Поделиться Поделиться

Кореляційний аналіз

Кореляція дослівно з латинської "correlation" - відношення, тобто це означає співвідношення, відповідність речей, понять. Кореляційним зв'язком називається такий зв'язок поміж ознаками суспільно-економічних явищ, за якого па величину результативної ознаки за винятком факторної впливають багато інших ознак, які можуть діяти п різних напрямах одночасно чи послідовно. Даний зв'язок характеризується тим, що поміж факторною і результативною ознаками немає повної відповідності, а лише є певне співвідношення. Особливістю кореляційного зв'язку є те, що кожному значенню факторної ознаки відповідає не одне, а ціла низка значень результативної ознаки. Кореляційний зв'язок дозволяється виявити тільки у вигляді загальної тенденції при масовому порівнянні факторів.

Кореляційний аналіз (кореляційний метод) - метод дослідження взаємозалежності ознак у генеральній сукупності, які є випадковими величинами з нормальним характером розподілу.

Основними вимогами до застосування кореляційного аналізу є достатня кількість спостережень, сукупності факторних і результативних показників, а також їх кількісний вимір і відображення в інформаційних джерелах.

Застосування кореляційного аналізу тісно пов'язане з регресійним аналізом, через те його часто називають кореляційно-регресійним. Головними завданнями кореляційного аналізу є:

- визначення форми зв'язку;

- вимірювання щільності (сили) зв'язку;

- виявлення впливу факторів на результативну ознаку.

Здійснення кореляційного аналізу передбачає такі послідовні етапи:

1) встановлення причинно-наслідкових зв'язків поміж досліджуваними ознаками (виявлення факторів та вибір серед них тих. які найбільше впливають на результативний ознака);

2) формування кореляційно-регресійної моделі (інформаційне забезпечення аналізу, вибір типу і форми зв'язку, складання моделі):

3) визначення кореляційних характеристик (показників зв'язку):

4) статистична оцінка параметрів зв'язку (економічна інтерпретація, оцінка значимості коефіцієнтів кореляції (наскільки відібрані фактори роз"яснюють варіацію результативного показника) та використання їх для вирішення практичних завдань, наприклад прийняття рішень, прогнозування, планування, нормування гоню.

Таким чином, на початковому етапі аналізу виявляються зв'язки поміж результативною і факторними ознаками. Дані зв'язки можуть бути різними залежно від характеру залежності, напряму дії та аналітичного виразу.

На другому етапі оцінюється вихідна інформація для дослідження з використанням різних статистичних критеріїв (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації тощо), а потім формується модель стохастичного зв'язку.

Формування кореляційної моделі передбачає визначення чи це буде проста (парна) кореляція (результативна ознака з одним фактором), чи множинна (результативна ознака і декілька факторів). У свою чергу за характером зв'язку кореляційні моделі можуть бути лінійними (прямолінійними, з оберненою лінійною залежністю) чи нелінійними (криволінійними).

Залежності поміж декількома факторними ознаками складніші я виражаються рівнянням множинної лінійної кореляції

Коефіцієнт множинної кореляції характеризує ступінь тісноти зв'язку поміж залежною змінною та кількома незалежними змінними. Він не може бути меншим, ніж абсолютна величина будь-якого коефіцієнта парної чи множинної кореляції і набуває значення від 0 до 1.

Таким чином, кореляційний аналіз має велике значення в економічному аналізі, вивченні суспільних явиш і процесів. Зокрема, він допомагає вирішити такі завдання:

- встановлення характеру і тісноти зв'язку поміж досліджуваними явищами;

- кількісний вимір ступеня впливу окремих факторів та їх сукупності на рівень явища, яке вивчається;

- розрахунок кількісних змін аналізованого явища при прогнозуванні показників та об'єктивна оцінка господарської діяльності підприємства.

Велике значення відводиться кореляційному аналізу в дослідженні кореляційних зв'язків на виробництві, зокрема поміж рівнем продуктивності праці та озброєністю її основними засобами, поміж урожайністю і кількістю внесених добрив, поміж собівартістю і випуском продукції та ін. Завдяки кореляційному аналізу с можливість глибше дослідити взаємозв'язки економічних явищ і процесів, виявити вплив факторів на результати господарської діяльності, виявити і підрахувати резерви підвищення ефективності виробництва. Завжди це позитивно позначається на здійсненні управлінської, маркетингової та інших видів діяльності, прийнятті економічно обґрунтованих господарських рішень.

← Предыдущая страница | Следующая страница →