Поделиться Поделиться

Тестові завдання для самоперевірки знань

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

1. Аналізуючи організацію праці на підприємстві, доцільно виділяти такі принципи:

а) пропорційність, ритмічність, узгодженість, безперервність;

б) безперервність, частоту, циклічність;

в) ритмічність, відповідальність, інформативність;

г) пропорційність, ритмічність, достовірність.

2. Досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності праці, зниження витрат у процесі виробництва передбачають:

а) соціально-психологічні завдання;


Таблиця 8. Результати фотографії робочого дня робітника, зайнятого механізованим фасуванням сипких товарів

З № з/п

Операція

Поточний час за варіантами, год та хв

І

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

Початок спостереження

9-00

9-00

9-00

9-00

9-00

1

Прихід на робоче місце

9-00

9-00

9-03

9-05

9-07

2

Налагодження обладнання

9-10

9-15

9-15

9-12

9-18

3

Відсутність продукції для фасування

9-18

9-24

9-20

9-22

9-25

4

Працює

10-20

10-25

10-40

10-30

10-40

5

Відсутня електроенергія

10-25

10-40

10-48

10-45

10-50

6

Працює

11-05

11-20

11-30

11-15

11-30

7

Складання фасованої продукції

11-11

11-29

11-38

11-25

11-40

8

Пошук тари

11-20

11-40

11-45

11-38

11-45

9

Працює

12-10

12-28

12-38

12-41

12-40

10

Розмова з сусідом

12-16

12-35

12-45

12-46

12-45

11

Працює

12-45

12-40

12-35

12-45

12-50

12

Паління, пиття води

12-50

12-45

12-43

12-50

12-52

13

Складання фасованої продукції

13-00

13-00

13-00

13-00

13-00

Обідня перерва

13.00-4.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

14

Повернення з обіду

14-05

14-00

14-05

14-08

14-00

15

Працює

14-55

14-48

14 -50

14-55

15-00

16

Налагоджування обладнання

15-10

15-05

15-05

15-10

15-15

17

Працює

16-05

16-55

16-10

16-10

16-20

18

Діставання пакувального матеріалу

16-12

17-10

16-18

16-20

16-25

19

Складання фасованої продукції

16-20

17-25

16-27

16-32

16-30

20

Працює

17-10

17-05

17-05

17-10

17-20


Закінчення табл. 8

1

2

3

4

5

6

7

21

Розмова з бригадиром

17-15

17-33

17-15

17-24

17-25

22

Працює

17-44

17-34

17-40

17-33

17-45

23

Складання фасованої продукції

17-50

17-45

17-48

17-43

17-50

24

Прибирання робочого місця

18-00

18-00

18-00

18-00

18-00

б) економічні завдання організації праці;

в) соціально-економічні завдання;

г) соціальні завдання.

3. Форми організації праці - це:

а) її різновиди, які відрізняються особливостями розв'язання питань з окремих напрямів організації праці;

б) її різновиди, які не відрізняються особливостями розв'язання питань з окремих напрямів організації праці;

в) її різновиди, які взаємопов'язані поміж собою особливостями розв'язання питань з окремих напрямів організації праці;

г) її різновиди, які залежать від способів виконання окремих видів операцій.

4. Технологічний поділ праці передбачає поділ виробничого процесу за:

а) операціями, циклами;

б) видами, фазами і циклами;

в) категоріями, технологіями виробництва;

г) освітніми характеристиками працівників.

5. Оберіть правильне твердження: бригада - це:

а) організаційно-технологічне і соціально-економічне об'єднання працівників однакових чи різних професій на базі відповідних виробництв, устаткування, інструменту, оснащення, сировини і матеріалів для виконання виробничого завдання з випуску високоякісної продукції певної кількості, з найменшими матеріальними і трудовими витратами, на основі колективної матеріальної заінтересованості й відповідальності;

б) соціально-економічне об'єднання працівників однакових чи різних професій на базі відповідних виробництв, устаткування, інструменту, оснащення, сировини і матеріалів для виконання виробничого завдання з випуску високоякісної продукції певної кількості, з найменшими матеріальними і трудовими витратами, на основі колективної матеріальної заінтересованості й відповідальності;

в) організаційно-технологічне об'єднання працівників однакових чи різних професій на базі відповідних виробництв, устаткування, інструменту, оснащення, сировинні матеріалів, для виконання виробничого завдання з випуску високоякісної продукції певної кількості, з найменшими матеріальними і трудовими витратами, на основі колективної матеріальної заінтересованості й відповідальності.

6. Загальна тривалість робочого часу визначається:

а) встановленими нормами часу;

б) відпрацьованими годинами;

в) рівнем розвитку виробництва;

г) згідно з нормами виробітку.

7. Об'єктами нормування є:

а) обсяг роботи за певний період;

б) зона обслуговування;

в) чисельність персоналу;

г) усі відповіді правильні.

8. За допомогою хронометражу визначають:

а) тривалість елементів операції;

б) кількість елементів операції;

в) якість елементів операції;

г) різновиди операцій.

9. Робочий час є загальною мірою:

а) кількості праці;

б) якості праці;

в) якості та кількості виконаної роботи;

г) трудомісткості праці.

10. Раціональному використанню робочого часу сприяє:

а) організація та обслуговування робочих місць;

б) нормування праці;

в) організація добору персоналу;

г) оптимізація режимів праці й відпочинку.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

1. Оберіть правильне твердження організації праці:

а) спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів;

б) об'єднання людей, котрі разом реалізують певну програму чи мету і діють на основі встановлених правил та процедур;

в) система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва та поміж собою, що утворює певний порядок здійснення трудового процесу.

г) взаємозалежність виробників із предметами праці з мстою покращення якості трудового життя.

2. Які з наведених нижче завдань впливають на покращення організації праці:

а) економічні;

б) організаційні;

в) соціальні;

г) психофізіологічні.

3. Які з наведених нижче напрямів організації праці характеризують особливості вирішуваних завдань:

а) поділ і кооперація праці;

б) нормування праці;

в) організація й обслуговування робочих місць;

г) добір та розставлення кадрів.

4. Методика вивчення затрат робочого часу базується па основі:

а) аналізу робочого часу;

б) методу безпосередніх вимірів;

в) методу миттєвих спостережень;

г) усі відповіді правильні.

5. Які з наведених нижче видів поділу праці доцільно розрізняти всередині підприємства:

а) технологічний, функціональний;

б) функціональний, професійний;

в) кваліфікаційний;

г) техніко-економічний.

6. Назвіть головні напрями організації робочих місць:

а) раціональна спеціалізація;

б) освітлення робочої площі;

в) мотивація та оплата праці;

г) умови безпечної й високопродуктивної праці.

7. Опрацювання одержаної інформації з метою вивчення затрат робочого часу здійснюється па основі:

а) спостереження;

б) хронометражу;

в) фотохронометражу;

г) фотографії робочого часу.

8. Які з наведених нижче режимів праці й відпочинку застосовуються в практиці виробничої діяльності:

а) змінний;

б) добовий;

в) тижневий;

г) місячний.

9. Вирізняють такі форми кооперації праці:

а) проста;

б) складна;

в) універсальна;

г) прогресивна.

10. Для забезпечення збалансованості поміж кількістю робочих місць і наявними трудовими ресурсами застосовують:

а) атестацію робочих місць;

б) обслуговування робочих місць;

в) паспортизацію робочих місць;

г) механізацію робочих місць.

11. Удосконалення нормування праці передбачає:

а) використання техніко-обґрунтованих норм;

б) створення єдиної системи нормування;

в) запровадження автоматизованих робочих місць;

г) створення здорового клімату в колективі.

Похожие статьи