Поделиться Поделиться

Ринкова інфраструктура біржі.

Функціонування будь-якого ринку перебуває у прямій залежності від стану його інфраструк­тури.

Інфраструктура ринкуце сукупність допоміжних ланок і установ, які прискорюють та полегшують укладання та здійснен­ня ринкових угод.

Елементами ринкової інфраструктури виступають: на товарному ринку й ринку природних ресурсів — товарні біржі; на ринку праці — служба зайнятості (біржа праці); на ринках капіталів і грошей — банки та фінансово-кредитні посередники; на ринку цінних паперів — фондові біржі. Серед інших елементів ринкової інфраструктури — інформаційно-консультативні фірми, аудиторські та податкові уста­нови, асоціації підприємців тощо.

Фондові й товарні біржі — це уста­нови, діяльність яких сприяє прискорен­ню обігу матеріальних цінностей — цін­них паперів і товарів.

Діяльність фондових бірж (найбільшими серед них вважають Нью-Йоркську, Торонтську, Амстердамську, Токійську, Брюссель­ську) забезпечує фірмам різних галузей можливість залучення інве­стицій через продаж своїх цінних паперів. Якщо фірма інвестує за рахунок кредитів банку, плата за користування ним може бути дуже високою. Кошти, отримані від продажу цінних паперів, — джерело Дешевого кредиту.

Фондова біржа також забезпечує рух капіталів та їх спрямування У галузі, що гарантують вищу продуктивність і дохід. Власники грошей віддають перевагу цінним паперам із вищим доходом. Такий Дохід здатне забезпечити підприємство з вищими прибутками, і саме воно має кращий шанс продавати нові випуски цінних паперів. За Допомогою фондової біржі уряд, продаючи державні цінні папери, Одержує кошти для державних потреб.

Біржа — це своєрідний індикатор ділової активності. Динаміка кУРсів акцій є одним із показників, що використовують для прогно­зування рівня ділової активності.

Діяльність фондової біржі у кожній країні здійснюється відпо­відно до чинного законодавства та статуту біржі під контролем спеціальних державних структур.

На фондовій біржі існує постійне, тимчасове і гостьове членство. У біржових торгах важлива роль належить маклерам (штатні праців­ники біржі, які обслуговують членів і гостей біржі), брокерам (нада­ють послуги членам і не членам біржі і діють за кошти клієнтів), дилерам (виконують брокерські операції за свій рахунок і на свою користь).

Управління фондовою біржею здійснює біржова рада з числа постійних членів і працівників біржі.

Товарна біржа це об'єднання торгівців з метою впорядкування і полегшення торговельних операцій. Ще у Стародавньому Римі відбувалися зібрання торгівців для обміну інформацією та укладання угод. Особливо зросла роль товарних бірж у XVI—XVII ст., що пов'язано з Великими географічними відкриттями, зокрема відкриттям Амери­ки. Це були часи розвитку бірж у Ліоні, Амстердамі, Антверпені. У XX ст. центром біржової торгівлі стали СІЛА, на які нині припадає майже 80 угод із кожних 100. Про значення біржової діяльності свідчать такі дані. У 90-х роках загальний оборот 50-ти найбільших у світі товарних бірж сягав близько 20 трлн дол., що становило 25% виробництва цих товарів.

Біржова торгівля має переваги над не біржовою. Фермер може приїхати зі своїм продуктом на ринок після того як споживачі придбали цей продукт у інших фермерів, тобто він не матиме шансів на успіх. Програють разом із фермером і покупці, які платять за не біржової торгівлі вищі ціни. Біржова торгівля завдяки форвардним (зобов'язання продавця поставити певну кількість продукту певної якості у встановлений строк) та ф’ючерсним (придбання права купи­ти або продати продукт у майбутньому за певною ціною) угодам запобігає вказаним ситуаціям.

Зареєстрованими членами товарної біржі, за участю яких уклада­ються угоди, виступають брокери та дилери. У разі укладання угод за дорученням клієнтів брокери отримують від них комісійні. Дилери отримують дохід у вигляді різниці між ціною купівлі й ціною прода­жу. Маклери товарних бірж на відміну від маклерів фондових бірж не мають права укладати біржові угоди. Вони регулюють порядок проведення торгів.

Рада біржі та її керуючий здійснюють контрольні функції.

Товарні біржі світу торгують металами, енергоносіями, сільсько­господарською продукцією.

← Предыдущая страница | Следующая страница →