2. Витрати на виробництво разом, тис. грн

у через те числі:

65983

100,0

8542,2

100,0

+1943,9

29,5

-

2.1. матеріальні витрати

1211,2

18,4

1575,0

18,4

+3633

30,0

53

2.2. витрати на оплату праці з нарахуванням

4974,0

753

6511,2

76,3

+1537,2

30,9

23,2

2.3. амортизація

413,1

6,3

456,0

5,3

+42,9

12,6

0,8

3. Витрати на виробництво на 1 грн виготовленої продукції - разом, коп. (році2:році1)

в через те числі

на:

94,90

100,0

94,98

100,0

+0,08

+0,08

-

3.1. матеріальні витрати (році2.1:році1)

17,42

18,4

17,51

18,4

+0,09

032

+0,10

3.2. оплату праці з нарахуванням (році2.2:році1)

7134

75,3

72,40

76,3

+0,86

1,20

+030

3.3. амортизацію

(році2.3:році1)

5,94

63

5,07

53

-037

-14,65

-032


Так, зростання (зниження) частки амортизаційних відрахувань може свідчити про зміну технічного рівня виробництва чи методів нарахуванн я амортизації: зміна частки витрат на оплату праці може бути обумовлена зміною трудомісткості продукції. Нарешті, зміна питомої ваги матеріальних витрат може бути обумовлена різними чинниками, зокрема, зміною складу і структурою продукції, зміною продуктивності праці тощо.

Похожие статьи