Поделиться Поделиться

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

План

16.1. Прибуток і доходи підприємства.

16.2. Механізм розподілу прибутку підприємства.

16.3. Методи планування прибутку підприємства.

16.4. Показники рентабельності.

Прибуток і доходи підприємства

Прибуток - це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств і в загальному вигляді є різницею поміж виручкою від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід, створений у процесі підприємницької діяльності. Прибуток як головний результат підприємницької діяльності забезпечує підприємство, його працівників і державу в цілому обіговими коштами.

Прибуток як ключова економічна категорія виконує ряд функцій. По-перше, він є показником ефективності діяльності підприємства. По-друге, прибуток виконує стимулювальну функцію, оскільки він є основним джерелом приросту власного капіталу. В умовах ринкових відносин власники і менеджери, орієнтуючись на розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, ухвалюють рішення з приводу дивідендної й інвестиційної політики, яка проводиться підприємством з урахуванням перспектив його розвитку. Прибуток у ринковій економіці - рушійна сила і джерело оновлення виробничих фондів та продукції, яка випускається.

По-третє, прибуток є джерелом соціальних благ для членів трудового колективу. За рахунок нього на підприємстві після сплати податків і виплати дивідендів, а також інших першочергових відрахувань здійснюються матеріальні заохочення, надаються соціальні пільги працівникам, утримуються об'єкти соціальної сфери. По-четверте, прибуток є джерелом формування доходів бюджетів різного рівня. Він поступає до бюджету у вигляді податків, а також економічних санкцій і використовується на різні цілі, визначені витратною частиною бюджету.

Таким чином, прибуток підприємства - головний фактор його економічного і соціального розвитку. Через те важливо визначити механізм формування прибутку на підприємстві, розглянути різні види прибутку та сферу його застосування. Згідно до бухгалтерської звітності підприємства визначають такі види прибутку:

o валовий прибуток;

o прибуток (збиток) від продажу;

o прибуток (збиток) до оподаткування;

o прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

o чистий (нерозподілений) прибуток (збиток) звітного періоду.

Валовий прибуток визначається як різниця поміж виручкою від продажу товарів (робіт, послуг) і повною виробничою собівартістю реалізованої продукції.

Прибуток від продажу визначається як різниця поміж валовим прибутком і комерційними (витратами на збут) й управлінськими (загальногосподарськими) витратами, коли останні визнані організацією як витрати зі звичайних видів діяльності. Прибуток від продажу дозволяється обчислити й іншим способом: відніманням від виручки з продажу повної собівартості реалізованої продукції.

Прибуток (збиток) до оподаткування розраховується таким чином: до прибутку від продажу додається (віднімається) сальдо операційних і позареалізаційних доходів і витрат.

Прибуток від звичайної діяльності визначається відніманням від прибутку до оподаткування податку на прибуток та інших аналогічних платежів.

Чистий прибуток (нерозподілений прибуток), котрий залишається в розпорядженні підприємства, визначається з урахуванням сальдо надзвичайних доходів і витрат.

Поряд з показниками прибутку в даний час велику увагу приділяють поняттю "доходи підприємства (організації)", які є початковою базою для обчислення показників прибутку.

Доходами організації, згідно з бухгалтерським обліком, вважається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (чи) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу даної організації, за винятком внесків учасників (власників майна). Доходи поділяються на доходи від звичайних видів діяльності й інші надходження. До інших надходжень відносяться:

o операційні доходи;

o позареалізаційні доходи;

o надзвичайні доходи.

Організація самостійно визнає надходження доходами від звичайних видів діяльності чи іншими надходженнями, використовуючи Положення бухгалтерського обліку "Доходи організацій".

Класифікація доходів і їх склад подані в табл. 16.1. Основними видами доходів є доходи від звичайної діяльності й операційні. Основним доходом є виручка від продажу, яка включає суму грошових коштів, що надійшли в рахунок оплати продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг) і (чи) величина дебіторської заборгованості.

Таблиця 16.1.Класифікація доходів і їх склад

Види доходів

Склад доходів

1. Доходи від звичайних видів діяльності

Виручка від продажу продукції і товарів.

Находження, пов'язані з виконанням робіт, наданням

послуг

2. Операційні

доходи

Відсотки і дивіденди. Роялті.

Орендна плата.

Надходження, отримання яких пов'язані з наданням за оплату в тимчасове використання своїх активів, інтелектуальної власності тощо, коли це не є предметом діяльності організації.

Надходження від продажу основних засобів. Нереалізований прибуток, отриманий внаслідок переоцінки ринкових цінних паперів

3. Позареалізаційні доходи

Штрафи, пеня, неустойки за порушення умов договору. Активи, отриманні без оплати (в через те числі за договором дарування).

Надходження відшкодування збитків, заподіяних організаціями.

Прибуток минулих років, визнаний у звітному році. Суми кредиторської заборгованості, за якими пройшов термін часу. Курсова різниця.

Суми дооцінки активів (за винятком поза оборотних активів).

Інші позареалізаційні доходи

4. Надзвичайні доходи

Надходження, які виникли внаслідок надзвичайних обставин, страхові повернення, вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання активів, які не піддаються відновленню і подальшому використанню

Бухгалтерський облік істотно відрізняється від податкового обліку. Через те прибутком для оподаткування є дохід, зменшений на величину здійснених витрат, які визначаються згідно до Податкового кодексу. До доходів відносять:

o доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), майна і майнових прав;

o позареалізаційні доходи.

Доходом від реалізації є: 1) виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, так і раніше придбаних; 2) виручка від реалізації майна (включаючи цінні папери) і майнових прав. Позареалізаційними доходами, згідно з Податковим кодексом, є: а) доходи від пайової участі в інших організаціях; б) доходи від операцій купівлі-продажу іноземної валюти; в) доходи у вигляді штрафів, пені й (чи) інших санкцій за порушення договірних зобов'язань, а також сум відшкодування збитків; г) інші доходи.

Похожие статьи