Поделиться Поделиться

Тестові завдання для самоперевірки

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

1. Вивчення курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини" базується на:

а) вмінні студентів володіти теоретичним матеріалом;

б) практичному досвіді вивчення економічних дисциплін;

в) об'єктивних економічних законах і механізмах ринкової економіки;

г) закономірностях та елементах ринкової економіки.

2. Які з наведених характеристик найбільш повно відображають предмет навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини":

а) процес виробництва і соціально-трудові відносини;

б) процес праці й соціально-трудові відносини;

в) засоби виробництва;

г) людські ресурси і соціально-трудові відносини.

3. Які з наведених нижче визначень найбільш повно характеризують працю:

а) доцільна діяльність людей зі створення матеріальних благ та послуг;

б) невиробнича діяльність людей;

в) розумова діяльність людей, пов'язана зі створенням послуг;

г) виробнича діяльність людей.

4.Теоретичною та методологічною базою вивчення економіки праці та соціально-трудових відносин с

а) макроекономічні проблеми праці та соціально-трудові відносини;

б) мікроекономічний аспект праці та трудових відносин;

в) макро- та мікроекономічні проблеми працевикористання та формування соціально-трудових відносин;

г) економічні показники та трудовий потенціал суспільства.

5. Метод системного аналізу, котрий використовується для вивчення економіки праці та соціально-трудових відносин, базується на:

а) застосуванні універсального методу наукового дослідження;

б) методах дослідження в галузі економічних наук;

в) методах досліджень у сфері економіки праці та соціально-трудових відносин;

г) усі відповіді правильні.

в. Які продукти природи у процесі праці зазнають тих чи інших змін і перетворюються на споживчу вартість:

а) засоби праці;

б) предмети праці; а) процеси праці;

г) засоби виробництва.

7. Яка категорія характеризує форму власності, ставлення працівників до праці, ступінь соціальних розходжень у процесі праці;

а) зміст праці;

б) структура праці;

в) предмети праці;

г) характер праці.

8. Характеристика змісту праці полягає у:

а) доцільному перетворенні ресурсів природи й обумовлених витрат часу й енергії людини;

б) доцільному перетворенні засобів виробництва;

в) доцільному перетворенні засобів праці й витрат енергії та часу;

г) доцільному перетворенні предметів і засобів виробництва.

9. За якою класифікаційною ознакою виокремлюють такі види праці, наукову, інженерну, управлінську, виробничу, підприємницьку та ін.:

а) за характером і змістом праці;

б) за засобами і способами праці;

в) за умовами праці;

г) за предметом та продуктом праці.

10. Яке з понять характеризує таке твердження: явище фізичне може викопуватися і людиною, і твариною, і машиною:

а) праця;

б) робота;

в) діяльність;

г) усі відповіді правильні.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

1. Економіка праці - це функціональна, нова галузь економічної науки, яка вивчає:

а) виробничі відносини, що виникають у процесі організації суспільної праці;

б) суспільні відносини, що виникають у процесі організації виробництва;

в) конкретні форми і методи економічних законів з метою ефективного використання робочої сили;

г) поведінку роботодавців та працівників у сфері праці*

2. У через що полягає сутність економіки праці та соціально-трудових відносин з погляду зарубіжних та вітчизняних учених:

а) дослідження функцій і результатів ринку в сфері праці;

б) дослідження ефективності використання матеріальних та фінансових ресурсів;

в) вивчення поведінки роботодавців та працівників у сфері праці;

г) вивчення ролі стимулів, мотивів та умов праці у процесі діяльності.

3. Які з наведених чинників найбільш повно характеризують об'єкт навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини":

а) засоби праці;

б) джерела формування та накопичення досвіду;

в) досвід, уміння та павички в процесі життєдіяльності людини;

г) умови праці.

4. Які чинники вплинули на зростання продуктивності праці трудових ресурсів суспільства:

а) НТП;

б) політика ціноутворення;

в) впровадження ЕОМ; г)ріст ВВП.

5. Найчастіше на практиці виділяють такі обов'язкові елементи праці:

а) робоча сила, засоби праці;

б) засоби виробництва, предмети праці;

в) предмети праці, організація праці, технологія діяльності;

г) функціональний стан людини, виробничі умови праці.

в. Сутність праці як соціального явища виявляється у:

а) створенні матеріально-культурних благ, забезпеченні суспільства предметами та послугами;

б) соціально-диференційній, статусній, ціннісній функціях, формуванні особистості;

в) контролюючій, розподільчій функціях;

г) фіскальній, регулювальній функціях.

7. Які в наведених показників характеризують рівень якості трудового життя населення з позиції працівника:

а) трудова дисципліна;

б) можливість особистого просування по службі;

в) відчуженість від суспільства;

г) умови праці.

8. Які з перелічених категорій вирізняють у структурі громадської праці:

а) зміст праці;

б) значення праці для розвитку людини;

в) соціально-економічний характер праці;

г) соціально-психологічні аспекти праці.

9. Хто є суб'єктами праці в ринковій економіці:

а) працівник;

б) сукупність відносин поміж працівниками;

в) трудовий колектив;

г) держава.

10. У через що полягає сутність відносин розподілу в процесі пращі

а) визначення частки кожного члена суспільства в створеному продукті;

б) розподіл створеного продукту; г) розподіл матеріальних благ;

в) розподіл прибутку внаслідок створення і реалізації продукту.

← Предыдущая страница | Следующая страница →