Поделиться Поделиться

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Контрольні запитання й завдання

1. Що розуміють під терміном "метод"?

2. Які є класифікації методів економічного аналізу?

3. Які методи включають до складу традиційних?

4. Назвіть методи детермінованого факторного аналізу.

5. Перелічіть методи стохастичного факторного аналізу.

6. Дайте характеристику методів оптимізації показників (теорії прийняття рішень).

7. Назвіть склад логічних методів.

8. Обґрунтуйте необхідність застосування діалектичного методу пізнання для вивчення економічних явищ і процесів.

9. Яка є класифікація методів дослідження?

10. Як класифікуються методи аналітичного дослідження за способом реалізації?

11. У яких випадках застосовуються загальні методи в економічному аналізі?

12. Охарактеризуйте спеціальні методи та їх застосування в економічному аналізі.

13. Як поділяються методи залежно від їх функціональних можливостей?

14. Для чого призначені експериментально-ігрові методи?

15. Які головні функції виконують візуальні, чи графічні, методи?

16. Які методи застосовуються для аналізу і прогнозування результатів?

17. Що таке методика економічного аналізу?

18. Чим відрізняється загальна методика від часткової методики економічного аналізу?

19. З яких позицій має складатися методика проведення економічного аналізу?

20. Поясніть об'єктивну необхідність застосування системного підходу в економічному аналізі.

21. Розкрийте зміст системного підходу в економічному аналізі.

22. Назвіть головні властивості системи.

23. Які особливості системного підходу в економічному аналізі?

24. Що таке ознака?

25. Розкрийте головні функції показників в економічному аналізі.

26. Як класифікуються показники за способом обчислення?

27. Наведіть приклади застосування об'ємних і якісних показників в економічному аналізі.

28. Чим відрізняються інтервальні показники від момент-них та яка їх роль у вивченні економічних явищ і процесів?

29. Які функції виконують відносні величини в економічних дослідженнях?

30. В якому взаємозв'язку перебувають факторні та результативні показники?

Тести для самоконтролю

Виберіть один чи кілька варіантів правильних відповідей.

1. В економічному аналізі метод – це сукупність_,

які призначені для вивчення та підвищення ефективності господарювання економічних суб'єктів:

а) внутрішньогосподарських резервів;

б) джерел інформації;

в) даних, які публікуються;

г) інформаційна індустрія;

д) способів, прийомів, операцій.

2. Загальною основою розробки і застосування аналітичної методології є:

а) діалектичний метод пізнання економічних явищ і процесів;

б) достатня інформаційна база;

в) програма дослідження;

г) визначення об'єкта і предмета аналізу;

д) всі відповіді правильні.

3. За способом реалізації методи аналізу поділяються:

а) на візуальні, чи графічні;

б) експериментально-ігрові;

в) логіко-аналітичні;

г) первинні;

д) вторинні.

4. Функціональні можливості методу відображають методи:

а) спеціальні;

б) математичні;

в) етапні;

г) універсальні;

д) статистичні.

5. Які методи придатні для використання на всіх етапах дослідження:

а) етапні;

б) первинні;

в) універсальні;

г) вторинні;

д) експериментальні?

6. Які методи враховують специфіку окремих конкретних наук і використовуються в них:

а) логічні;

б) спеціальні;

в) експериментальні;

г) немає правильної відповіді;

д) всі відповіді правильні?

7. ________ метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток економічних, господарських процесів та подій у хронологічному порядку, що сприяє виявленню внутрішніх і зовнішніх зв'язків, закономірностей, суперечностей:

а) балансовий;

б) індексний;

в) історичний;

г) абстрактний;

д) загальний.

8. До складу традиційних методів і способів зведення, обробки економічної інформації не входять:

а) метод відносних, середніх величин;

б) групування;

в) табличний;

г) балансовий;

д) регресійний аналіз.

9. Індексний метод, метод різниць, інтегральний, методи пропорційного ділення, логарифмування входять до групи методів _______ факторного аналізу:

а) стохастичного;

б) детермінованого;

в) логічного;

г) комплексного;

д) індивідуального.

10. До групи методів стохастичного факторного аналізу відносять такі види факторного аналізу:

а) кореляційний;

б) регресійний;

в) дисперсійний;

г) компонентний;

д) багатовимірний.

11. Методи оптимізації показників, чи методи теорії прийняття рішень, включають:

а) програмування;

б) дерево рішень;

в) порівняння;

г) групування;

д) дослідження операцій.

12. Методи опитування, експертних оцінок, прогнозування – це методи:

а) традиційні;

б) оптимізації показників;

в) логічні;

г) координації;

д) деталізації.

13. Методика економічного аналізу – це сукупність:

а) методів, способів, прийомів і правил економічного дослідження;

б) техніки та операцій з досліджуваними матеріалами;

в) соціально-економічних показників;

г) аналітичних таблиць, графіків, схем;

д) працівників-фахівців з проведення аналітичних досліджень.

14. Розрізняють_методики економічного аналізу:

а) евристичні;

б) часткові;

в) математичні;

г) загальну;

д) факторні.

15. Основними властивостями системи є:

а) суб'єктивність;

б) структурність;

в) взаємозв'язок із зовнішнім середовищем;

г) відсутність цілісності;

д) ієрархічність.

16. Системний підхід в економічному аналізі передбачає:

а) складання моделей розвитку явищ і процесів;

б) виявлення сутності явища і процесу як самостійних систем;

в) складання плану дослідження;

г) розробку системи показників;

д) вивчення законів, закономірностей і тенденцій їх розвитку.

17. Показники виконують такі функції:

а) контрольно-організаторську;

б) стимулюючу;

в) пізнавальну;

г) управлінську;

д) соціальну.

18. Відношення поміж однойменними чи різнойменними показниками характеризують показники:

а) абсолютні;

б) відносні;

в) інформаційні;

г) всі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.

19. Рівень рентабельності виробництва зерна, продуктивності праці токарів є показниками:

а) абсолютними;

б) відносними;

в) об'ємними;

г) якісними;

д) всі відповіді правильні.

20. За характером залежності ознака рівня захворюваності громадян залежно від рівня медичного обслуговування є:

а) абсолютний;

б) факторний;

в) результативний;

г) порівняльний;

д) директивно-знеособлений.

Матриця відповідей на тести

Запитання

Відповідь

Запитання

Відповідь

1

д

11

а, б, д

2

а

12

в

3

а, б, в

13

а, б

4

в, г

14

б, г

5

в

15

б, в, д

6

б

16

а, б, г, д

7

в

17

а-г

8

д

18

б

9

б

19

б, г

10

а-д

20

в

Похожие статьи