Поделиться Поделиться

Чинники внутрішнього середовища ТНК: цілі,технологія,люди,структура

Діяльність ТНК, як і будь-якої організації, залежить від таких ситуаційних чинників внутрішнього середовища, як цілі, технологія, люди, структура.

Вихід фірми на світовий ринок розпочинається з альтернатив діяльності: куди спрямувати свою діяльність, якому форму зарубіжних операцій обрати, як побудувати організаційну структуру корпорації, щоби забезпечити створення певних товарів чи послуг у рамках специфічних (ринкових) обмежень у витратах (продуктивність) і утримуваного прибутку (рентабельність).

Цілі Після того як вибір зроблено, визначається місія фірми, а також

адекватна конкретним умовам функціонування ранжирування та взаємопов'язування цілей у рамках так званого "дерева цілей" з тим, щоби кожна з них не

суперечила, а забезпечувала здійснення інших цілей і місії, проголошеної фірмою. Потім розробляється стратегія, тобто детальний всебічний план, призначений для того, щоби забезпечити здійснення місії фірми і досягнення цілей. Формування стратегічного плану є, по суті, систематичну підготовку до майбутнього.

Порядок процесу формування місії та цілей транснаціональної корпорації показано на рис.9.1.

Рис.9.1. Порядок процесу формування місії та цілей ТНК

Яке ж місце прибутку в комплексі (сукупності) цілей транснаціональних фірм?

Не підлягає сумніву, що конкретним наслідком, до якого прагне кожна ТНК як форма підприємницького бізнесу, є отримання прибутку. Безперечним є й те, що прибуток важливий для виживання фірми в умовах світового ринку. Проте для того щоби отримати прибуток, фірма повинна: 1) визначити і реалізувати статус, стратегічний напрям і стратегічні орієнтири діяльності; 2) сформулювати: а) загальні цілі в таких галузях, як частка ринку, розроблення нової продукції, якість послуг, підготовка та підбір керівників, соціальна відповідальність та ін.; б) специфічні цілі з основних видів діяльності, напрямів, функцій менеджменту; в) цілі філій та дочірніх компаній.

Численні цілі корпорації ("дерево цілей") повинні бути взаємно підтримуваними, тобто дії і рішення, які необхідні для досягнення однієї цілі, не повинні заважати досягненню інших.

Цілі підрозділів ТНК мусять бути скоординованими і становити конкретний внесок до цілей організації як цілого, а також не суперечити цілям інших підрозділів. У цій системі цілей прибуток, з одного боку, є засобом досягнення всіх цілей, які забезпечують процвітання фірми, її конкурентоспроможність, з іншого - досягнення конкретних цілей є умовою, способом отримання прибутку. Відтак у діяльності ТНК прибуток, як правило, розглядається, особливо в далекій перспективні, як певний обмежник при виробленні того чи іншого варіанту шляху реалізації "дерева цілей", ранжирування їх за конкретною пріоритетністю в залежності від конкретних умов (часових і просторових).

Вибору місії ТНК надають великого значення і як орієнтиру при формуванні "дерева цілей", і як засобу мобілізації всіх можливостей фірми для досягнення поставлених цілей.

Для ТНК особливо важливе значення мають довгочасні цілі, наприклад, проникнення на ринок і завоювання його певної частки; пристосування продукції до специфіки конкретного ринку; визначення майбутніх світових можливостей і небезпеки (врахування глобальних тенденцій розвитку світу).

При формуванні цілей транснаціональна фірма повинна охоплювати широке коло напрямів і показників своєї діяльності. Розглянемо основі показники для формування цілей ТНК (табл.9.6).

Таблиця 9.6

Показники для формування цілей ТНК

ПрибутковістьРівень прибутків. Прибуток на головні фонди, інвестований капітал, від акцій, від продажі. Щорічний приріст прибутку. Щорічний приріст доходу в розрахунку на акцію
МаркетингЗагальний обсяг продажів. Частка ринку - на світовому, регіональному, національному рівнях. Приріст обсягу продаж. Приріст частки ринку. Інтеграція національних ринків для підвищення ефективності та продуктивності маркетингу
ВиробництвоВідношення обсягу зарубіжного виробництва до обсягу вітчизняного виробництва. Ефект масштабу завдяки міжнародній інтеграції виробництва. Контроль якості та рівня витрат. Впровадження ефективних методів виробництва
ФінансиФінансування зарубіжних філій - за рахунок утримуваного філіями прибутку чи місцевих позик. Оподаткування - мінімізація податкового тягаря на глобальному рівні. Оптимальна структура капіталу. Регулювання валютного обігу - мінімізація втрат через коливання валютного курсу
ТехнологіяТип технології, передбаченої для передавання за кордон і яка відноситься до нового чи старого покоління. Адаптація технології до місцевих потреб і обставин
Відносини з місцевим урядомАдаптація планів філій до планів розвитку місцевого уряду. Дотримання місцевих законів, звичаїв, етичних стандартів
ПерсоналВиховання керівників з глобальною орієнтацією. Виховання керівників з місцевого населення
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи конструкторські роботиВпровадження патентоспроможних товарів. Впровадження патенто спроможної технології виробництва. Географічний розподіл науково-дослідних лабораторій
Навколишнє середовищеГармонія з навколишнім середовищем. Дотримання місцевого законодавства відносно охорони навколишнього середовища
← Предыдущая страница | Следующая страница →