Поделиться Поделиться

Класифікація ризиків в інноваційній діяльності

Головною метою управління ризиками є їх якісна і кількісна оцінка та застосування методів їх мінімізації, уникнення чи запобігання.

Для мінімізації ризиків необхідно мати достатню інформацію про всі можливі ризики, які з тією чи іншою вірогідністю можуть виникнути під час реалізації інноваційного проекту. Під час впровадження інноваційного проекту завжди існує велика ймовірність того, що новий продукт не сприйметься ринком, і кошти будуть даремно витрачені. Створення інновацій доволі тривалий процес і на нього можуть піти роки. Спочатку створюють ідею, потім її реалізовують і нарешті виходять на ринок. Даний процес є доволі ресурсоємним і потребує як значних фінансових, так і інших витрат. Помилитися в такому випадку дозволяється на будь- якій стадії. Наприклад, стратегія просування та продажу може виявитися дорогою, що, у свою чергу, робить невигідним навіть найбільш вдалу інновацію, а з іншого боку, відмовитися від затрат також неможливо, адже існує велика ймовірність втратити конкурентоспроможність на ринку.

Інноваційний ризик виникає тоді, коли економічний суб'єкт здійснює інноваційну діяльність, таким чином, даний вид ризику може виникати за таких умов [1]:

– за умов реалізації більш дешевого методу виробництва у порівнянні з тим, котрий використовувався раніше. Подібні новітні розробки приноситимуть надприбутки, доки фірма буде єдиним володарем даної розробки;

– у разі виробництва нового товару чи створення послуги на старому обладнанні. В такому випадку ми говоримо про ризик невідповідності рівня якості у зв'язку з використанням обладнання, яке не дозволяє забезпечити необхідну якість;

– у випадку виробництва нового товару чи послуги за допомогою нової техніки чи технологій.

Таким чином, інноваційний ризик притаманний для будь-якого підприємства, яке здійснює впровадження інноваційних розробок, що потребують значних фінансових вливань. Виходячи з цього цілком впевнено дозволяється стверджувати про дуалістичну природу ризику – з одного боку, він дозволяє отримати певні конкурентні переваги, а іншого – може призвести до негативного результату у вигляді збитків, і навіть банкрутства фірми. Саме з цих причин існує гостра необхідність в управлінні ризиком, і перше, що слід зробити у заданому напрямку, це ідентифікувати ризики, притаманні процесу впровадження інноваційного проекту. І саме тут виникає підводне каміння, адже в науці немає єдиної думки відносно класифікації інноваційних ризиків.

Ідентифікація ризиків під час здійснення інноваційної діяльності є дуже складним питанням. Головна проблема полягає в через те, що у науково-методичні літературі для класифікації інноваційних ризиків пропонують використовувати базову класифікацію ризиків. Проте інноваційні ризики носять специфічний характер, а таким чином, потребують додаткового розмежування.

Інноваційні ризики пов'язані з впровадженням нових технологій, нових товарів, з виходом на нові ринки.

Комбінація вказаних причин, що викликають ризики, призводить до різного рівня загроз, максимальна з яких визначається одночасною наявністю всіх факторів ризикової діяльності (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

Ідентифікація факторів ризику інноваційної діяльності аграрних підприємств

Ситуація ризику під час розроблення інноваційних проектів

Категорія

ризику

Відсоткова ставка ймовірності успіху, %

1

2

3

Відомий ринок

Відома продукція

Нова технологія

1

95

Новий ринок

Відома продукція

Відома технологія

2

90

Відомий ринок

Нова продукція

Відома технологія

3

85

Новий ринок

Відома продукція

Нова технологія

4

80

Відомий ринок

Нова продукція

Нова технологія

5

75

Новий ринок

Нова продукція

Відома технологія

6

70

Новий ринок

Нова продукція

Нова технологія

7

65

Як видно із табл. 13.1, сполучення різних факторів інноваційності функціонування підприємства відбивається на ймовірності успіху кінцевого результату інноваційної діяльності і згідно визначає категорію ризику.

Визначення категорії ризику, якому відповідає відсоткова ставка ймовірності успіху, здійснювалась експертним шляхом з урахуванням маркетингового підходу до просування та збуту інноваційної продукції.

Інноваційна діяльність визначається найбільшою ризикованістю порівняно з іншими видами діяльності, оскільки відсутня повна гарантія позитивного результату. Таким чином, інноваційна діяльність підприємств посилює ризикованість його функціонування, ймовірність втрат ресурсів, коштів і т. ін.

Таким чином, ми дотримуємося тієї думки, за якої інноваційні ризики необхідно, перш за завжди, розподілити на загальні, тобто притаманні усім суб'єктам господарювання, та специфічні (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Види інноваційного ризику

Класифікація загальних інноваційних ризиків відображена в табл. 13.2.

Вказана група ризиків характерна для будь-якого економічного суб'єкта за будь-яким притаманним йому специфічним видом діяльності. Даний перелік інвестиційних ризиків не є кінцевим і кожен з наведених ризиків є лише узагальненням, а таким чином, у кожній групі дозволяється виділити підмножину інноваційних ризиків.

Кваліфікаційні ознаки специфічних інноваційних ризиків наведено в табл. 13.3.

Акцентуємо також увагу на через те, що побудова дієвого механізму управління ризиками, за винятком його ідентифікації, залежить також і від стадії життєвого циклу проекту, на якій було виявлено та ідентифіковано ризик.

Класифікацію інноваційних ризиків доцільно проводити більш наближено до реальних умов реалізації інноваційного проекту з урахуванням основних складових – періодів та стадій. Системний аналіз інноваційних ризиків дає змогу побудувати класифікаційну матрицю, де пов'язуються причини ризиків та форми це виявлення (табл. 13.4).

Таблиця 13.2

Класифікація інноваційних ризиків, притаманних будь-якому виду інноваційної діяльності

Група інноваційних ризиків

Характеристика

1

2

Ризик нанесення збитків третім особам

виникають у разі забруднення навколишнього середовища, нанесення моральних та матеріальних збитків особам під час здійснення інноваційної діяльності

Ризик, пов'язаний з недостатнім рівнем кадрового забезпечення

У разі застосування новітніх розробок, зазвичай, необхідно використовувати вміння і знання висококваліфікованих і перспективних кадрів

Ризик недобросовісної поведінки конкурентів

виникає за умов неправомірної чи протиправної дії конкурентів

Ризик виникнення непередбачуваних витрат і зниження доходів

виникає за умов появи непередбачуваних ситуацій, стихійних лих, пожеж тощо

Ризик відтоку конфіденційної інформації

виникає внаслідок нечесної діяльності конкурентів

Ризик посилення конкуренції

виникають у через те випадку, коли конкуренти також не бажають віддавати ринок і починають проводити заходи відносно підвищення власної конкурентоспроможності

Виробничо-технологічний ризик (аварії на виробництві та поломки обладнання)

ця група ризиків є особливою через свою непередбачуваність, і настання таких ризиків може призвести до додаткових витрат, призупинення впровадження продукту у виробництво тощо

Ризик коливання ринкової кон'юнктури, цін та валютних курсів

дані ризики пов'язані зі зміною цін на ресурси як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках

Ризик, пов'язаний з нестабільністю економічного законодавства та економічної ситуації у країні

зовнішні фактори значним чином впливають на діяльність підприємства, сааме через те реформування економіки, внесення змін до законодавства тощо можуть призвести до негативних наслідків

Ризик, пов'язаний із зовнішньоекономічною діяльністю

виникають тоді, коли на вітчизняному ринку неможливо реалізувати інноваційний продукт і в результаті підприємство вимушене вийти за межі національного ринку, де також можливі різноманітні ризики

Ризики, пов'язані з невиконанням контрагентів своїх обов'язків

виникають у через те випадку, коли відбувається зрив поставок, затримка їх у часі, відмова постачальника від надання необхідних ресурсів та ін.

Ризик застосування інноваційного методу управління

під час впровадження інноваційного проекту може бути необхідним застосування інноваційного методу управління підприємством чи інноваційним проектом

Страхові ризики, пов'язані з можливим чи неможливим страхуванням інноваційних ризиків

один із способів уникнення ризику – це страхування. Саме через те важливим є розподіл ризиків за цією ознакою

Ризик, пов'язаний з забезпеченням прав власності на інноваційну розробку

виникають за умов незабезпеченості патентами технічних, дизайнерських і маркетингових рішень, можливості опротестування патентів

Ризики невиконання господарського договору

виникає за умов:

– відмови партнерів укладати договір після переговорів;

– укладення договору на умовах, неприйнятних для підприємства

Маркетингові ризики під час реалізації інноваційного проекту

першочергово обумовлені специфічними технічними рисами продукту і виникають за умови:

– помилкового вибору стратегії продажу;

– помилковий вибір цільового сегмента ринку;

– неефективна стратегія у сфері реклами

Ризик недостатнього забезпечення інноваційного проекту фінансуванням

будь-котрий інноваційний проект зазвичай потребує значних фінансових вливань і через те підприємству необхідно чи використати власні ресурси, чи, коли власних недостатньо, залучити інвесторів, і саме через ризиковість проекту інвестори можуть не сприйняти ризик і не фінансувати проект

Ризик помилкового вибору інноваційного проекту

виникає у випадку неточної чи помилкової оцінки фінансового й економічного потенціалу підприємства

Таблиця 13.3

Класифікаційні ознаки специфічних інноваційних ризиків [1]

Класифікаційна ознака

Характеристика

Джерела ризику

під час впровадження інноваційного продукту ризик може виникати через будь-котрий елемент проекту, через те з метою раціонального управління ризиком необхідно знати, котрий саме об єкт може спричинити ризик

Можливість управління

за умов того, що ризик може спричинятися різноманітними факторами, то постає питання, чи можемо ми впливати на об'єкт з метою попередження ризику, чи необхідно створювати механізми, які б позволили уникнути ризику чи мінімізувати його наслідки

Ступінь прийнятності

кожне підприємство є специфічним за своєю природою і в силу того, що ризик – це можливість втрати доходу чи певної його частини чи його повністю, можливі втрати можуть бути катастрофічними для підприємства, через те одне підприємство може мати достатній потенціал і навіть у випадку настання ризикової події не зазнає значних втрат, інше ж підприємство може не мати таких можливостей і просто не прийме ризик

Час виникнення

інноваційний проект має свої етапи, а ризик може виникати на кожній з них і в різний час, через те є необхідність класифікації ризиків за цією ознакою

Період впливу

на різному етапі впровадження продукту кожен ризик проявляється по-різному і впливає на різних стадія їх неоднаково

Рівень детермінованості

кожен ризик має свою природу прогнозування та розпізнання саме, а через те необхідно застосовувати різноманітні методи прогнозування і розпізнання. Зважаючи на це, ця класифікація дозволить досліднику більш точно проаналізувати ризик

Ретроспективність, "генетичність"

за винятком ризиків, які виникають під час інноваційної діяльності, існують також ризики, які притаманні підприємству через його звичайну діяльність (чи то виробничу, чи у сфері послуг), ця класифікація дозволить виявити інноваційні ризики та ті, що будуть впливати на інноваційний продукт, пов'язані зі звичайною діяльністю підприємства

Рівень прийняття рішення

залежно від організаційної структури підприємства, рішення відносно управління

Ризик насиченість ситуації

в основу даної ознаки покладено рівень локалізації ризику, тобто це можуть бути державні, галузеві, міжгалузеві, інноваційний ризик окремо взятого підприємство тощо

Сфера виникнення

залежить від того, котрий вид діяльності провадить економічний суб'єкт

Таблиця 13.4

Укрупнена класифікаційна матриця ризиків інноваційних проектів

Ризики інноваційних проектів

"Збурюючі" фактори

Стадія

Види ризиків за етапами

мікросередовище

макросередовище

орга

ніза

ційні

вироб

ничі

комер

ційні

фі

нан

сові

інші

еконо

мічні

полі

тичні

соці

альні

еколо

гічні

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перед-

проектна

Вибір інноваційного товару (послуги)

Ємності ринку

Впливу конкурентів

Оцінний висновок відносно реалізації проекту

Реаліза-

ційна

Мобілізація інвестиційного капіталу

Режим фінансування інноваційних проектів

Виконання підрядних робіт

Ресурсне забезпечення проекту

Експлуа

таційна

Вихід виробництва на проектну потужність

Забезпечення стабільності виробництва

Нарощування обсягів виробництва

Зупинка функціонування інноваційного об'єкта

Матричне подання класифікації ризиків дозволяє більш раціонально організувати інформаційне забезпечення певних видів контролю за ризиками та розробити чи вибрати більш ефективні управлінські рішення. Виходячи з того, що кожне інвестиційне рішення і відповідна діяльність інвестора пов'язані з ризиком здійснення певних подій, будь-які нові рішення та відповідні заходи відносно них викликають появу нових ризиків, що може бути враховано під час побудови укрупненої матриці. В таких випадках її розмір може бути збільшений залежно від нових "збурюючих" факторів та форм виявлення ризиків. Перехрещення рядка та графи у класифікаційній матриці показує вид ризику, котрий має місце на кожній конкретній стадії реалізації інноваційного проекту згідно до "збурюючих" факторів, які спонукають до виникнення такого виду ризику. Як наприклад, розглянемо побудову укрупненої класифікаційної матриці ризиків інноваційного проекту першого ступеня деталізації.

Під процесом деталізації ризику розуміється більш глибокий черговий аналіз вихідного ризику, що дозволяє виявити складові, сумарна дія яких спонукає його виникнення. Ризики в указаній матриці визначаються "збурюючими" факторами мікро- та макросередовища, а також відповідними етапами кожної стадії інноваційного циклу.

Інформаційну ємність матриці дозволяється збільшити за допомогою деталізації "збурюючих" факторів у кожній стадії інноваційного циклу (рис. 13.2).

У класифікаційній матриці першого ступеня деталізації показано:

РОЦІsub>11 – ризик визначення виду інноваційного товару (послуги) за організаційними причинами;

РОЦІsub>12 – ризик визначення виду інноваційного товару (послуги) за виробничими причинами;

РОЦІsub>21 – ризик визначення ємності ринку за організаційними причинами;

РОЦІsub>31 – ризик визначення впливу конкурентів за організаційними причинами;

РОЦІsub>56 – ризик мобілізації інвестиційного капіталу через нестабільність економічної ситуації.

Рис. 13.2. Модель нарощування інформаційної ємності класифікаційної матриці ризиків інноваційних проектів

Другий ступінь деталізації може бути здійснений через поглиблений аналіз як "збурюючих" факторів, так і стадій у кожному періоді інвестиційного циклу. Символічне позначення окремих елементів матриці другого ступеня деталізації за "збурюючими" факторами має вигляд:

РОЦІsub>11/1 – ризик визначення виду інноваційного товару (послуги) через недосконалість методичного забезпечення;

РОЦІsub>11/2 – ризик визначення виду інноваційного товару (послуги) через недостатню кваліфікацію відповідного персоналу;

РОЦІsub>11/3 – ризик визначення виду інноваційного товару (послуги) через недосконалість інструментів досліджень тощо;

Р56/1 – ризик мобілізації інвестиційного капіталу через зміну процентної ставки;

– ризик мобілізації інвестиційного капіталу через зміну податкового законодавства у сфері інвестування;

– ризик мобілізації інвестиційного капіталу через зміну купівельної вартості грошей і т. ін.

Третій ступінь деталізації ризиків пов'язаний з аналізом тих факторів, які викликають його невизначеність і причини появи ризиків другого ступеня: деталізації. Окремі елементи матриці третього ступеня деталізації за "збурюючими" факторами мають вигляд:

– ризик недосконалості методичного забезпечення через використання методик, які не відповідають ринковій ситуації;

– ризик недосконалості методичного забезпечення через використання застарілих методик;

– ризик недосконалості методичного забезпечення через використання невідпрацьованих методик.

Елементи матриці другого ступеня деталізації за стадіями інноваційного проекту наводяться нижче:

– ризик визначення виду інноваційного товару (послуги) залежно від оцінки конкурентоспроможності;

– ризик визначення виду інноваційного товару (послуги) залежно від оцінки життєвого циклу;

– ризик визначення виду інноваційного товару (послуги) залежно від оцінки виробничих можливостей підприємства.

При третьому ступені деталізації за стадіями інвестиційного проекту елементи матриці мають такий вигляд:

– ризик визначення конкурентоспроможності інноваційного товару (послуги) за показниками економічних характеристик;

– ризик визначення конкурентоспроможності інноваційного товару (послуги) за показниками конструктивних характеристик;

– ризик визначення конкурентоспроможності інноваційного товару (послуги) за показниками естетичних характеристик.

Побудова та аналіз укрупненої класифікаційної матриці ризиків дає змогу визначити структуру і характер ризиків, виділити з них найбільш вагомі, що підлягають детальному аналізу з метою мінімізації негативного впливу їх на кінцевий результат. Через те алгоритм мінімізації ризиків інноваційних проектів містить такі етапи:

1. Побудова укрупненої класифікаційної матриці ризиків інвестиційного проекту.

2. Аналіз матриці та визначення найбільш імовірних ризиків.

3. Побудова ланцюга ризиків і встановлення найнебезпечніших ланок.

4. Визначення загального ризику інноваційного проекту.

5. Ранжування ризиків за величиною їх впливу на результат впровадження інноваційного проекту та пошук найбільш вагомих для подальшого аналізу.

6. Проведення деталізації визначених ризиків через поглиблений аналіз з метою пошуку причин їх виникнення.

7. Розроблення заходів відносно мінімізації впливу встановлених ризиків на результат інноваційного проекту.

8. Оцінювання загального ризику інноваційного проекту після проведення заходів відносно їх мінімізації.

9. Прийняття рішень відносно реалізації проекту в нових організаційно-економічних умовах.

Запропонована структура алгоритму забезпечує комплексний підхід до аналізу ризиків інноваційних проектів, що дає змогу більш впевнено приймати рішення відносно реалізації інноваційних проектів у складних умовах невизначеності економічної ситуації.

Похожие статьи