Поделиться Поделиться

Ефективність споживання

Умови ефективності обміну характеризують розподіл існуючого загального набору благ поміж домогосподарствами в економіці.

Ефективне споживання досягається тоді, коли неможливо покращити добробут однієї людини, не погіршуючи при цьому добробут іншої.

Всі ефективні споживання знаходиться на межі можливих корисностей (графік 17-4). Крива, що називається межею можливих корисностей, показує на максимальну корисність, якому може забезпечити економіка при досягненні ефективного розподілу. Всі точки, як А чи С, які знаходяться на межі, є ефективними. Перехід від А до С показує, що Дмитро покращує своє положення лише завдяки погіршення положення Софії. Така точка, як В, вказує на неефективний розподіл:

обмін у виділеній ділянці ABC може

покращити положення одного без погіршення положення іншого.

Умовою ефективності обміну (споживання) є однакова оцінка відносної корисності двох благ всіма споживачами (в нашому випадку - Софією та Дмитром): розподіл благ с ефективним, коли гранична норма заміни блага X на благо У (ГІІЗху) є однаковою для всіх індивідів:

ГНЗСХУ = ГНЗЦХУ 07.1)

Коли ГНЗху буде різною для Дмитра та Софії, вони чи один з них може покращити відповідний добробут без погіршення добробуту іншого.

Нехай Дмитро та Софія по різному оцінюють відносну цінність блага X і У. Припустимо, що Дмитро готовий пожері вувати 2 од. блага У заради однієї додаткової одиниці X, і навпаки. Однак, Софія оцінює благо X нижче, і готова пожертвувати лише 1 од. блага У заради 1 додаткової одиниці А', і навпаки. Коли Дмитро дасть Софії 2 од. блага У в обмін на 1 од. блага X, його добробут не зміниться. Проте в даний же час положення Софії покращиться, так як вона одержує 2 од. блага У в обмін на своє благо Ху тоді як для збереження її добробуту на незмінному рівні вимагалась лише 1 од. блага У. Таким чином, початкове положення було неефективне і ситуація покращилась завдяки обміну: одна особа одержала виграш, проте інша - нічого не втратила.

Таким чином, коли всі такі покращення вже зроблені, і неможливо покращити добробут однієї людини без того, щоби не погіршити добробут іншої, досягається ефективність споживання.

Ефективність виробництва

Умови ефективності виробництва характеризують ефективний розподіл в економіці наявних факторів виробництва поміж виробництвом різних благ.

Ефективність виробництва досягається тоді, коли економічні ресурси розподілені таким чином, що їх не дозволяється перерозподілити для випуску більшої кількості одного блага, не зменшивши при цьому виробництво іншого блага. І початковий розподіл ресурсів є неефективним, коли можливо, перерозподіляючи ресурси поміж виробництвом обох благ, збільшити кількість одного блага, не зменшуючи при цьому виробництво іншого блага.

Виробнича ефективність досягається тоді, коли ресурси розподілені поміж різними виробництвами (поміж виробництвом благ X і У) таким чином, що гранична норма технічної заміни поміж двома-факторами (наприклад, капіталом - к і працею-п) є однаковою для всіх галузей:

ГНТЗ*кп - ГНТЗукп. (172)

Всі ефективні виробництва знаходяться на межі виробничих можливостей (кривій виробничих можливостей, чи кривій трансформації- графік 17-5).

Межа виробничих можливостей представляє всі комбінації благ X і У, які можуть бути вироблені при даних затратах праці та капіталу. Кожна точка на ній вказує на ефективний рівень виробництва обох благ. Кут нахилу кривої трансформації визначається граничною нормою трансформації блага X на благо У (ГИТХу). Вона вимірює кількість блага У від якого необхідно відмовитись для того, щоби виробити додаткову одиницю блага X:

ГНТху =-=^. (17.3)

Ми можемо також представити форму межі виробничих можливостей в термінах витрат виробництва. Кут нахилу даної кривої в цьому випадку визначається відношенням граничних витрат виробництва блага X (ТВу) до граничних витрат виробництва блага У (ГВ$;

ГНТ" = щ- <17-4)

Загальна ефективність споживання та виробництва

Таким чином, існує велика кількість розподілів благ, які відповідають умові виробничої ефективності та знаходяться на кривій виробничих можливостей, чи трансформації (графік 17-5), та велика кількість розподілів блат, які задовольняють умову ефективного обміну (споживання), і які знаходяться на межі можливих корисностей (графік 17-4). Всі дані розподіли повинні бути зведені до умов загальної ефективності.

Економіка функціонує ефективно, коли вона виробляє блага не тільки з мінімальними витратами, проте й виробляє їх в поєднаннях, які відображають бажання людей за них заплатити.

Коли ПіЗху вимірює бажання людини заплатити за додаткову одиницю блага X з точки зору зменшення споживання блага У, а ГНТху вимірює витрати виробниіпва додаткової одиниці блага X при зменшенні виробництва блага У, тоді загальна ефективність виробництва і споживання досягається, коли для кожного споживача гранична норма заміни лиж кожною паюю благ дорівнює граничній нормі трансформації цих благ:

ГНЗху = ГНТху. (17.5)

Ця умова проілюстрована на графіку 17-6. Хоча всі точки на кривій трансформації є технологічно ефективними, не всі з них відповідають виробництву благ, яке є найбільш ефективне для споживача. Точка С є единою на кривій трансформації, в якій споживач максимізує задоволення.

Похожие статьи