Поделиться Поделиться

Тестові завдання для самоперевірки знань

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

1. Які з наведених тверджень найбільш повно характеризують ринок праці:

а) це контингент формально зайнятих на підприємствах, котрий у випадку скорочення обсягів виробництва послуг чи зміни його структури міг бути вивільненим без збитків для виробництва;

б) це контингент формально не зайнятих на підприємствах, котрий у випадку скорочення обсягів виробництва послуг чи зміни його структури міг бути вивільненим без збитків для виробництва;

в) це контингент формально зайнятих і не зайнятих на підприємствах, котрий у випадку скорочення обсягів виробництва послуг чи зміни його структури міг бути вивільненим без збитків для виробництва;

г) це сукупність вивільнених працівників, формально зайнятих і не зайнятих па підприємствах.

2. Об'єктом на ринку праці с

а) властивість виконувати суспільно корисну працю;

б) підтримка розвитку професійних спілок, які діють па ринку праці;

в) забезпечення нормативно-правової бази функціонування ринку праці;

г) сукупність працівників та роботодавців па ринку праці.

3. Які з наведених категорій найбільш властиві ринку праці:

а) спеціальність, професія;

б) попит і пропозиція;

в) кваліфікація;

г) винагорода за працю.

4. Оберіть правильне твердження: індивідуальний попит па працю - це:

а) попит конкретної організації на робочу силу певної якості;

б) попит загальної кількості робітників, службовців і спеціалістів різних професій і спеціальностей, які в даний період потрібні на вільні робочі місця і вакансії;

в) попит працівників, які зареєстровані у Службі зайнятості;

г) сукупність наявних вакансій на ринку праці.

5. Сукупну пропозицію праці на ринку утворюють:

а) зайняті;

б) безробітні;

в) зайняті та безробітні;

г) тимчасово безробітні.

в. Попит на ринку праці:

а) є похідним від попиту на товари і послуги та інші чинники виробництва;

б) визначає потребу на товари і послуги та інші чинники виробництва;

в) не залежить від попиту на товари і послуги;

г) є похідним від пропозиції робочої сили.

7. Які з наведених структурних елементів охоплює поточний ринок праці:

а) внутрішньовиробничий і відкритий ринки праці;

б) прихований і неприхований ринки праці;

в) відкритий і прихований ринки праці;

г) зовнішній і внутрішній ринки праці.

8. Співвідношення поміж попитом та пропозицією на ринку праці називають:

а) кон'юнктурою;

б) інфраструктурою;

в) динамікою;

г) структурою.

9. Розрізняють такі види кон'юнктури на ринку праці (оберіть неправильну відповідь):

а) рівноважну;

б) трудостійку;

в) трудодефіцитну;

г) трудонадлишкову.

10. Пасивні форми регулювання ринку праці ґрунтуються на виконанні ним таких функцій:

а) компенсаційної, мотиваційної;

б) суспільної, економічної;

в) фіскальної, фінансової;

г) організаційної, інформаційної.

11. На монопсонічному ринку праці заробітна платах

а) перевищує рівноважний рівень зарплати;

б) нижче рівноважного рівня;

в) на рівні мінімальної зарплати;

г) вища прожиткового мінімуму.

12. Які з наведених видів корисності розрізняють на ринку праці:

а) загальну та граничну;

б) суспільну і граничну;

в) соціальну і суспільну;

г) сукупну й індивідуальну.

13. Географічний, соціальний, економічний, демографічний поділи відносять до сегментації ринку праці в аспекті:

а) якісному;

б) графічному;

в) секторальному;

г) демографічному.

14. До територіальних моделей розвитку ринку праці не відносять:

а) японська;

б) американська;

в) німецька;

г) шведська.

15. Прикладом регулювання ринку праці є розробках

а) балансів трудових ресурсів;

б) програм сприяння зайнятості;

в) програмно-нормативної регламентації;

г) законодавчих актів.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

1. Які з наведених нижче аспектів відносять до умов виникнення ринку праці:

а) юридична свобода і здатність власника робочої сили розпоряджатись здібностями до праці;

б) відсутність у людини всього необхідного для ведення власного господарства як джерела засобів існування;

в) поява на ринку праці покупця підприємця, котрий бажає придбати запропоновану для продажу здатність до праці;

г) здатність роботодавця забезпечувати мінімальний рівень винагороди за працю.

2. З погляду макроекономічних підходів ринок праці трактується як:

а) форма взаємозв'язку поміж найманими робітниками і власниками капіталу та засобів виробництва;

б) сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу;

в) механізм, що забезпечує узгодження ціни й умов праці поміж роботодавцями та найманими працівниками;

г) сфера діяльності, в якій реалізується товар "робоча сила".

3. Які з наведених нижче умов найбільш повно відповідають ефективному функціонуванню ринку праці:

а) повна самостійність та незалежність продавця та покупця робочої сили;

б) залежність функціонування ринку праці від попиту на товари і послуги;

в) чим активніша конкуренція поміж власниками робочої сили за право зайняти робоче місце та роботодавців за залучення кваліфікованої робочої сили;

г) відносини агентів на ринку - це відносини поміж рівноправними партерами.

4. Які з наведених нижче додаткових функцій викопує ринок праці:

а) інформаційна, розподільча;

б) розподільча, алокативна;

в) координаційна, дистрибутивна;

г) розміщення, селективна.

5. У через що полягає основна відмінність вторинного ринку праці від первинного:

а) у великій плинності кадрів;

б) низькому рівні заробітної плати;

в) можливості пенсійного забезпечення;

г) відсутності чи слабкості профспілок.

6. Які ринки праці виокремлюють з погляду суспільного виробництва:

а) народногосподарський;

б) первинний та вторинний;

в) внутрішньофірмовий;

г) галузевий.

7. Які з наведених нижче факторів впливають на пропозицію робочої сили: а) демографічна ситуація;

б) характер, зміст праці та її оплата;

в) попит на товари і послуги;

г) кон'юнктура ринків капіталу, товарів та послуг.

8. Які з наведених нижче ознак притаманні первинному ринку праці:

а) стабільна зайнятість;

б) відсутність трудової книжки;

в) наявність спільних профспілок;

г) можливість кар'єрного зростання.

9. Які з наведених нижче функцій характерні активним формам регулювання ринку праці:

а) професійна активізація безробітних;

б) зменшення структурного дисбалансу на ринку праці;

в) підвищення продуктивності праці робочої сили;

г) вплив па обсяги зайнятості та безробіття.

10. Назвіть заходи, що не відносять до програм зайнятості населення:

а) короткострокові;

б) середньострокові;

в) поточні;

г) довгострокові.

11. За об'єктом впливу головні методи регулювання ринку праці поділяють на:

а) заходи, що впливають на структуру попиту і пропозиції;

б) заходи загального впливу;

в) спеціальні заходи;

г) прямі та непрямі методи впливу.

12. За джерелами фінансування методи державного регулювання ринку праці поділяють на:

а) кошти з держбюджету;

б) позабюджетні кошти, кошти комерційних організацій;

в) кошти фонду зайнятості;

г) кошти з місцевих бюджетів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →