Поделиться Поделиться

Формування неокласичної теорії

Формування неокласичної економічної теорії (economics) у руслі маржиналізму пов'язане насамперед із творчістю засновника і глави кембриджської економічної школи в Англії Маршалла, фундатора американської економічної школи у США Дж. Б. Кларка та учня і наступника Вальраса, британського економіста і математика Еджворта та італійського економіста Пар сто.

Кембриджська школа. Економічне вчення Альфреда Маршалла

Фундатором economics став видатний англійський теоретик, професор Кембріджського університету Альфред Маршалл (1842-1924). Основною його працею стали "Принципи економікс" (1890), над якою він працював більше 20-ти років, а виправляв і доповнював до кінця життя. Ця епохальна праця складалася з б томів і витримала вісім видань за життя автора і є одним з найвеличніших творів з економічної теорії за останні 100 років і справедливо заслужила своє місце серед класики. А в цілому наукові заслуги А. Маршалла в галузі економіки порівнюють з відкриттями Коперника в астрономії.

Видатний британець вважав себе спадкоємцем Рікардо і Дж. С. Мілла і стверджував, що принципи, відкриті класиками, будуть завжди зберігати своє значення. Він намагався розробити універсальну економічну концепцію на основі синтезу елементів трудової теорії вартості і теорії граничної корисності, що збагатило науку більш глибоким аналізом взаємозв'язку виробництва і обміну на основі функціонального методу дослідження. Йому вдалося перебороти протиріччя теорії граничної корисності й теорії факторів виробництва і сконцентрувати основну увагу на розробці теорії ціни. Цим він визначив для багатьох поколінь тенденції економічного мислення в Великій Британії. Головні його теоретичні надбання повністю витримали іспит часу і користуються популярністю дотепер.

Створена Маршаллом economics, використовуючи маржинальний аналіз, досліджувала поведінку суб'єктів господарювання на рівні мікроекономіки, тобто на рівні окремої фірми, галузі. Британський дослідник вважав, що саме цим і повинна займатися економічна наука, якій він дав таке визначення: "політична економія чи economics - це наука, що вивчає людство в його повсякденному житті; вона вивчає ту частину індивідуальних чи суспільних дій, яка найбільш тісно пов'язана з придбанням і споживанням матеріальних атрибутів добробуту. З одного боку - це наука про багатство, проте з другого - це наука про людину, яка відчуває на собі вплив самих різних факторів, відносно економіки, то вона цікавиться переважно тими мотивами, які впливають... на поведінку людини в її економічному житті".

Такий підхід і став визначальним у створенні видатним британцем "кембриджської школи", назва якої походить від знаменитого Кембриджського університету, в якому він працював. Методологія "кембриджської школи" включає такі головні елементи:

- еволюціонізм, заподіяний у Спенсера, котрий ґрунтується на визнанні поступовості, спадкоємності, неперервності розвитку господарського життя й економічної думки;

- синтетичний підхід, як спробу інтегрувати в єдину теорію найважливіші здобутки маржиналізму, класичної та історичної шкіл;

- функціональний аналіз, заперечення необхідності пошуків причин і наслідків економічних явищ, зосередження на аналізі їх зв'язків;

- широке використання кількісних методів дослідження, математичного та графічного аналізу;

- принцип рівновожності, що знайшло втілення в теорії часткової і загальної ринкової рівноваги.

Завершуючи аналіз методологічного підходу Маршалла, зазначимо, що він досліджував економічну діяльність людей з позицій "чистої теорії" та ідеальної моделі ринкового господарювання на грунті "досконалої конкурентці". Англійський теоретик звертав увагу на подвійну мету економічних досліджень:

1) розвивати "чисту економічну науку";

2) проливати світло на практичні питання.

Маршалл у дослідженні економічних явищ широко застосовував математичні методи. Однак робив він це значно обережніше, ніж представники математичної школи маржиналізму. Він зазначав, що "хороший математичний виклад економічних явищ може виявитися добротною математикою, проте поганою економікою".

Центральне місце в теоретичній моделі Маршалла займає теорія ціноутворення. Аналізує він її, як вже зазначалося, в умовах "чистої економіки", тобто на ринку досконалої конкуренції в умовах вільного ціноутворення.

Суть його теорії полягає в синтетичному поєднанні двох груп факторів, що виливають на ринкову ціну - ціна попиту та ціна пропозиції. Ціна попиту формується під впливом попиту на товар, тобто факторів ринкового походження, і визначається граничною корисністю. Ціна пропозиції залежить від витрат виробництва, тобто факторів процесу виробництва, і визначається граничними витратами.

Таким чином, в теорії ціноутворення Маршалл лише у зв'язку з попитом використовує ідею австрійської школи про визначальну роль суб'єктивних оцінок граничної корисності. Він поєднав теорії граничної корисності та витрат виробництва (надбання класичної теорії) і дійшов висновку, що ні попит, ні пропозиція не мають пріоритету з погляду визначення цін. Ціну товару британець виводить зі спільної дії корисності та витрат виробництва, застосовуючи знамениту формулу "лез ножиць": "дозволяється було б з рівними підставами дискутувати про те, чи регулюється вартість корисністю чи витратами виробництва, як і про те, чи розрізає паперовий листок верхнє чи нижнє лезо ножиць".

З теорії ціноутворення Маршалла випливає його теорія ринкової рівноваги, яка стала одним із фундаментальних понять неокласичної теорії (economics). Досліджуючи механізм ринкового формування цін, Маршалл розглядав усі три його елементи - ціну, попит і пропозицію - у взаємодії. З одного боку, за умов вільної конкуренції як попит, так і пропозиція впливають на рівень ціни: попит із прямою залежністю, а пропозиція - з оберненою. З іншого боку, ціна також впливає на попит і пропозицію, що знаходить відображення в законі попиту ("чим більша кількість товару, котрий треба продати, тим нижча повинна бути ціна, за якою він пропонується, з тим, щоби товар знайшов покупця; чи, іншими словами, потрібна кількість товару збільшується із зменшенням ціни, і зменшується з її ростом") і законі пропозиції ("кількість товару збільшується із збільшенням ціни на нього").

Аналіз такої взаємодії привів Маршалла до виявлення ціни ринкової рівноваги, тобто ціни, яка врівноважує попит і пропозицію. Він зауважує, що в умовах ринку досконалої конкуренції пропозиція і попит перебувають у часовій рівновазі. Дослідник використав ринок кукурудзи для ілюстрації того, як покупці та продавці можуть торгуватися і ціна може "перекидатися туди-сюди як воланчик". Коли реальна ринкова ціна перевищує ціну рівноваги, то пропозиція перевищить попит, що зумовить зниження ціни, а коли, навпаки, ринкова ціна встановиться на рівні, нижчому від рівноважної, то це зумовить зростання ціни. Так об'єктивно та автоматично за умов вільної конкуренції досягається рівновага кожного галузевого ринку.

Такий аналіз ринкової взаємодії факторів ціноутворення привів Маршалла до необхідності розгляду в цьому процесі фактору часу. Він виділяє короткий ринковий період, у якому головним регулятором ціни є попит, оскільки пропозиція більш інертна і не встигає за коливаннями попиту, і тривалий ринковий період, в якому роль головного регулятора ціни переходить до пропозиції і пов'язаних із нею витрат виробництва. Дослідник зауважує, що чим довший період часу, тим більшим буде вплив на ціну пропозиції і меншим вилив попиту.

Розглядаючи "закон попиту", Маршалл розглянув функціональну залежність попиту від граничної корисності, ринкової ціни та грошового доходу, котрий використовується на споживання. Даний аналіз показав, що під дією кожного з цих факторів попит змінюється з певною закономірністю, що дослідник назвав еластичністю попиту. Під нею він розумів функціональну залежність зміни обсягу попиту під впливом зміни граничної корисності та ринкової ціни товару і доходу його споживача. Головну роль у впливі на попит Маршалл відводить граничній корисності, що дорівнює тій максимальній ціні, якому покупець також згоден заплатити за визначений товар, через те вона стає верхньою межею коливань ринкової ціни. Маршалл стверджував, що максимальна "ціна попиту" є незалежною від ринку і визначається лише потребою в товарі та його запасом.

Зміною ціни визначається цінова еластичність попиту. Видатний економіст зазначав, що "ступінь еластичності (чи швидкості реакції) попиту на ринку залежить від того, якою мірою його обсяг зростає за цього зниження ціни чи скорочується за цього підвищення ціни". Він склав діаграми, які показують зміни в ціні й кількості продукту для товарів з різним ступенем еластичності: від низької до високої і на цій основі розрізнив еластичний і нееластичний попит. Попит буде еластичним, коли змінюватиметься більшою мірою, ніж ціна, яка зумовила зміну попиту, і буде нееластичним, коли змінюватиметься меншою мірою, ніж ціна.

Найменш еластичним, на думку англійського економіста, є попит на товари першої необхідності. При цьому еластичність попиту висока за високих цін і значна за середніх; вона дедалі зменшується при зниженні цін і поступово зникає, коли внаслідок дуже значного падіння цін досягається рівень повного насичення даної потреби. В контексті співвідношення ціни і корисності він виводить поняття споживчого надлишку, під яким розуміється "додаткова сума до сплачуваної ціни, якому він (споживач) згоден виплатити замість того, щоби відмовитися від речі". Автор ілюструє це поняття такими прикладами, як сіль, сірники та інші товари, ціна яких, звичайно, нижча від тієї, якому люди заплатили б перш ніж відмовитися від використання цих товарів.

Маршалл став першим економістом, котрий вивів криву попиту з функції корисності, "переклавши" закон спадної корисності "мовою цін", першим дослідив поняття "цінова еластичність попиту", надавши їй алгебраїчного та геометричного вираження.

У теорії пропозиції провідну роль Маршалл відводить поняттю граничних витрат, під якими він розумів витрати на виробництво останньої одиниці певного блага з усього його запасу. Маршалл ототожнював граничні витрати з тією ціною пропозиції, за якою підприємець також згоден поставляти товар на ринок. З позицій виробника ціна пропозиції стає початковим пунктом руху ринкової ціни до стану рівноваги.

Проте ціна пропозиції у різних галузях веде себе по-різному. У тих, де граничні витрати, а таким чином, й ціна пропозиції, не залежать від обсягу виробництва вступає в силу, за визначенням Маршалла, закон постійної віддачі (постійної продуктивності) виробничих факторів. В деяких інших галузях домінує закон зростаючої віддачі (зростаючої продуктивності), коли при зростанні обсягу виробництва граничні витрати зменшуються разом з цінами пропозиції. Нарешті, є галузі, що підкоряються закону спадної віддачі (спадної продуктивності), де при зростанні обсягів виробництва спостерігається збільшення граничних витрат та відповідних цін пропозиції. Маршалл підкреслював, що "в реальній дійсності дані дві тенденції зростання та скорочення віддачі постійно протидіють одна одній".

Як відомо, ціна пропозиції залежить від факторів виробництва - землі, праці, капіталу і організаторських здібностей. Однак при формуванні ціни пропозиції на деякі товари і фактори виробництва виникають певні труднощі, пов'язані з так званою фіксованою пропозицією. Так, зокрема, земля є абсолютно обмеженим фактором, через те пропозиція його є фіксованою і контролювати її людина не в змозі. Для виявлення функціональної залежності ціни пропозиції та факторів виробництва Маршалл вводить фактор часу - виділяє короткий, середній та тривалий періоди. Протягом короткого періоду пропозиція товарів обмежується його запасом і в обсязі виробництва змін не відбувається. Протягом середнього періоду пропозиція залежить від витрат на виробництво товару і вимагає залучення додаткових факторів виробництва. У тривалому періоді ціна залежатиме від витрат відносно підготовки робочої сили і виготовлення обладнання, необхідного для виробництва товару. Це дозволяє вносити зміни у витрати на всіх стадіях виробництва.

При фіксованій пропозиції у випадку зростання попиту у підприємця утворюється тимчасовий надлишковий дохід, котрий Маршалл назвав квазірентою. Однак, коли в короткому ринковому періоді попит зменшується, "квазірента" зникає. Даний надлишковий дохід існує там, де виникає тимчасова перевага володіння якимось обмеженим економічним ресурсом.

Розглядаючи ринкові періоди діяльності фірми, Маршалл виявив вплив на еластичність пропозиції. Він зазначав, що "коли ми розглядаємо тільки короткі періоди... існує еластичність пропозиції, відповідна еластичності попиту", а "еластичність пропозиції товару... для тривалих періодів теоретично безмежна".

Використання фактору часу дозволило Маршаллу поділити витрати виробництва на постійні І змінні. Він переконливо довів, що у тривалому ринковому періоді всі витрати стають змінними. Основною причиною, яка змушує фірму покинути ринок, є перевищення її витрат над рівнем ринкової ціни.

Важливе значення має теорія доходів англійського вченого, якому він розглядає в традиціях маржиналізму.

Головні її моменти полягають у через те, що кожний із факторів виробництва - земля, праця, капітал і підприємець - мають сторону попиту і пропозиції. Використання факторів визначається загальними умовами политу по відношенню до пропозиції, виходячи з того, що кожний з них використовується до моменту, коли його гранична продуктивність дорівнює його граничній вартості. Кожний фактор виробництва має ціну попиту, яка встановлюється його граничною продуктивністю, і, з іншого боку, ціну пропозиції, яка встановлюється його граничними витратами.

Робітник у нього - це раціональний суб'єкт, участь якого у виробництві оцінюється крізь призму втрат та доходів. Коли затрати праці вважати його втратами робітника, які вимірюються суб'єктивною оцінкою тягаря праці, то заробітна плата - це дохід, котрий залежить від даної оцінки і призначений для грошової компенсації негативних емоцій робітника. За Маршаллом "заробітна плата тяжіє ДО тенденції дорівнювати чистому продукту, виробленому додатковою працею граничного працівника" ("граничний працівник" - останній з найманих працівників, що забезпечує приріст продукту, тобто створює граничний продукт).

З цих же позицій розглядалася і поведінка власника грошового капіталу, котрий може чи негайно витратити гроші на особисте споживання, чи "відкласти задоволення його споживання", спрямувавши капітал у виробництво чи віддавши його в позику. Винагородою даної жертви відкладення задоволення від споживання є прибуток, котрий складається із двох самостійних видів винагороди власникам факторів виробництва: підприємницького доходу та процента.

За цими уявленнями, підприємницький дохід, котрий одержує підприємець як винагороду за свою діяльність, також розпадається на дві частини: перша розглядається як компенсація витрат підприємницької діяльності, в інша виступає у вигляді плати за ризик, пов'язаний з виробництвом на невідомий ринок. На думку Маршалла, "риси, які повинен мати підприємець, настільки значні й численні, що дуже мало людей повною мірою можуть мати їх". Ставка процента також залежить від суб'єктивних оцінок власника капіталу, від того, чи визнає він варіант позики вигіднішим для себе. Британець стверджував, що "процент дозволяється вважати винагородою за очікування".

Маршалл вказував на те, що фактори виробництва виконують подвійну функцію - вони і конкурують, і доповнюють один одного. Вони стають конкурентами у пошуках зайнятості, проте разом з тим надають поля зайнятості один одному. Загальний національний доход є результатом дії всіх факторів і зростає зі збільшенням пропозицій факторів. Дослідник показує, що фактори виробництва (включаючи працю) володіють дійсною вартістю виробництва, яка відображається в їхній ціні пропозицій. Ціна попиту відображає їх граничну продуктивність. Розроблена для пояснення формування вартості теорія стала застосовною до будь-якого фактору виробництва. Таким чином, теорія доходів є доповненням до загальної теорії вартості.

Похожие статьи