Поделиться Поделиться

Оплата праці в будівельних і ремонтних підрозділах

Оплата праці робітників внутрішньогосподарських будівельних підрозділів, зайнятих на будівництві і ремонтно-будівельних роботах, здійснюється: при будівництві об'єктів за обсяги виконаних робіт згідно з кошторисами (розробляються проектними установами), в яких розрахована оплата праці і визначена її частка в загальних витратах на спорудження об'єкта: при виконанні будівельно-ремонтних робіт праця робітників оплачується, як правило, за акордним нарядом, розрахованим згідно з нормами і єдиними для будівельної галузі розцінками на дані види робіт.

Оплата праці працівників, зайнятих на роботах у будівництві та на капітальному ремонті виробничих і житлово-побутових приміщень, що виконуються господарським способом, залежно від умов і терміновості завершення робіт проводиться відрядно, погодинно та акордно, виходячи з єдиних норм за тарифними ставками, що прийняті в господарстві. Тарифні ставки являються основою для визначення відрядних розцінок, які обчислюються шляхом множення часової тарифної ставки (відповідного розряду робіт) на встановлену норму часу в людино-годинах (при відрядній оплаті праці). При погодинній оплаті праці розмір заробітної плати працівника визначається шляхом множення тарифної ставки присвоєному працівнику розряду на фактично відпрацьований ним час. За винятком цього, тарифні ставки застосовуються при визначенні розміру встановлених законодавством доплат за понаднормову роботу; за роботу у святкові дні, дні щотижневого відпочинку та нічний час, тощо.

В конкретному господарстві на кожний рік визначається розмір тарифних ставок працівників, зайнятих на роботах в будівництві одночасно з прийняттям Положення про оплату праці працівників господарства, яке затверджується керівником підприємства чи загальними зборами колективу та погоджуєшся з профспілковим комітетом.

За винятком цього, за домовленістю сторін розміри тарифних ставок, посадових окладів працівників періодично переглядаються і можуть підвищуватися на протязі року згідно до зведеного індексу цін на споживчі товари та послуги чи при зміні мінімального розміру заробітної плати у порядку, встановленому чинним законодавством.

Тим часом у будівництві об'єктів використовують різні за фахом групи робітників; йдеться про каменярів, теслярів, монтажників, кранівників, сантехніків, електриків, малярів, штукатурів та ін. Кошторисом, однак, передбачається загальна оплата праці по видах робіт - це будівельні (встановлення вікон, дверей, настилання підлог тощо), сантехнічні (монтаж опалення, водопроводу, встановлення сантехнічного обладнання), малярні та інші види робіт. Розподіл визначеної оплати праці поміж членами цих професійних груп здійснюється відрядно за розцінками на окремі види робіт згідно з присвоєними робітникам кваліфікаційними розрядами та виконаними кожним з них обсягами робіт (укладеними кубічними метрами цегли; кількістю змонтованих вікон, дверей; оштукатуреною площею; змонтованим сантехнічним обладнанням та ін.).

Присвоєння кваліфікаційних розрядів працівникам будівництва і тарифікацію будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт рекомендується проводити у відповідності з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій працівників, зайнятих у будівництві і на ремонтно- будівельних роботах. В процесі розробки і в практиці застосування тарифно- кваліфікаційного довідника встановлюється співставність по розмірах оплати якісно відмінних видів праці. Кожній професії в тарифно-кваліфікаційному довіднику присвоюються розряди у відповідності з діючою тарифною сіткою. В практиці тарифікації відрізняють поняття розряд працівника, що визначає рівень його кваліфікації, і розряд робіт, що характеризує ступінь складності даної роботи. Присвоєний робочому розряд визначає його заробіток, так як розподіл заробітної плати поміж робітниками-відрядниками в бригаді проводиться по присвоєних розрядах і кількості відпрацьованого часу, а робітники-почасовики отримують заробітну плату по тарифній ставці присвоєних їм розрядів.

Розряд працівнику присвоює кваліфікаційна комісія, яка створюється за рішенням керівництва господарства в складі майстра, бригадира, одного, двох будівельників відповідної професії. Будівельнику, котрий має кілька спеціальностей, наприклад, столяра, муляра, маляра, можуть бути присвоєні розряди по всіх спеціальностях, якими він володіє. Проте присвоєння розрядів по кількох професіях не дає йому права на вищу оплату при виконанні тих чи інших робіт. Працю його оплачують, виходячи з присвоєному йому розряду по тій спеціальності, до якої віднесені виконувані ним роботи.

Будівельникам, зайнятим на важких роботах і на роботах з шкідливими умовами праці, згідно з Галузевою угодою, тарифні ставки підвищують до 12%, а зайнятим на особливо важких і на роботах з особливо шкідливими умовами праці - до 24% тарифної ставки (посадового окладу) згідно з переліком цих робіт і професій. При цьому оплата працівникам-почасовикам по підвищених тарифних ставках провадиться за час, фактично використаний на роботах з шкідливими чи особливо шкідливими умовами праці. При виконанні будівельно-монтажних робіт та робіт по капітальному ремонту в зимових умовах на відкритому повітрі і в неопалювальних приміщеннях, що знижує продуктивність праці до норм часу і розцінок застосовуються поправочні коефіцієнти.

Праця будівельників, зайнятих на будівельно-монтажних і ремонтно- будівельних роботах, оплачується, як правило, відрядно по встановлених нормах і розцінках за одиницю виконаної роботи. Лише на тих ділянках чи видах робіт, де неможливо облікувати обсяг виконаних робіт, рекомендується працю оплачувати почасово. Для підвищення матеріальної зацікавленості працівників сільськогосподарських підприємств, зайнятих в будівництві, росту продуктивності праці, забезпечення необхідної якості та скорочення сгроків будівництва об'єктів, рекомендується запроваджувати акордну оплату праці.

Акордна оплата є різновидністю відрядної оплати, при якій оплату визначають за встановленою укрупненою розцінкою за відповідний комплекс робіт, виражений в одиницях виміру готової продукції на певній стадії робіт. Акордну розцінку і суму оплати за комплекс робіт при цьому визначають на основі калькуляції трудових затрат і оплати праці, обчисленої по діючих нормах і розцінках. Коли на об'єкт, що будується, не складена калькуляція трудових затрат і оплати праці, акордну розцінку дозволяється визначити на комплекс будівельних робіт на основі укрупненої розцінки за одиницю виміру, помноженої на встановлений обсяг робіт. Такі укрупнені нормативи наведені у збірниках калькуляцій. Коли калькуляції відсутні чи істотно різняться по технології виконання робіт, їх складає майстер чи бригадир-будівельник.

Акордна оплата праці обумовлює обов'язкове виконання календарних строків робіт. Вона передбачає ріст заробітку виконавців у відповідності із збільшенням об'єму робіт за одиницю часу. При недотриманні строків виконання робота оплачується по відрядних розцінках без нарахування премій.

Однією із головних причин обмеженого застосування акордної оплати праці і відрядно-преміальної системи оплати праці по акордних нарядах є низький рівень організації виробництва і праці, несвоєчасне забезпечення робочих місць будівельними матеріалами, інструментами, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами, відсутність постійних комплексних бригад. Завжди також вагомі внутрішньозмінні витрати робочого часу через не підготовку обсягів робіт, порушення трудової дисципліни. Через дані причини часто зриваються строки виконання акордних завдань, а працівники позбавляються права на премію.

Через те до переводу працівників на акордну оплату праці керівними та інженерно-технічними працівниками повинен бути здійснений комплекс заходів, які передбачають детальну інженерну підготовку виробництва, матеріально-технічне забезпечення робочих місць у відповідності з графіком робіт і календарними строками їх завершення, а також ознайомлення виконавців роботи з основними положеннями акордної оплати праці. Нормативний час на виконання акордного завдання, а також суму заробітку визначають на основі калькуляцій витрат на оплату праці, складеними за нормами і розцінками в будівництві.

Календарний строк виконання акордного завдання визначають інженер- будівельник, майстер і бригадир-будівельник, виходячи із строків, передбачених графіком виконання робіт по об'єктах будівництва з урахуванням конкретних умов і можливого скорочення нормативного часу бригадою, розглядає його і затверджує керівник (правління) підприємства. При акордній системі оплати праці повинен бути забезпечений належний облік обсягів виконаних робіт і фактично відпрацьованого часу.

Якість виконаних робіт повинна відповідати вимогам проекту, будівельним нормам і правилам, іншим нормативним документам, а приймання їх від виконавців рекомендується проводити у відповідності із Інструкцією ПО визначенню якості будівельно-монтажних робіт. На виявлений з вини працівника брак, що не потребує додаткових затрат на його виправлення, дається завдання на його ліквідацію без додаткової оплати. На виявлений в процесі виробництва чи при здачі-прийманні робіт брак, що потребує додаткових затрат на його виправлення, складається акт і виписується наряд, котрий затверджується керівником (правлінням) господарства, де зазначається за котрий рахунок (працівника, своєї чи іншої організації (підприємства)) слід віднести вартість виправлення браку.

Встановлений календарний строк виконання акордного завдання не підлягає продовженню, за винятком випадків, коли в зв'язку з необхідністю дотримання діючих правил виробництва робіт на відкритому повітрі мали місце цілодобові перерви в роботі по погодно-кліматичних умовах і працівників тимчасово переводили на інші роботи чи вони знаходилися в простої. В таких випадках дозволяється, як виняток, згідно за рішенням керівника (правління) господарства продовжувати строк виконання акордного завдання при умові належного обліку згаданих перерв у роботі.

З метою матеріального стимулювання високої якості робіт при виконанні акордного завдання в строк чи достроково рекомендується видавати додаткову оплату в розмірі: за кожний процент скорочення нормативного часу будівлі, об'єкту при оцінці якості виконаних робіт на "відмінно" – до 3%, "добре" - до 2% і на "задовільно" - 0,5% за акордним нарядом.

При плановій тривалості виконання акордного завдання більше одного місяця зазначену премію при умові дотримання графіку проведення робіт дозволяється виплачувати щомісячно у вигляді авансу, проте не більше 50% встановленого розміру премії по акордному завданню. Кінцевий розрахунок при цьому рекомендується проводити після виконання і приймання всіх робіт, передбачених цим завданням. Конкретний розмір премії в зазначених межах встановлюється керівником (правлінням) підприємства за погодженням з профспілковим комітетом із врахуванням напруженості завдання, погодно-кліматичних умов, складності передбачених виконанню робіт та інших факторів. Граничний розмір премії не повинен перевищувати 40% суми заробітку по акордному завданню.

При невиконанні акордного завдання у встановлений строк оплату виконаних робіт рекомендується проводити по акордному наряду без нарахування премій. При визначенні величини скорочення нормативного часу по акордному завданню для нарахування бригаді (ланці, працівнику) премії фактично витраченим вважається весь змінний час по графіку виробництва робіт, включаючи понаднормативні роботи і роботи у вихідні дні, що дозволені в установленому порядку, за мінусом часу чергової і додаткової відпусток (в через те числі учбових), відпусток по вагітності і родах, відпусток без збереження зарплати, відряджень, тимчасової непрацездатності, простоїв не з вини працівників, додаткових перерв в роботі, що надаються за рахунок робочого часу (жінкам для годівлі грудних дітей, працівникам для обігрівання чи повного припинення робіт при понижених температурах), виконання суспільної праці в робочий час. Прогули підлягають включенню у фактично відпрацьований час.

Преміювання робітників будівельних підрозділів здійснюється за рахунок виділення додаткових до кошторису коштів замовником будівництва об'єкта, що передбачається в договорі на виконання будівельно-монтажних робіт. У договорі, зокрема, передбачаються показники та розміри премій, що встановлюються у відсотках до розрахованих у кошторисах коштів на оплату праці. Показниками преміювання здебільшого виступають: якість будівництва, строки введення об'єкта в дію. Якість оцінюється комісією представників від будівельників та замовника за п'ятибальною системою. При оцінці “добре” і “відмінно” встановлюється конкретний відсоток до відрядної (тарифної) оплати на преміювання. Він може становити 30-40% зазначеної суми, яка здає виконані ними обсяги робіт. Проте таке преміювання за якісне виконання робіт здійснюється лише за умови виконання робіт в передбачені договором строки.

При почасово-преміальній системі оплати праці працівники, за винятком заробітку по встановлених тарифних ставках, одержують премію за якісне і своєчасне виконання робіт (завдань) при умові безперебійного обслуговування виробничої ділянки. За винятком того працівники будівельних підрозділів можуть преміюватися за рахунок фонду матеріального заохочення:

- за виконання акордних завдань до встановлених календарних строків чи достроково при скороченні нормативного часу і високій якості робіт для працівників-відрядників, своєчасне і якісне виконання завдань для працівників- почасовиків;

- за результати господарської діяльності у відповідності з умовами, визначеними в колективному договорі.

Працівникам, зайнятих на будівельно-монтажних роботах, дозволяється видавати премію за економію будівельних матеріалів (коли організований належний облік їх витрачання) до 40% вартості економії матеріалів по кошторисних цінах. Конкретні умови і розміри преміювання встановлюються в кожному господарстві в залежності від фінансових можливостей та важливості заходів, на які направлені кошти стимулювання.

Тим часом у сільському господарстві існують постійні ремонтні роботи (особливо в галузі тваринництва), визначити обсяги яких досить складно (ремонт станків, підлог, огорож, прив'язів тощо). За таких умов окремо визначаються кількість робітників по підтриманню в робочому стані певних об'єктів, причому погодинні тарифні ставки за відпрацьований час їм встановлюються, як правило, на рівні середніх по підрозділу, що обслуговує ремонтник. Премії цим категоріям робітників за підтримання в постійному робочому стані об'єкта визначають в розмірі середньої премії по даному підрозділу, що припадає на 1 грн. заробітку.

Оплата праці бригадирів (ланкових). Бригадирам із числа робітників- відрядників і робітників-почасовиків, не звільнених від основної роботи, встановлюється доплата до тарифної ставки: за керівництво бригадою з чисельністю працівників до 10 чоловік - 15%, 11-25 - до 25%, понад 25 чоловік - до 40% тарифної ставки; ланковим, коли чисельність ланки перевищує 5 чоловік, встановлюється доплата в розмірі 50 відсотків відповідної доплати бригадиру. При зменшенні чисельності працюючих в бригаді проти нормативної в результаті здійснення організаційно-технічних заходів, що обумовлюють скорочення їх чисельності і підвищення продуктивності праці в порівнянні з планом, встановлені доплати бригадирам не знижуються.

Чисельність працівників у бригаді визначається діленням кількості фактично відпрацьованих бригадою людино-днів у звітному місяці на календарне число робочих днів в даному місяці. При цьому дні хвороби, відпустки та відсутність членів бригади на роботі по інших поважних причинах додаються до кількості фактично відпрацьованих людино-днів, за винятком випадків, коли наперед відомо, що член бригади буде відсутній по цих причинах більше місяця.

Доплату за керівництво бригадою чи ланкою нараховують при умові виконання бригадою чи ланкою завдань у встановлені строки при високій якості робіт із врахуванням стану трудової і виробничої дисципліни. У випадках порушення трудової і виробничої дисципліни, допущених членами цих колективів, бригадира чи ланкового позбавляють частково чи повністю встановлених доплат за керівництво бригадою чи ланкою. Бригадирам, які керують бригадою неповний місяць (по причині хвороби, відпустки і т.п.), доплата за керівництво бригадою нараховується пропорційно відпрацьованих днів. Коли ж бригадир був відсутній на роботі по причині виконання ним державних чи громадських обов'язків, то за ним зберігається заробітна плата за дані дні з врахуванням доплати за керівництво бригадою.

Праця робітників, що постійно виконують тільки поточний ремонт будівель і споруд, оплачується в порядку і по годинних тарифних ставках, передбачених для працівників ремонтно-механічних майстерень. На працівників, зайнятих управлінням і обслуговуванням будівельних машин, розповсюджуються всі системи оплати праці, що діють у будівництві. їх праця може оплачуватися відрядно чи почасово із застосуванням акордної оплати праці з правом на премію і почасово-преміальну систему оплати праці працівників, зайнятих в будівництві і на ремонтно-будівельних роботах.

Оплата праці керівних працівників і спеціалістів. Ця категорія працівників здійснює функції управління, організації і обслуговування виробництва в цілому, через те результати їх праці можуть бути оцінені тільки через кінцеві результати роботи керованих ними і обслуговуючих ними колективів працівників. В силу цих особливостей для оплати праці керівних працівників і спеціалістів найбільш доцільною є почасово-преміальна оплата. Посадові оклади працівникам будівельних відділків сільськогосподарських підприємств рекомендується встановлювати на основі прийнятих Галузевою угодою співвідношень. Чисельність керівних працівників і спеціалістів будівельних підрозділів встановлюється керівником (правлінням) господарства.

Преміювання керівників і спеціалістів будівельних підрозділів здійснюється за перевиконання планів будівельних і ремонтних робіт, дострокове введення об'єктів в експлуатацію і економію коштів на будівництво. Конкретні показники і розміри премій визначає керівник (правління) господарства на початку року в залежності від господарського значення об'єкту та економічної можливості господарства.

Керівні працівники і спеціалісти, зайняті в будівництві, можуть бути також премійовані за річні показники роботи із фонду матеріального заохочення. Конкретні умови і розміри преміювання встановлюються Положенням про оплату праці господарства. Загальна сума премій інженерно- технічним працівникам будівельних підрозділів господарств не повинна перевищувати розміру премій, нарахованих керівним працівникам і спеціалістам основного виробництва підприємства.

← Предыдущая страница | Следующая страница →